صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ تصمیمات مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییرات در اساسنامه صندوق در خصوص پرداخت وجوه سرمایه گذاران صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر نام صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر بند و ماده ۲۲ اساسنامه با موضوع حداکثر میزان مشارکت در صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰ (تمدید دوره فعالیت صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ تصمیمات مجمع (اساسنامه ای) صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ (اصلاح پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات سهام در اساسنامه صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ تصمیمات مجمع صندوق سرمایه_گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۰۵ ساعت ۱۴ (اصلاح ارزش مبنا و تعداد واحدهای ممتاز در اساسنامه صندوق) تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ تغییرات اساسنامه مجمع سالانه منتهی به ۹۹/۰۲/۳۱ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (تغییر پرداخت روز وجه ابطال) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ تغییرات اساسنامه مجمع سالیانه۹ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تغییرات اساسنامه (مجمع سالیانه) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ تغییرات اساسنامه (تمدید مچوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ تغییرات اساسنامه (مجمع سالانه و تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ تغییرات اساسنامه (تمدید مجوز فعالیت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تغییرات اساسنامه (مدیر ثبت) تغییرات اساس نامه
۱۳۹۶/۰۸/۲۹ تغییرات اساسنامه تغییرات اساس نامه