صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ (۰.۰۲۳)% (۰.۹۰۳)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۰.۶۲۴ %۳.۰۷۱
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۳.۱۷۵ %۲۲.۹۴۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۱۱.۸۱۷ %۱۰۳.۲۸۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۲۵.۷۷۶ %۳۴۷.۰۴۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۳۶.۴۲۵ %۶۸۰.۰۷۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ %۱۲۰.۶۷۸ %۳۰۲۳.۸۱۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۷۳.۶۲ %۱۰۰۴۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۳.۷۲)% (۹۸.۶۲)%