صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ صورت های مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ صورت مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان منتهي به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۷(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ پرتفوي ماهانه منتهي به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱صندوق سرمايه گذاري با درامد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ صورتهاي مالي دوازده ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان - اصلاحیه دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ صورتهاي مالي دوازده ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۱خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۱۸ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۰ دیماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۰ آذرماه ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۱۱ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۹۶/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۵(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۵(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به تاریخ۳۰/۰۸/۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ گزارش عملکرد ۱ ساله منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ صورت مالی یکساله منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ ۳۰/۸/۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ صورتهای مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ دانلود