صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۰.۱۴۴ %۱.۷۲۶
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۰.۳۵۱ %۱.۷۷۴
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۲.۰۶۸ %۷.۹۵۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۲.۵۱۲ (۱۹.۰۸۳)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۱۳.۵۶۲ %۴۰.۷۴۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۳۳.۲۸۹ %۳۴۶.۸۶۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ %۱۲۳.۹۷۷ %۲۰۷۹.۵۲۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۳۹.۱۸ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۳.۱۵)% (۹۹.۸۸)%