صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱ میلیارد به ۲ میلیارد واحد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۲ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱ میلیارد به ۲ میلیارد واحد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۳ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱ میلیارد به ۲ میلیارد واحد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۴ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغييرات در اساسنامه صندوق در خصوص پرداخت وجوه سرمايه گذاران صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵ تصمیمات مجمع (امیدنامه‌ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ساعت ۱۴:۰۰ (صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر جدول ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰(نرخ پیش بینی سود از ۱۷ به ۱۸ و کاهش دوره ماندگاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۷ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ساعت ۱۴:۰۰ (صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر جدول ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییرات در برخی از مفاد اساسنامه در خصوص پرداخت وجوه سرمایه گذاران صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۹ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ساعت ۱۴:۰۰ (صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۱۰ دعوتنامه برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ساعت ۱۴:۰۰(تغييرات در برخي از مفاد اساسنامه در خصوص پرداخت وجوه سرمايه گذاران صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۱۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نرخ پیش بینی سود از ۱۷ به ۱۸ و دوره کاهش ماندگاری سرمایه گذار از۹۰ روز به۳۰ روز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۱۲ دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ (تغيير نرخ بازدهي پيش بيني شده از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد و کاهش دوره ماندگاري سرمايه گذاران براي احتساب سود پيش بيني) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۱۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۱۴ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۵ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۱۶ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۱۷ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۸ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۱۹ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۲۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر بند و ماده ۲۲ اساسنامه با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۲۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۲ لیست حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۲۳ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر بند و ماده ۲۲ اساسنامه با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۲۴ دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۲۵ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر بند و ماده ۲۲ اساسنامه با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۲۶ تصمیمات مجمع (اساسنامه‌ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر تایید صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۲۷ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۸ دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تمديد دوره فعاليت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۲۹ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۳۰ تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در اساسنامه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۳۱ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۲ لیست حاضرین مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر تایید روز درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۳ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در امیدنامه،هزینه‌های برگزاری مجامع، هزینه‌های نرم‌افزار و تغییر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۴ دعوتنامه مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۳۵ دعوتنامه مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴ (تغییر تایید روز درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۳۶ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰(ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و سقف حد نصاب ترکیب دارایی ها و هزینه های نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۳۷ لیست حاضرین مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۳۸ دعوتنامه مجمع(امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در امیدنامه و تغییر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۳۹ دعوتنامه مجمع(اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در اساسنامه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۴۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه_گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۰۵ ساعت ۱۴ (اصلاح ارزش مبنا و تعداد واحدهای ممتاز در اساسنامه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (تغییر مفاد ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص تعداد واحدهای عادی و ممتاز و ارزش مبنای صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴۲ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴۳ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴ (اصلاح ارزش مبنا و تعداد واحدهای ممتاز در اساسنامه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۴۴ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۴۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۴۶ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در خصوص تجزیه واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۴۷ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۴۸ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجینه امیدایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲- تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴۹ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۵۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۵۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ارانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۵۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۵۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ارانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۵۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۵۵ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۵۶ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۵۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صندوق گنجینه امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۵۸ دعوتامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۵۹ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۶۰ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۶۱ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۶۲ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در خصوص بررسی و تعیین کارمزد ضامن نقدشوندگی-بررسی و اصلاح نحوه اطلاع رسانی آگهی ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۶۳ تغییرات امیدنامه (مجمع سالیانه سال مالی ۱۳۹۸)در خصوص سقف سود پرداختی سالیانه-تغییر برخی موارد بند ۱۰-۳ امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۶۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۶۵ دعوت نامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۶۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۶۷ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۶۸ مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۶۹ مجمع سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۷۰ مجمع سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۷۱ دعوتنامه برگزاری مجمع (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
۷۲ تغییر اساسنامه (تعیین مدیر ثبت) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۷۳ دعوتنامه برگزاری مجمع (اصلاح امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۷۴ مجمع سالیانه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۷۵ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
۷۶ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۷۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۷۸ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹