صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ (تغییر هزینه متولی و حق‌الزحمه حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار و حد نصاب ترکیب دارایی) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱ میلیارد به ۲ میلیارد واحد) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۰۰(نرخ پیش بینی سود از ۱۷ به ۱۸ و کاهش دوره ماندگاری) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ تصمیمات مجمع (امیدنامه‌ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ساعت ۱۴:۰۰ (صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق و تغییر جدول ترکیب دارایی های صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ساعت ۱۴:۰۰ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری و حق‌الزحمه حسابرس) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ (افزودن بند پیش بینی سود) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ تصمیمات مجمع (امیدنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در امیدنامه،هزینه‌های برگزاری مجامع، هزینه‌های نرم‌افزار و تغییر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۰۵ (تغییر مفاد ماده ۱۱ امیدنامه در خصوص تعداد واحدهای عادی و ممتاز و ارزش مبنای صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ تغییرات امیدنامه مجمع سالانه منتهی به ۹۹/۰۸/۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ تغییرات امیدنامه مجمع سالانه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ تغییرات امیدنامه (مجمع سالیانه سال مالی ۱۳۹۸) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ تغییرات امیدنامه (حذف نرخ سود پیش بینی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ تغییرات امید نامه تغییرات امیدنامه