صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
گزارش تقسیم سود صندوق
ردیف تاریخ تقسیم سود تعداد واحدها سود تقسیمی هر واحد کل سود تقسیم شده بازدهی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۸۶۱,۱۳۳,۰۲۵ ۱,۸۵۸ ۱,۵۹۹,۹۸۵,۱۶۰,۴۵۰ ۲۲.۱۳
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۸۸۳,۹۶۳,۲۵۰ ۱,۸۵۸ ۱,۶۴۲,۴۰۳,۷۱۸,۵۰۰ ۲۲.۱۱
۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۸۵۰,۶۷۷,۰۱۰ ۱,۷۳۸ ۱,۴۷۸,۴۷۶,۶۴۳,۳۸۰ ۲۲.۱۲
۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۸۰۷,۰۹۹,۹۴۳ ۱,۷۹۸ ۱,۴۵۱,۱۶۵,۶۹۷,۵۱۴ ۲۲.۱۴
۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۷۴۶,۹۸۸,۹۵۳ ۱,۸۱۲ ۱,۳۵۳,۵۴۳,۹۸۲,۸۳۶ ۲۲.۱۴
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۷۰۱,۰۳۱,۱۵۰ ۱,۸۱۱ ۱,۲۶۹,۵۶۷,۴۱۲,۶۵۰ ۲۲.۱۳
۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۵۸۹,۰۷۷,۴۳۲ ۱,۸۱۲ ۱,۰۶۷,۴۰۸,۳۰۶,۷۸۴ ۲۲.۱۴
۸ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۵۰۳,۹۷۰,۲۶۴ ۱,۶۶۷ ۸۴۰,۱۱۸,۴۳۰,۰۸۸ ۲۰.۲۲
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۴۲۳,۷۷۳,۲۳۸ ۱,۷۱۶ ۷۲۷,۱۹۴,۸۷۶,۴۰۸ ۲۰.۱۳
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۳۰۸,۰۱۱,۰۴۲ ۱,۹۰۰ ۵۸۵,۲۲۰,۹۷۹,۸۰۰ ۷۵,۲۸۰,۷۸۱,۰۱۳,۴۵۶.۷