صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ارانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ارانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۷ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۸ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صندوق گنجینه امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۱۰ دعوتامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۱۱ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۲ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۱۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۴ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۵ تغییرات امیدنامه (مجمع سالیانه سال مالی ۱۳۹۸) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۱۶ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۱۷ دعوت نامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۱۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۱۹ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۲۰ مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۲۱ مجمع سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۲۲ مجمع سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۲۳ دعوتنامه برگزاری مجمع (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
۲۴ تغییر اساسنامه (تعیین مدیر ثبت) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۲۵ دعوتنامه برگزاری مجمع (اصلاح امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۲۶ مجمع سالیانه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۲۷ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
۲۸ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۲۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۳۰ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹