صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ گزارش عملکردمدیر صندوق به دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ اطلاعات و صورت های مای میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ گزارش عملکردمدیر صندوق به دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ اطلاعات و صورت های مای میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ گزارش عملکرد مدیر صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گنچینه امید ایرانیان برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ صورت‌های مالی میاندوره‌ای صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ گزارش عملکردمدیر صندوق به دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱( حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ گزارش عملکردمدیر صندوق به دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صورت‌های مالی میاندوره‌ای صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد نه ماهه مدیر صندوق منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰آبان ماه ۱۳۹۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ صورت های مالی سه ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ گزارش عملکرد سه ماهه مدیر صندوق منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ - حسابرسی شده- اصلاحی دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ صورت های مالی صندوق گنجینه امید ایرانیان سال مالی ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۹- حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد صندوق گنجینه امید ایرانیان سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ - حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ صورتهای مالی سالانه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ گزارش عملکرد ۱ ساله مدیر صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مدیر صندوق گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورت مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ صورت های مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ صورت مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱صندوق سرمایه گذاری با درامد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ صورتهای مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان - اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ صورتهای مالی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۱خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۰ دیماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۹۶/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ۳۰/۰۸/۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰/۸/۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ دانلود