صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۲ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صندوق گنجینه امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۵ دعوتامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۶ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۷ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۹ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۰ تغییرات امیدنامه (مجمع سالیانه سال مالی ۱۳۹۸) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۲ دعوت نامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۱۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۱۴ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۱۵ مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۱۶ مجمع سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۱۷ مجمع سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۱۸ دعوتنامه برگزاری مجمع (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
۱۹ تغییر اساسنامه (تعیین مدیر ثبت) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۲۰ دعوتنامه برگزاری مجمع (اصلاح امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۲۱ مجمع سالیانه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۲۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
۲۳ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۲۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۲۵ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹