ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/20 1,397,836 5.1 % 12,173,493 44.4 % 0 0 % 13,625,210 49.7 % 220,569 1 % 0 0 %
2 1397/09/19 1,413,433 5.06 % 12,166,848 43.59 % 0 0 % 13,519,618 48.43 % 813,054 3.1 % 0 0 %
3 1397/09/18 1,424,474 5.01 % 12,766,060 44.86 % 0 0 % 14,065,152 49.42 % 204,957 0.91 % 0 0 %
4 1397/09/17 1,421,673 5.02 % 12,759,140 45.02 % 0 0 % 13,977,005 49.32 % 184,022 0.84 % 0 0 %
5 1397/09/16 1,414,181 4.93 % 12,752,225 44.48 % 0 0 % 14,258,381 49.73 % 247,995 1.05 % 0 0 %
6 1397/09/15 1,414,181 4.93 % 12,745,317 44.47 % 0 0 % 14,258,381 49.75 % 241,021 1.03 % 0 0 %
7 1397/09/14 1,414,282 4.94 % 12,738,417 44.47 % 0 0 % 14,258,381 49.78 % 234,053 1 % 0 0 %
8 1397/09/13 1,377,471 4.79 % 12,834,742 44.66 % 0 0 % 14,369,362 50 % 156,951 0.73 % 0 0 %
9 1397/09/12 1,347,882 4.68 % 12,827,792 44.52 % 0 0 % 14,164,259 49.16 % 471,564 1.82 % 0 0 %