صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۷۷۹,۸۰۳ ۳.۱۵ ۳,۲۰۵,۰۲۱ ۱۰.۶۱ ۴,۴۴۵,۱۲۴ ۱۳.۱۱ ۳,۸۷۸,۱۶۸ ۱۱.۵۶
اوراق ۱۰,۳۹۷,۹۱۲ ۴۲.۰۲ ۱۱,۹۱۴,۴۹۴ ۳۹.۴۵ ۱۲,۶۴۷,۴۳۹ ۳۷.۲۹ ۱۲,۹۱۹,۶۵۷ ۳۸.۵
وجه نقد ۱۳,۲۸۱,۶۴۲ ۵۳.۶۷ ۱۴,۷۶۳,۳۲۱ ۴۸.۸۸ ۱۶,۴۶۷,۴۲۷ ۴۸.۵۵ ۱۶,۳۷۹,۴۶۳ ۴۸.۸۱
سایر دارایی ها ۱۷۶,۰۶۶ ۰.۷۱ ۳۱۹,۱۸۴ ۱.۰۶ ۳۵۸,۵۳۴ ۱.۰۶ ۳۸۰,۱۹۷ ۱.۱۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳۳,۸۱۲ ۱.۳۵ ۱,۰۵۴,۰۲۶ ۳.۴۹ ۱,۴۴۵,۴۹۰ ۴.۲۶ ۱,۲۷۲,۷۰۴ ۳.۷۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد