صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ تغییرات اساسنامه مجمع سالانه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (تغییر پرداخت روز وجه ابطال) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تغییرات اساسنامه مجمع سالیانه۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تغییرات اساسنامه (مجمع سالیانه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تغییرات اساسنامه (تمدید مچوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ تغییرات اساسنامه (مجمع سالانه و تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ تغییرات اساسنامه (تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات اساسنامه (مدیر ثبت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه