ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/29 1,475,934 5.55 % 9,693,752 36.44 % 0 0 % 15,175,497 57.05 % 256,976 1.18 % 624,777 2.35 %
2 1398/02/28 1,476,665 5.57 % 9,688,785 36.54 % 0 0 % 15,083,197 56.89 % 263,353 1.21 % 626,246 2.36 %
3 1398/02/27 1,472,963 5.59 % 9,683,792 36.78 % 0 0 % 14,913,444 56.64 % 260,969 1.21 % 623,183 2.37 %
4 1398/02/26 1,472,966 5.6 % 9,678,801 36.77 % 0 0 % 14,913,444 56.66 % 255,682 1.19 % 623,183 2.37 %
5 1398/02/25 1,472,968 5.6 % 9,741,644 37.03 % 0 0 % 14,841,145 56.42 % 250,401 1.17 % 623,183 2.37 %
6 1398/02/24 1,498,507 5.76 % 9,736,715 37.43 % 0 0 % 14,528,374 55.84 % 252,765 1.19 % 631,486 2.43 %
7 1398/02/23 1,494,549 5.9 % 9,731,547 38.43 % 0 0 % 13,861,757 54.74 % 233,060 1.15 % 612,960 2.42 %
8 1398/02/22 1,491,823 5.55 % 9,704,021 36.13 % 0 0 % 15,455,935 57.54 % 209,163 0.99 % 604,763 2.25 %
9 1398/02/21 1,530,791 5.94 % 8,666,384 33.61 % 0 0 % 15,381,813 59.65 % 207,716 1.03 % 619,266 2.4 %
10 1398/02/20 1,574,422 6.13 % 8,661,826 33.7 % 0 0 % 15,285,559 59.47 % 181,681 0.85 % 649,017 2.53 %