ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 422,099 1.8 1,459,895 5.92 1,551,133 6.12 1,475,934 5.54
اوراق 9,686,678 41.46 9,511,189 38.61 9,161,085 36.15 9,693,752 36.43
وجه نقد 12,966,060 55.5 13,451,823 54.61 14,434,993 56.96 15,175,497 57.04
سایر دارایی ها 154,191 0.66 242,729 0.98 236,442 0.93 314,376 1.18
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 215,521 0.92 578,016 2.34 634,571 2.5 624,777 2.34
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد