صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۲,۰۹۹,۴۳۹ ۷.۲ % ۱۳,۸۴۰,۸۹۲ ۴۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۵۳,۵۵۵ ۴۴.۴ % ۲۷۹,۱۷۰ ۰.۹۶ % ۷۱۰,۹۸۶ ۲.۴۴ %
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۲,۲۵۴,۷۶۷ ۷.۶۷ % ۱۳,۸۳۴,۳۹۲ ۴۷.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۴۱,۷۳۴ ۴۴.۳۸ % ۲۵۲,۹۴۷ ۰.۸۶ % ۸۰۵,۸۱۱ ۲.۷۴ %
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۲,۲۶۹,۶۷۶ ۷.۷۲ % ۱۳,۸۲۸,۳۵۵ ۴۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۳,۰۶۷,۶۷۵ ۴۴.۴۲ % ۲۵۲,۶۴۸ ۰.۸۶ % ۸۱۴,۷۸۴ ۲.۷۷ %
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۲,۲۵۱,۲۸۹ ۷.۶۹ % ۱۳,۸۲۲,۲۷۱ ۴۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۴۹,۳۱۳ ۴۴.۲۲ % ۲۶۰,۱۳۷ ۰.۸۹ % ۸۱۱,۶۷۴ ۲.۷۷ %
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۲,۲۵۱,۲۸۹ ۷.۶۹ % ۱۳,۸۱۵,۷۸۷ ۴۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۴۹,۳۱۳ ۴۴.۲۴ % ۲۵۳,۷۳۴ ۰.۸۷ % ۸۱۱,۶۷۴ ۲.۷۷ %
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲,۲۵۱,۲۸۹ ۷.۷ % ۱۳,۸۰۹,۳۱۱ ۴۷.۲ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۴۷,۱۱۵ ۴۴.۲۶ % ۲۴۷,۳۳۷ ۰.۸۵ % ۸۱۱,۶۷۴ ۲.۷۷ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۲,۲۴۰,۱۱۸ ۷.۷۴ % ۱۳,۸۰۲,۸۳۹ ۴۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۶۸۱,۷۶۵ ۴۳.۸ % ۲۲۵,۹۱۲ ۰.۷۸ % ۸۰۵,۷۳۷ ۲.۷۸ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۲,۲۸۷,۵۴۵ ۷.۹۲ % ۱۳,۷۹۶,۳۶۵ ۴۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۴۳,۷۷۸ ۴۳.۰۷ % ۳۶۵,۲۱۷ ۱.۲۶ % ۸۲۶,۷۳۶ ۲.۸۶ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۲,۳۱۲,۲۲۲ ۷.۸۹ % ۱۳,۸۲۱,۴۸۰ ۴۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۲,۴۰۳,۵۳۹ ۴۲.۳۴ % ۷۵۷,۸۵۰ ۲.۵۹ % ۸۴۵,۳۵۶ ۲.۸۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲,۳۷۷,۱۷۷ ۸.۱۱ % ۱۴,۲۲۶,۶۳۹ ۴۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۲,۳۸۴,۹۳۵ ۴۲.۲۶ % ۳۱۴,۶۹۱ ۱.۰۷ % ۸۵۴,۳۵۰ ۲.۹۲ %