صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ %۰.۱۵ %۱.۳۴۱
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (۰.۵۳۳)% (۴.۸۸۶)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ %۳.۰۲ %۱۴.۳۸۷
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ %۱۰.۸۸۴ %۷۹.۱۶۴
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ %۱۷.۷۱۶ %۲۰۱.۵۶۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ %۲۷.۷۶۱ %۳۲۰.۳۹۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ %۱۰۸.۲۴۱ %۱۳۷۰.۸۳۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۴۶.۱۶ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۷۱.۶۷)% (۹۹.۵۸)%