صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/09/18 1396/09/18 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/08/30 دانلود
1396/06/29 1396/06/29 صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31/05/1396 دانلود
1396/06/11 1396/06/11 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به تاریخ 96/05/31 دانلود
1396/05/18 1396/05/18 صورت مالی یکساله منتهی به 1396/02/31 حسابرسی شده دانلود
1396/04/26 1396/04/26 صورت مالی یکساله منتهی به 1396/02/31 حسابرسی شده دانلود
1396/03/08 1396/03/08 گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ 1396/02/31 دانلود
1395/12/23 1395/12/23 صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 بهمن 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/07 1395/12/07 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/11/95 دانلود
1395/11/03 1395/11/03 صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1395(حسابرسی شده) دانلود
1395/10/04 1395/10/04 صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/09/03 1395/09/03 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ30/08/95 دانلود
1395/06/27 1395/06/27 صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31/05/1395 دانلود
1395/06/09 1395/06/09 گزارش عملکرد 1 ساله منتهی به تاریخ 1395/02/31 دانلود
1395/06/09 1395/06/09 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ 1395/05/31 دانلود
1395/05/12 1395/05/12 صورت مالی یکساله منتهی به 1395/02/31 حسابرسی شده دانلود
1395/04/21 1395/04/21 صورت مالی یکساله منتهی به 1395/02/31 حسابرسی نشده دانلود
1394/12/03 1394/12/03 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30/8/94 دانلود
1394/11/12 1394/11/12 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 30/08/1394 دانلود
1394/07/14 1394/07/14 صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31/05/1394 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق