صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۰.۰۴۵ %۰.۰۰۵
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۰.۴۳۲ %۲.۳۸۹
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۱.۴۹۹ %۵.۹۲۲
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۵.۱۴۲ %۲۲.۸۱۱
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۱۰.۶۴۹ %۶۶.۸۱۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۲۰.۱۷۱ %۱۰۰.۳۴۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ %۸۴.۴۴۴ %۳۰۹.۶۵۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۳.۰۹ %۸۹۶۹۹
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۶۸.۴۸)% (۹۷.۶۵)%