ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق 8,565,292 40.08 14,757,202 43.41 15,237,487 46.45 15,205,901 46.69
وجه نقد 12,459,433 58.31 19,055,886 56.05 17,397,751 53.03 17,165,189 52.71
سایر دارایی ها 119,180 0.55 180,899 0.53 166,322 0.5 191,219 0.58
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق