ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 296,570 1.28 1,373,006 4.58 1,322,767 4.54 1,397,836 5.09
اوراق 9,609,736 41.5 11,982,757 40 12,152,167 41.73 12,173,493 44.4
وجه نقد 12,947,637 55.92 16,369,582 54.64 15,356,484 52.74 13,625,210 49.69
سایر دارایی ها 143,671 0.62 267,868 0.89 275,418 0.94 274,066 0.99
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 90,420 0.39 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد