صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۱۱,۲۶۲ ۲.۱۴ ۱,۶۱۱,۴۸۱ ۵.۲۷ ۱,۶۴۲,۷۳۱ ۵.۳۲ ۱,۷۰۱,۳۸۴ ۵.۵۱
اوراق ۹,۹۱۹,۱۹۰ ۴۱.۵۶ ۱۳,۵۲۸,۳۳۵ ۴۴.۳۱ ۱۳,۸۱۶,۸۷۳ ۴۴.۸۲ ۱۳,۶۲۰,۱۱۱ ۴۴.۱۴
وجه نقد ۱۳,۱۴۲,۴۸۰ ۵۵.۰۷ ۱۴,۹۷۹,۲۵۵ ۴۹.۰۷ ۱۴,۹۸۳,۵۴۳ ۴۸.۶ ۱۵,۱۸۵,۱۶۱ ۴۹.۲۱
سایر دارایی ها ۱۷۰,۵۹۰ ۰.۷۱ ۳۹۶,۰۶۰ ۱.۲۹ ۴۳۹,۲۸۷ ۱.۴۲ ۴۹۴,۰۷۲ ۱.۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۴۸,۹۷۸ ۱.۰۴ ۶۵۵,۰۷۲ ۲.۱۴ ۶۶۷,۱۷۸ ۲.۱۶ ۷۲۲,۲۲۳ ۲.۳۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد