صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۷۰۱,۳۸۴ ۵.۵۱ % ۱۳,۶۲۰,۱۱۱ ۴۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۸۵,۱۶۱ ۴۹.۲۲ % ۳۴۶,۳۳۵ ۱.۶ % ۷۲۲,۲۲۳ ۲.۳۴ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۶۶۰,۲۵۰ ۵.۳۷ % ۱۳,۷۰۹,۱۳۲ ۴۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۰۰,۰۹۲ ۴۹.۱۷ % ۳۴۲,۹۸۰ ۱.۵۸ % ۷۱۱,۶۰۸ ۲.۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۶۶۰,۲۵۳ ۵.۳۷ % ۱۳,۷۰۲,۲۷۳ ۴۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۰۰,۰۹۲ ۴۹.۱۹ % ۳۳۸,۰۵۲ ۱.۵۷ % ۷۱۱,۶۰۸ ۲.۳ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۶۶۰,۲۵۵ ۵.۳۹ % ۱۳,۶۹۵,۴۱۸ ۴۴.۴۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۹۹,۹۳۳ ۴۹.۰۴ % ۳۳۳,۱۲۹ ۱.۵۶ % ۷۱۱,۶۰۸ ۲.۳۱ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۷۰۰,۳۲۷ ۵.۵۳ % ۱۳,۷۷۱,۱۰۵ ۴۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۵,۵۶۱ ۴۸.۹۵ % ۲۲۷,۸۰۲ ۱.۳۸ % ۷۰۲,۱۸۴ ۲.۲۸ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۷۰۰,۳۳۰ ۵.۵۳ % ۱۳,۷۶۴,۱۸۸ ۴۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۵,۵۶۱ ۴۸.۹۷ % ۲۲۲,۸۸۸ ۱.۳۷ % ۷۰۲,۱۸۴ ۲.۲۸ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۶۹۹,۹۹۶ ۵.۵۳ % ۱۳,۷۵۷,۲۷۷ ۴۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۵۱,۸۰۰ ۴۸.۹۹ % ۲۱۷,۹۷۹ ۱.۳۵ % ۷۰۲,۱۸۴ ۲.۲۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۶۹۲,۳۹۹ ۵.۵۶ % ۱۳,۷۵۰,۴۷۱ ۴۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۷۸۳,۸۴۶ ۴۸.۵۷ % ۲۱۳,۰۷۶ ۱.۳۵ % ۷۰۳,۵۱۹ ۲.۳۱ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۶۵۵,۶۴۸ ۵.۴۱ % ۱۳,۷۵۲,۹۶۵ ۴۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۱,۳۰۸ ۴۸.۷۹ % ۲۴۹,۹۶۸ ۱.۳۹ % ۶۸۱,۴۸۷ ۲.۲۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۶۵۵,۶۴۸ ۵.۴۱ % ۱۳,۷۵۲,۹۶۵ ۴۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۱,۳۰۸ ۴۸.۷۹ % ۲۴۹,۹۶۸ ۱.۳۹ % ۶۸۱,۴۸۷ ۲.۲۳ %