صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۲۳,۳۷۰ ۲.۵۶ ۱,۹۷۰,۸۸۴ ۶.۵۴ ۲,۱۸۸,۶۹۷ ۷.۴۵ ۲,۰۹۹,۴۳۹ ۷.۲
اوراق ۱۰,۲۶۹,۸۰۶ ۴۲.۱۱ ۱۴,۴۳۷,۰۴۱ ۴۷.۹۲ ۱۴,۲۱۵,۷۵۶ ۴۸.۴ ۱۳,۸۴۰,۸۹۲ ۴۷.۴۴
وجه نقد ۱۳,۲۱۳,۸۶۵ ۵۴.۱۸ ۱۳,۴۲۰,۶۹۲ ۴۴.۵۴ ۱۲,۶۵۳,۹۷۲ ۴۳.۰۸ ۱۲,۹۵۳,۵۵۵ ۴۴.۴
سایر دارایی ها ۱۶۴,۶۰۱ ۰.۶۷ ۳۰۰,۰۲۴ ۱ ۳۱۴,۸۸۸ ۱.۰۷ ۲۷۹,۱۷۰ ۰.۹۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۸۷,۵۷۳ ۱.۱۸ ۷۴۳,۹۶۵ ۲.۴۷ ۷۹۷,۶۰۷ ۲.۷۲ ۷۱۰,۹۸۶ ۲.۴۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد