صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۶۲,۱۶۱ ۲.۳۳ ۱,۷۲۹,۳۱۲ ۵.۵۵ ۱,۷۰۴,۰۹۹ ۵.۴۹ ۱,۷۳۴,۴۶۱ ۵.۷۳
اوراق ۱۰,۰۸۸,۹۲۴ ۴۱.۷۷ ۱۳,۹۸۹,۷۵۰ ۴۴.۸۸ ۱۴,۲۲۴,۸۶۷ ۴۵.۸۲ ۱۳,۹۳۸,۳۷۲ ۴۶.۰۳
وجه نقد ۱۳,۲۲۳,۴۷۷ ۵۴.۷۴ ۱۵,۱۷۱,۵۴۰ ۴۸.۶۷ ۱۴,۸۴۵,۲۴۵ ۴۷.۸۲ ۱۴,۰۸۴,۰۱۶ ۴۶.۵۱
سایر دارایی ها ۱۸۰,۵۲۷ ۰.۷۵ ۴۲۵,۹۰۱ ۱.۳۷ ۳۸۹,۶۷۹ ۱.۲۶ ۶۲۲,۳۴۳ ۲.۰۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶۷,۴۳۶ ۱.۱۱ ۶۹۶,۳۶۳ ۲.۲۳ ۶۹۹,۴۷۱ ۲.۲۵ ۶۸۸,۴۰۳ ۲.۲۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد