صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱,۰۰۴,۷۰۲ ۳.۸۹ ۲,۴۴۸,۵۴۶ ۶.۸ ۱,۷۱۰,۶۵۹ ۴.۹۸ ۱,۸۹۲,۳۰۶ ۵.۵۶
اوراق ۱۰,۷۶۴,۵۰۷ ۴۱.۶۸ ۱۵,۰۹۳,۴۰۹ ۴۱.۹۳ ۱۵,۱۰۷,۲۱۳ ۴۳.۹۶ ۱۵,۶۵۰,۸۵۶ ۴۶.۰۱
وجه نقد ۱۳,۶۷۹,۵۲۳ ۵۲.۹۶ ۱۷,۳۴۷,۸۱۶ ۴۸.۱۹ ۱۶,۲۵۲,۱۱۳ ۴۷.۲۹ ۱۵,۱۳۶,۴۷۰ ۴۴.۴۹
سایر دارایی ها ۲۰۴,۷۸۹ ۰.۷۹ ۴۰۹,۶۴۹ ۱.۱۴ ۴۰۶,۳۳۵ ۱.۱۸ ۳۸۰,۹۵۲ ۱.۱۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۴۴۵,۴۲۹ ۱.۷۲ ۱,۲۸۵,۰۲۸ ۳.۵۷ ۹۲۵,۷۶۲ ۲.۶۹ ۱,۰۳۵,۳۵۴ ۳.۰۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد