صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اهداف صندوق

 اهداف و الزامات سرمایه گذاری

  هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب تعهدات بازارگردانی آن اوراق مطابق امیدنامه و کسب منافع از این محل است. همچنین در صورتی که که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار موضوع بازارگردانی مشارکت کرده، که در این صورت وجوه جمع آوری شده و سایر دارایی های صندوق پشتوانه این تعهد خواهد بود؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان

ردیف

موضوع سرمایه‌گذاری

توضیحات

1

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه

حداقل 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-2

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-3

اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-4

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور

حداقل 25 %  و حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

1-5

اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول

حداکثر 15 % از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد

1-6

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حداقل 15% و حداکثر 25 %  از کل دارایی‌های صندوق

2-1

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر         

حداکثر 5 %  از سهام و حق تقدم سهام منتشره

2-2

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم

حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق

2-3

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت

حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق

2-4

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5 %  از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-5

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-6

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر گواهی سپرده کالایی

حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق

3

واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری»

حداکثر 5 % از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 % از تعداد واحد‌های صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.