صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ %۰.۰۵۵ %۰.۱۸۲
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ %۰.۳۸۴ (۲.۷۹۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ %۱.۶۳۶ (۳.۱۷۶)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ %۴.۹۰۸ %۶.۳۵۱
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ %۹.۸۱۸ %۷.۶۴
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ %۲۰.۸۰۷ %۲۱.۴۴۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ %۱۵۵.۱۲۵ %۲۲۵۶.۱۳۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱.۸۶ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۵۵)% (۹.۵۵)%