صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ساعت ۱۵:۰۰ (افزودن کارمزد رتبه بندي ارزيابي عملکرد صندوق به جدول هزينه هاي صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۲ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۳ لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۴ اصلاحیه دعوتنامه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ (تغيير هزينه متولي و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۶ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر هزینه متولی و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۷ لیست حاضرین مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۸ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ (هزینه متولی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
۹ اصلاحیه دعوتنامه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۱۴:۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۰ دعوتنامه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۱ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار و حد نصاب ترکیب دارایی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۲ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار و حد نصاب ترکیب دارایی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
۱۳ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار و حد نصاب ترکیب دارایی) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
۱۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱ میلیارد به ۲ میلیارد واحد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۱۵ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱ میلیارد به ۲ میلیارد واحد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱۶ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱ میلیارد به ۲ میلیارد واحد) دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
۱۷ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغييرات در اساسنامه صندوق در خصوص پرداخت وجوه سرمايه گذاران صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۸ تصمیمات مجمع (امیدنامه‌ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ساعت ۱۴:۰۰ (صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر جدول ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰(نرخ پیش بینی سود از ۱۷ به ۱۸ و کاهش دوره ماندگاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲۰ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ساعت ۱۴:۰۰ (صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر جدول ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۲۱ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییرات در برخی از مفاد اساسنامه در خصوص پرداخت وجوه سرمایه گذاران صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۲۲ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ساعت ۱۴:۰۰ (صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر جدول حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
۲۳ دعوتنامه برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ساعت ۱۴:۰۰(تغييرات در برخي از مفاد اساسنامه در خصوص پرداخت وجوه سرمايه گذاران صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۲۴ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نرخ پیش بینی سود از ۱۷ به ۱۸ و دوره کاهش ماندگاری سرمایه گذار از۹۰ روز به۳۰ روز) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
۲۵ دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰ (تغيير نرخ بازدهي پيش بيني شده از ۱۷ درصد به ۱۸ درصد و کاهش دوره ماندگاري سرمايه گذاران براي احتساب سود پيش بيني) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۹
۲۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
۲۷ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۲۸ لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۲۹ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حق‌الزحمه حسابرس) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۳۰ تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۱ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۲۴
۳۲ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نام صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
۳۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر بند و ماده ۲۲ اساسنامه با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۳۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳۵ لیست حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۳۶ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر بند و ماده ۲۲ اساسنامه با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۳۷ دعوتنامه مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۳۸ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر بند و ماده ۲۲ اساسنامه با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۲۳
۳۹ تصمیمات مجمع (اساسنامه‌ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر تایید صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
۴۰ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۴۱ دعوتنامه مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تمديد دوره فعاليت صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۴۲ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
۴۳ تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در اساسنامه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
۴۴ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۵ لیست حاضرین مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر تایید روز درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۶ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در امیدنامه،هزینه‌های برگزاری مجامع، هزینه‌های نرم‌افزار و تغییر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۷ دعوتنامه مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن بند پیش بینی سود) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۴۸ دعوتنامه مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴ (تغییر تایید روز درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۴۹ لیست حاضرین مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰(ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و سقف حد نصاب ترکیب دارایی ها و هزینه های نرم افزار) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۵۰ لیست حاضرین مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۵۱ دعوتنامه مجمع(امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در امیدنامه و تغییر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۵۲ دعوتنامه مجمع(اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در اساسنامه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۵۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه_گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۰۵ ساعت ۱۴ (اصلاح ارزش مبنا و تعداد واحدهای ممتاز در اساسنامه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۵۴ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (تغییر مفاد ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص تعداد واحدهای عادی و ممتاز و ارزش مبنای صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۵۵ لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۵۶ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۴ (اصلاح ارزش مبنا و تعداد واحدهای ممتاز در اساسنامه صندوق) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۲۱
۵۷ تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميدايرانيان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
۵۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۱۶
۵۹ دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در خصوص تجزیه واحدهای صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۶۰ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۶۱ تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت گنجینه امیدایرانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲- تغییر رکن متولی دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۶۲ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۶۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۶۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ارانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۶۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۶۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ارانیان مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۶۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۶۸ دعوتنامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۶۹ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
۷۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ صندوق گنجینه امید ایرانیان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
۷۱ دعوتامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
۷۲ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۷۳ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۷۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۷۵ دعوتنامه برگزاری مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در خصوص بررسی و تعیین کارمزد ضامن نقدشوندگی-بررسی و اصلاح نحوه اطلاع رسانی آگهی ها دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۷۶ تغییرات امیدنامه (مجمع سالیانه سال مالی ۱۳۹۸)در خصوص سقف سود پرداختی سالیانه-تغییر برخی موارد بند ۱۰-۳ امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
۷۷ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
۷۸ دعوت نامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
۷۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
۸۰ دعوتنامه برگزاری مجمع صندوق مورخ ۹۷/۰۸/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۸۱ مجمع تمدید مجوز فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۸۲ مجمع سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۸۳ مجمع سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
۸۴ دعوتنامه برگزاری مجمع (تمدید مجوز فعالیت) دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
۸۵ تغییر اساسنامه (تعیین مدیر ثبت) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
۸۶ دعوتنامه برگزاری مجمع (اصلاح امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۰۷
۸۷ مجمع سالیانه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
۸۸ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
۸۹ افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
۹۰ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
۹۱ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۱۹