صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۴۷۰,۴۱۰ ۱.۹۹ ۱,۵۶۳,۱۵۸ ۵.۵۸ ۱,۶۱۰,۲۷۹ ۵.۳۵ ۱,۵۸۷,۷۳۳ ۵.۱۸
اوراق ۹,۷۷۱,۲۶۶ ۴۱.۳۹ ۱۰,۹۱۳,۷۹۷ ۳۹.۰۲ ۱۳,۰۹۶,۲۰۱ ۴۳.۵۵ ۱۳,۲۳۳,۰۷۴ ۴۳.۲
وجه نقد ۱۳,۰۷۵,۹۹۹ ۵۵.۳۹ ۱۵,۲۲۹,۵۱۱ ۵۴.۴۵ ۱۴,۹۷۱,۴۴۵ ۴۹.۷۹ ۱۵,۲۶۸,۳۰۰ ۴۹.۸۴
سایر دارایی ها ۱۶۰,۸۳۶ ۰.۶۸ ۲۸۷,۱۳۳ ۱.۰۲ ۳۳۴,۴۷۹ ۱.۱۱ ۴۵۵,۴۳۶ ۱.۴۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۳۴,۰۱۶ ۰.۹۹ ۶۴۹,۲۲۰ ۲.۳۲ ۶۵۵,۸۴۷ ۲.۱۸ ۶۴۶,۳۹۷ ۲.۱۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد