صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۴,۳۶۵,۱۳۷ ۱۱.۱۱ % ۱۴,۹۹۵,۵۱۴ ۳۸.۱۵ % ۱,۲۰۷,۱۰۱ ۳.۰۷ % ۱۸,۲۹۵,۳۷۶ ۴۶.۵۵ % ۴۴۰,۳۱۱ ۱.۱۲ % ۲,۰۴۰,۰۱۲ ۵.۱۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۴,۴۷۸,۸۷۵ ۱۱.۳۵ % ۱۴,۹۸۸,۹۶۵ ۳۸ % ۱,۲۰۶,۵۰۹ ۳.۰۶ % ۱۸,۳۵۸,۸۵۷ ۴۶.۵۴ % ۴۱۵,۶۶۴ ۱.۰۵ % ۲,۰۴۴,۹۰۷ ۵.۱۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۴,۳۳۵,۳۷۰ ۱۱.۲۱ % ۱۴,۹۸۲,۴۲۲ ۳۸.۷۴ % ۱,۲۰۵,۹۱۷ ۳.۱۲ % ۱۷,۷۲۸,۲۵۱ ۴۵.۸۴ % ۴۲۳,۶۶۷ ۱.۱ % ۱,۹۹۱,۷۰۸ ۵.۱۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۴,۲۹۴,۰۲۵ ۱۱.۱۵ % ۱۴,۹۷۵,۸۸۵ ۳۸.۸۹ % ۱,۲۰۵,۳۲۶ ۳.۱۳ % ۱۷,۶۹۴,۳۴۵ ۴۵.۹۵ % ۳۴۱,۷۷۳ ۰.۸۹ % ۱,۹۴۹,۴۷۰ ۵.۰۶ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۴,۳۰۰,۶۷۱ ۱۱.۱۷ % ۱۴,۹۶۹,۳۵۳ ۳۸.۸۸ % ۱,۲۰۴,۷۳۴ ۳.۱۳ % ۱۷,۶۲۶,۴۰۰ ۴۵.۷۸ % ۴۰۰,۹۰۱ ۱.۰۴ % ۱,۹۵۶,۱۱۵ ۵.۰۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۴,۳۰۰,۶۷۱ ۱۱.۱۸ % ۱۴,۹۶۲,۸۲۷ ۳۸.۸۸ % ۱,۲۰۴,۱۴۲ ۳.۱۳ % ۱۷,۶۲۲,۵۷۳ ۴۵.۷۹ % ۳۹۲,۲۷۷ ۱.۰۲ % ۱,۹۵۶,۱۱۵ ۵.۰۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۴,۳۶۳,۵۵۰ ۱۱.۲۶ % ۱۴,۹۵۶,۳۰۹ ۳۸.۵۸ % ۱,۲۰۳,۵۵۰ ۳.۱ % ۱۷,۹۰۳,۲۸۰ ۴۶.۱۸ % ۳۳۹,۳۰۸ ۰.۸۸ % ۱,۹۵۶,۵۱۱ ۵.۰۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۴,۳۴۲,۰۷۸ ۱۱.۱۹ % ۱۳,۶۱۳,۳۰۵ ۳۵.۰۹ % ۱,۲۰۲,۹۵۸ ۳.۱ % ۱۹,۲۶۶,۰۲۶ ۴۹.۶۶ % ۳۶۹,۲۱۳ ۰.۹۵ % ۱,۹۴۵,۳۶۱ ۵.۰۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۴,۴۱۱,۴۴۹ ۱۱.۳۶ % ۱۳,۶۰۷,۳۴۶ ۳۵.۰۴ % ۱,۲۰۲,۳۶۷ ۳.۱ % ۱۹,۲۵۲,۵۰۹ ۴۹.۵۷ % ۳۶۱,۵۲۸ ۰.۹۳ % ۱,۹۶۱,۵۱۷ ۵.۰۵ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۴,۳۷۱,۳۱۵ ۱۱.۲۷ % ۱۳,۶۰۱,۳۹۳ ۳۵.۰۶ % ۱,۲۰۱,۷۷۵ ۳.۱ % ۱۹,۲۰۷,۸۴۷ ۴۹.۵۱ % ۴۱۴,۹۱۸ ۱.۰۷ % ۱,۹۴۶,۹۹۱ ۵.۰۲ %