اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1394/02/13 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/06/12 تغییرات اساسنامه (مجمع سالیانه) تغییرات اساس نامه
1397/06/12 تغییرات اساسنامه (تمدید مچوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
1397/05/29 تغییرات اساسنامه (مجمع سالانه و تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
1397/02/10 تغییرات اساسنامه (تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
1396/12/02 تغییرات اساسنامه (مدیر ثبت) تغییرات اساس نامه
1396/08/29 تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه