ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 1,345,190 5.62 % 8,788,561 36.7 % 0 0 % 13,547,817 56.57 % 265,485 1.27 % 527,900 2.2 %
2 1397/12/26 1,347,712 5.33 % 8,783,992 34.75 % 0 0 % 14,932,878 59.07 % 214,398 1 % 522,973 2.07 %
3 1397/12/25 1,352,516 5.71 % 7,615,565 32.15 % 0 0 % 11,935,190 50.38 % 2,787,025 11.92 % 519,546 2.19 %
4 1397/12/24 1,355,075 5.73 % 10,154,515 42.93 % 0 0 % 11,942,215 50.48 % 203,829 1.02 % 517,004 2.19 %
5 1397/12/23 1,354,949 5.73 % 10,148,846 42.92 % 0 0 % 11,942,215 50.51 % 198,553 1 % 516,990 2.19 %
6 1397/12/22 1,354,921 5.73 % 10,693,687 45.26 % 0 0 % 11,385,256 48.19 % 193,282 0.98 % 516,976 2.19 %
7 1397/12/21 1,378,508 5.88 % 10,629,893 45.3 % 0 0 % 11,218,843 47.81 % 236,374 1.13 % 521,899 2.22 %
8 1397/12/20 1,380,921 5.92 % 10,624,038 45.56 % 0 0 % 11,078,797 47.51 % 234,318 1.12 % 522,094 2.24 %
9 1397/12/19 1,410,156 5.95 % 10,618,189 44.84 % 0 0 % 11,471,593 48.44 % 181,937 0.88 % 531,913 2.25 %
10 1397/12/18 1,408,218 5.99 % 10,612,346 45.15 % 0 0 % 11,314,206 48.14 % 169,191 0.83 % 532,054 2.26 %