صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۰.۰۳۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۰.۱۴۱ %۳.۶۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۱.۵۲ %۵.۶۳۱
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۴.۶۰۷ %۹.۴۷۹
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۹.۶۵۵ %۴۰.۳۴۶
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۲۰.۵۳۹ %۹۳.۲۹۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ %۹۰.۴۸۳ %۴۰۵.۴۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۷۰.۶۳ %۳۱۹۸۰
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۷۳.۷۲)% (۹۸.۳۸)%