صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۰۲) (۰.۹) (۸.۱۷) (۹۶.۳۵)
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۴۱ ۲.۵۴ ۳۵۱.۱۷ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۳۴ ۳.۰۱ ۲۴۶.۳ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۵۹ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۷ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ (۰.۰۸) (۱.۹) (۲۵.۳۳) (۹۹.۹۱)
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۰۹) ۰.۳۸ (۲۸.۰۵) ۲۹۲.۴۵
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۱) (۰.۶۲) (۳۳.۶۳) (۸۹.۸۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۱۵ (۰.۳۵) ۷۲.۹۴ (۷۲.۱۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۵۷ ۲.۷۲ ۶۸۳.۸۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۳۴ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۹.۳۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۰۱ (۰.۷۸) ۴.۶۹ (۹۴.۳۶)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۲۲) (۰.۴۵) (۵۵.۶۴) (۸۰.۴۸)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۴۴ ۳.۲۱ ۳۸۸.۰۲ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۳۹ ۳.۰۸ ۳۱۱.۷۳ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۱) (۱.۷۷) (۳۰.۹۵) (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۸ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۶۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ (۰.۱۷) (۰.۱۷) (۴۵.۳۵) (۴۶.۵۶)