صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۰.۰۲ (۰.۷۳۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۰.۶۱۱ %۴.۰۲
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۲.۱۶۹ %۳.۷۳۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۷.۲۷۴ %۵۸.۷۵۳
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۱۲.۴۰۱ %۸۱.۹۷۶
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۲۲.۹۸۸ %۲۰۲.۸۹۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ %۹۹.۸۵۷ %۷۹۲.۷۵۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۶۷.۱۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۷۳.۱۵)% (۹۹)%