صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۵۸۷,۷۳۳ ۵.۱۸ % ۱۳,۲۳۳,۰۷۴ ۴۳.۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۶۸,۳۰۰ ۴۹.۸۵ % ۵۴۱,۳۱۰ ۱.۴۹ % ۶۴۶,۳۹۷ ۲.۱۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۵۹۸,۵۶۹ ۵.۲۴ % ۱۳,۱۹۵,۷۵۳ ۴۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۳۰,۲۶۱ ۴۹.۸۹ % ۵۰۰,۸۶۵ ۱.۴۶ % ۶۵۰,۲۹۴ ۲.۱۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۶۰۵,۴۷۷ ۵.۲۸ % ۱۳,۱۸۸,۲۰۲ ۴۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۵۷,۳۶۱ ۴۹.۸۱ % ۴۷۶,۶۱۶ ۱.۴ % ۶۵۴,۵۵۹ ۲.۱۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۶۰۵,۷۸۰ ۵.۲۸ % ۱۳,۱۸۱,۵۲۱ ۴۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۵۷,۳۶۱ ۴۹.۸۴ % ۴۶۸,۵۷۴ ۱.۳۹ % ۶۵۴,۶۹۶ ۲.۱۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۶۰۵,۸۹۲ ۵.۲۸ % ۱۳,۱۷۴,۸۴۳ ۴۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۵۵,۳۱۰ ۴۹.۸۶ % ۴۶۰,۸۲۳ ۱.۳۸ % ۶۵۴,۸۰۵ ۲.۱۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۶۱۸,۷۲۱ ۵.۳۳ % ۱۳,۱۶۸,۱۷۴ ۴۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۴۵,۶۷۸ ۴۹.۸۴ % ۴۵۶,۸۵۲ ۱.۳۳ % ۶۵۶,۹۸۵ ۲.۱۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۶۴۱,۷۵۹ ۵.۳۸ % ۱۳,۱۶۷,۸۸۸ ۴۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۲۵۶,۳۴۰ ۵۰ % ۴۴۶,۷۵۵ ۱.۳۵ % ۶۶۶,۱۶۴ ۲.۱۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۶۴۲,۹۶۶ ۵.۴۱ % ۱۳,۱۶۶,۵۲۵ ۴۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۱۲۲,۵۴۶ ۴۹.۸ % ۴۳۵,۷۳۶ ۱.۳ % ۶۶۲,۷۷۶ ۲.۱۸ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۶۳۳,۸۱۴ ۵.۴۱ % ۱۳,۱۵۷,۲۵۵ ۴۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۰۵,۸۵۶ ۴۹.۶۷ % ۴۱۲,۹۴۰ ۱.۲۴ % ۶۵۱,۱۴۰ ۲.۱۶ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۶۲۷,۰۶۴ ۵.۴۲ % ۱۳,۱۶۶,۲۹۸ ۴۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۸۴۰,۳۹۹ ۴۹.۴ % ۴۰۵,۴۱۲ ۱.۱۷ % ۶۴۵,۲۵۹ ۲.۱۵ %