صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ تغییرات امیدنامه مجمع سالانه منتهی به ۹۹/۰۸/۲۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ تغییرات امیدنامه مجمع سالانه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ تغییرات امیدنامه (مجمع سالیانه سال مالی ۱۳۹۸) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ تغییرات امیدنامه (حذف نرخ سود پیش بینی) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ تغییرات امید نامه تغییرات امیدنامه