صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۷۳۴,۴۶۱ ۵.۷۳ % ۱۳,۹۳۸,۳۷۲ ۴۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۰۸۴,۰۱۶ ۴۶.۵۱ % ۵۲۲,۳۰۹ ۲.۰۶ % ۶۸۸,۴۰۳ ۲.۲۷ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۷۲۴,۳۷۵ ۵.۶۶ % ۱۴,۱۶۶,۶۱۲ ۴۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۸۵,۵۲۷ ۴۶.۹۱ % ۲۷۶,۹۳۶ ۱.۲۴ % ۶۸۸,۴۷۹ ۲.۲۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۷۲۴,۵۷۶ ۵.۶ % ۱۴,۲۵۶,۷۴۸ ۴۶.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۵۲۸,۰۱۸ ۴۷.۲ % ۲۷۱,۶۵۱ ۱.۲۱ % ۶۹۲,۲۰۱ ۲.۲۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۶۹۵,۰۰۶ ۵.۵۳ % ۱۴,۲۴۹,۸۹۰ ۴۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۱۳,۰۹۱ ۴۷.۰۶ % ۲۶۶,۳۷۱ ۱.۲ % ۶۸۹,۳۹۰ ۲.۲۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۷۰۶,۵۸۳ ۵.۵۹ % ۱۴,۲۴۳,۷۰۸ ۴۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۲۳,۹۹۸ ۴۶.۸۸ % ۲۷۹,۵۸۹ ۱.۲۴ % ۶۹۱,۷۹۷ ۲.۲۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۷۰۶,۵۸۵ ۵.۵۹ % ۱۴,۲۳۶,۸۶۱ ۴۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۲۳,۹۹۸ ۴۶.۹ % ۲۷۴,۳۹۷ ۱.۲۳ % ۶۹۱,۷۹۷ ۲.۲۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۷۰۶,۵۸۷ ۵.۵۹ % ۱۴,۲۳۰,۰۲۰ ۴۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۱۴,۳۱۸,۳۲۰ ۴۶.۹۱ % ۲۷۰,۶۸۲ ۱.۲۲ % ۶۹۱,۷۹۷ ۲.۲۷ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۶۸۸,۷۸۸ ۵.۵۲ % ۱۴,۲۲۳,۱۸۶ ۴۶.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۴,۴۱۶,۱۴۶ ۴۷.۱ % ۲۷۷,۱۱۳ ۱.۲۵ % ۶۹۳,۳۳۴ ۲.۲۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۷۱۴,۵۰۵ ۵.۵۵ % ۱۴,۲۱۶,۲۶۱ ۴۶.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۴,۶۸۷,۴۵۳ ۴۷.۵۸ % ۲۴۸,۵۸۵ ۱.۱۶ % ۶۹۴,۸۱۹ ۲.۲۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۷۰۱,۱۰۴ ۵.۴۴ % ۱۴,۳۲۲,۱۲۴ ۴۵.۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۰۰۱,۲۴۲ ۴۷.۹۸ % ۲۴۳,۳۳۶ ۱.۱۳ % ۶۹۴,۵۰۱ ۲.۲۲ %