صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۶,۵۱۰,۴۳۲ ۶.۶۷ % ۲,۸۸۲,۱۴۶ ۲.۹۶ % ۵۷,۶۹۴,۷۷۴ ۵۹.۱۴ % ۱,۹۴۴,۲۱۹ ۱.۹۹ % ۲۶,۰۵۵,۹۱۶ ۲۶.۷۱ % ۴۷۶,۲۰۷ ۰.۴۹ % ۱,۹۸۸,۵۱۰ ۲.۰۴ %
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۶,۵۰۷,۱۷۷ ۶.۶۴ % ۲,۸۷۶,۴۵۳ ۲.۹۴ % ۵۷,۶۶۶,۹۴۹ ۵۸.۸۸ % ۱,۹۴۳,۶۷۱ ۱.۹۸ % ۲۶,۴۶۵,۵۰۳ ۲۷.۰۲ % ۴۸۷,۴۹۹ ۰.۵ % ۱,۹۸۶,۴۷۷ ۲.۰۳ %
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۶,۵۵۰,۱۸۱ ۶.۵۹ % ۲,۹۴۷,۸۷۰ ۲.۹۷ % ۵۶,۷۹۵,۹۶۶ ۵۷.۱۷ % ۱,۹۴۳,۱۲۳ ۱.۹۶ % ۲۸,۶۰۳,۱۴۰ ۲۸.۷۹ % ۴۸۲,۳۹۶ ۰.۴۹ % ۲,۰۱۵,۴۶۵ ۲.۰۳ %
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۶,۵۵۰,۰۴۸ ۶.۷۱ % ۳,۰۰۷,۶۶۵ ۳.۰۹ % ۵۶,۳۳۹,۵۹۲ ۵۷.۷۴ % ۱,۹۴۲,۵۷۵ ۱.۹۹ % ۲۷,۲۳۸,۵۷۸ ۲۷.۹۲ % ۴۸۵,۱۰۸ ۰.۵ % ۲,۰۱۰,۴۸۷ ۲.۰۶ %
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۶,۵۴۷,۸۶۷ ۶.۷۱ % ۳,۰۰۸,۴۳۳ ۳.۰۹ % ۵۶,۳۰۰,۵۸۳ ۵۷.۷۳ % ۱,۹۴۲,۰۲۷ ۱.۹۹ % ۲۷,۲۰۰,۳۵۹ ۲۷.۸۹ % ۵۱۰,۰۸۶ ۰.۵۲ % ۲,۰۱۰,۴۹۵ ۲.۰۶ %
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۶,۵۴۵,۶۸۶ ۶.۷۲ % ۳,۰۰۹,۴۶۰ ۳.۰۹ % ۵۶,۲۶۳,۸۵۹ ۵۷.۷۴ % ۱,۹۴۱,۴۷۹ ۱.۹۹ % ۲۷,۱۷۶,۵۱۷ ۲۷.۸۹ % ۴۹۶,۸۵۷ ۰.۵۱ % ۲,۰۱۰,۵۰۳ ۲.۰۶ %
۷ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۶,۵۵۳,۵۶۶ ۶.۹۲ % ۳,۰۳۱,۷۳۷ ۳.۲ % ۵۴,۵۳۰,۲۱۱ ۵۷.۵۵ % ۱,۹۴۰,۹۳۱ ۲.۰۵ % ۲۶,۰۹۲,۷۴۴ ۲۷.۵۴ % ۵۷۴,۰۰۷ ۰.۶۱ % ۲,۰۲۳,۱۳۵ ۲.۱۴ %
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۶,۵۷۳,۹۹۷ ۶.۸۷ % ۳,۰۷۰,۳۵۹ ۳.۲۲ % ۵۴,۴۱۳,۸۵۸ ۵۶.۹۱ % ۱,۹۴۰,۳۸۳ ۲.۰۳ % ۲۷,۰۰۶,۲۳۹ ۲۸.۲۴ % ۵۶۳,۷۹۶ ۰.۵۹ % ۲,۰۵۳,۵۴۴ ۲.۱۵ %
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۶,۵۷۶,۹۵۵ ۶.۹۱ % ۳,۰۸۶,۶۲۴ ۳.۲۴ % ۵۴,۳۷۳,۲۶۰ ۵۷.۱۴ % ۱,۹۳۹,۸۳۵ ۲.۰۴ % ۲۶,۵۸۷,۹۹۱ ۲۷.۹۴ % ۵۵۹,۱۶۷ ۰.۵۹ % ۲,۰۴۲,۴۲۱ ۲.۱۵ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۶,۵۶۴,۸۰۶ ۶.۸۶ % ۳,۱۰۷,۲۶۴ ۳.۲۴ % ۵۴,۳۳۹,۸۰۳ ۵۶.۷۷ % ۱,۹۳۹,۲۸۷ ۲.۰۳ % ۲۷,۱۸۴,۸۹۴ ۲۸.۴ % ۵۴۹,۵۸۶ ۰.۵۷ % ۲,۰۳۵,۸۷۹ ۲.۱۳ %