صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۰۶۰,۴۸۰ ۳.۳۱ ۶,۵۴۹,۸۱۰ ۶.۸۳ ۶,۵۲۸,۶۴۱ ۶.۸۱ ۶,۵۱۰,۴۳۲ ۶.۶۷
سایر سهام ۷۶۵,۰۴۶ ۲.۳۸ ۲,۰۹۲,۸۴۶ ۲.۱۸ ۲,۴۲۴,۰۲۴ ۲.۵۳ ۲,۸۸۲,۱۴۶ ۲.۹۶
اوراق مشارکت ۱۴,۹۱۵,۶۶۳ ۴۶.۵۱ ۵۴,۱۹۹,۵۶۰ ۵۶.۵ ۵۵,۵۱۶,۰۹۶ ۵۷.۹ ۵۷,۶۹۴,۷۷۴ ۵۹.۱۴
اوراق سپرده ۲۶۳,۴۴۰ ۰.۸۲ ۱,۹۵۱,۷۹۵ ۲.۰۳ ۱,۹۳۸,۹۵۸ ۲.۰۲ ۱,۹۴۴,۲۱۹ ۱.۹۹
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۴,۵۳۳,۳۱۹ ۴۵.۳۲ ۲۸,۷۵۱,۰۷۵ ۲۹.۹۷ ۲۷,۰۵۲,۱۱۹ ۲۸.۲۱ ۲۶,۰۵۵,۹۱۶ ۲۶.۷۱
سایر دارایی‌ها ۲۳۳,۲۴۰ ۰.۷۳ ۳۵۳,۰۸۹ ۰.۳۷ ۳۹۳,۷۰۵ ۰.۴۱ ۴۷۶,۲۰۷ ۰.۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۹۵۵,۶۳۱ ۲.۹۸ ۲,۰۳۰,۰۷۷ ۲.۱۲ ۲,۰۳۳,۷۴۵ ۲.۱۲ ۱,۹۸۸,۵۱۰ ۲.۰۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد