صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۳,۸۷۸,۱۶۸ ۱۱.۵۶ % ۱۲,۹۱۹,۶۵۷ ۳۸.۵ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۷۹,۴۶۳ ۴۸.۸۱ % ۳۸۰,۱۹۷ ۱.۱۳ % ۱,۲۷۲,۷۰۴ ۳.۷۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۳,۹۰۲,۹۴۸ ۱۱.۶۲ % ۱۲,۹۱۳,۳۶۴ ۳۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۷۶,۹۷۳ ۴۸.۷۷ % ۳۸۳,۸۸۱ ۱.۱۴ % ۱,۲۷۸,۲۹۴ ۳.۸۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۴,۰۷۶,۹۵۶ ۱۲.۱۳ % ۱۲,۹۷۰,۹۶۱ ۳۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۵۰,۳۲۳ ۴۸.۰۳ % ۴۲۴,۰۹۵ ۱.۲۶ % ۱,۳۴۲,۵۰۹ ۳.۹۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۴,۰۷۶,۹۵۶ ۱۲.۱۳ % ۱۲,۹۶۵,۱۸۳ ۳۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۵۰,۳۲۳ ۴۸.۰۵ % ۴۱۶,۷۹۹ ۱.۲۴ % ۱,۳۴۲,۵۰۹ ۳.۹۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۴,۰۷۶,۹۵۶ ۱۲.۱۴ % ۱۲,۹۵۹,۴۱۰ ۳۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۱۶,۱۴۷,۴۳۵ ۴۸.۰۷ % ۴۰۹,۵۰۹ ۱.۲۲ % ۱,۳۴۲,۵۰۹ ۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۴,۲۹۶,۷۱۲ ۱۲.۷۵ % ۱۲,۹۵۲,۹۶۴ ۳۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۴,۶۲۹ ۴۷.۶۴ % ۳۹۴,۴۶۷ ۱.۱۷ % ۱,۴۰۹,۸۴۰ ۴.۱۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۴,۲۹۶,۷۱۲ ۱۲.۷۶ % ۱۲,۹۴۷,۲۰۲ ۳۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۶,۰۵۴,۶۲۹ ۴۷.۶۶ % ۳۸۷,۲۴۵ ۱.۱۵ % ۱,۴۰۹,۸۴۰ ۴.۱۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۴,۲۹۷,۵۶۷ ۱۲.۷۷ % ۱۲,۹۴۱,۴۴۶ ۳۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۲۳,۷۲۸ ۴۷.۳۲ % ۴۸۹,۷۷۲ ۱.۴۶ % ۱,۴۰۹,۸۴۰ ۴.۱۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۴,۴۳۶,۶۰۸ ۱۳.۱۲ % ۱۲,۹۳۶,۱۱۹ ۳۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۲۶,۴۸۶ ۴۷.۱۱ % ۵۰۵,۰۲۹ ۱.۴۹ % ۱,۴۵۸,۸۵۹ ۴.۳۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۴,۴۶۲,۸۵۲ ۱۳.۱ % ۱۲,۹۳۵,۶۴۲ ۳۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۶,۲۳۰,۴۱۹ ۴۷.۶۵ % ۴۳۵,۲۱۸ ۱.۲۸ % ۱,۴۶۸,۰۹۶ ۴.۳۱ %