صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۸۹۷,۱۸۱ ۳.۵۷ ۴,۱۳۷,۷۸۹ ۱۱.۷۳ ۴,۲۹۶,۷۹۴ ۱۱.۶۳ ۴,۳۶۵,۱۳۷ ۱۱.۱۱
اوراق ۱۰,۴۹۶,۴۳۷ ۴۱.۷۵ ۱۳,۰۲۵,۹۰۳ ۳۶.۹۴ ۱۳,۷۴۹,۶۵۲ ۳۷.۲۱ ۱۴,۹۹۵,۵۱۴ ۳۸.۱۵
وجه نقد ۱۳,۴۲۴,۵۹۴ ۵۳.۳۹ ۱۶,۹۸۹,۷۹۵ ۴۸.۱۸ ۱۷,۲۷۵,۷۵۴ ۴۶.۷۵ ۱۸,۲۹۵,۳۷۶ ۴۶.۵۵
سایر دارایی ها ۱۹۰,۳۵۱ ۰.۷۶ ۵۲۵,۲۷۲ ۱.۴۹ ۴۱۸,۹۵۴ ۱.۱۳ ۴۴۰,۳۱۱ ۱.۱۲
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۸۳,۹۸۸ ۱.۵۳ ۱,۶۵۵,۳۵۵ ۴.۶۹ ۱,۹۲۰,۵۹۳ ۵.۲ ۲,۰۴۰,۰۱۲ ۵.۱۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد