صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۵۴۴,۹۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۴۵۵,۰۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴,۳۲۰,۱۹۱,۶۱۱,۴۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۲۴,۲۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۲۳,۵۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۲۳,۴۳۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱,۱۲۴,۲۴۱ ۱,۱۲۳,۵۹۷ ۱۵۹- ۱۰۳,۰۰۲ ۱۵۸,۴۵۴,۰۹۱ ۶۶,۰۵۹ ۱۲۷,۹۰۹,۱۷۱ ۳۰,۵۴۴,۹۲۰ ۳۴,۳۲۰,۱۹۱,۶۱۱,۴۱۲
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱,۱۲۶,۰۸۶ ۱,۱۲۵,۴۲۵ ۴۶۸- ۰ ۱۵۸,۳۵۱,۰۸۹ ۰ ۱۲۷,۸۴۳,۱۱۲ ۳۰,۵۰۷,۹۷۷ ۳۴,۳۳۴,۴۳۱,۱۹۵,۳۸۹
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱,۱۲۸,۲۶۴ ۱,۱۲۷,۵۹۰ ۶۷۴ ۲۰,۴۷۳ ۱۵۸,۳۵۱,۰۸۹ ۶۷۸,۰۱۸ ۱۲۷,۸۴۳,۱۱۲ ۳۰,۵۰۷,۹۷۷ ۳۴,۴۰۰,۵۰۱,۹۳۳,۳۴۰
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱,۱۲۸,۰۶۳ ۱,۱۲۷,۴۰۳ ۶۶۲ ۰ ۱۵۸,۳۳۰,۶۱۶ ۰ ۱۲۷,۱۶۵,۰۹۴ ۳۱,۱۶۵,۵۲۲ ۳۵,۱۳۶,۱۰۰,۵۹۲,۸۸۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۱۳۰,۸۱۷ ۱,۱۳۰,۱۴۰ ۶۶۶ ۰ ۱۵۸,۳۳۰,۶۱۶ ۰ ۱۲۷,۱۶۵,۰۹۴ ۳۱,۱۶۵,۵۲۲ ۳۵,۲۲۱,۴۱۶,۳۴۲,۳۰۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۱۳۰,۳۳۴ ۱,۱۲۹,۶۵۷ ۶۷۰ ۲۳,۱۸۳ ۱۵۸,۳۳۰,۶۱۶ ۹۱,۶۸۸ ۱۲۷,۱۶۵,۰۹۴ ۳۱,۱۶۵,۵۲۲ ۳۵,۲۰۶,۳۶۱,۱۳۹,۹۰۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۱۲۹,۹۲۷ ۱,۱۲۹,۲۵۲ ۶۷۱ ۳۱,۲۰۱ ۱۵۸,۳۰۷,۴۳۳ ۷۶,۰۲۳ ۱۲۷,۰۷۳,۴۰۶ ۳۱,۲۳۴,۰۲۷ ۳۵,۲۷۱,۰۷۷,۷۱۲,۸۷۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۱۲۷,۶۶۹ ۱,۱۲۶,۹۹۴ ۶۷۵ ۵۷,۰۱۱ ۱۵۸,۲۷۶,۲۳۲ ۱۰۵,۸۱۳ ۱۲۶,۹۹۷,۳۸۳ ۳۱,۲۷۸,۸۴۹ ۳۵,۲۵۱,۰۸۹,۷۶۷,۹۲۴
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۱۲۸,۶۴۳ ۱,۱۲۷,۹۵۶ ۱,۵۲۱ ۶۶,۱۸۹ ۱۵۸,۲۱۹,۲۲۱ ۶۵,۰۷۷ ۱۲۶,۸۹۱,۵۷۰ ۳۱,۳۲۷,۶۵۱ ۳۵,۳۳۶,۱۹۹,۸۱۴,۳۷۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۱۳۱,۲۵۵ ۱,۱۳۰,۵۴۸ ۱,۲۴۳ ۰ ۱۵۸,۱۵۳,۰۳۲ ۰ ۱۲۶,۸۲۶,۴۹۳ ۳۱,۳۲۶,۵۳۹ ۳۵,۴۱۶,۱۴۰,۵۸۲,۴۷۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۱۳۳,۳۸۸ ۱,۱۳۲,۶۶۲ ۱,۲۴۶ ۰ ۱۵۸,۱۵۳,۰۳۲ ۰ ۱۲۶,۸۲۶,۴۹۳ ۳۱,۳۲۶,۵۳۹ ۳۵,۴۸۲,۳۶۸,۵۹۱,۴۲۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۱۳۲,۹۰۲ ۱,۱۳۲,۱۷۶ ۱,۲۵۰ ۰ ۱۵۸,۱۵۳,۰۳۲ ۰ ۱۲۶,۸۲۶,۴۹۳ ۳۱,۳۲۶,۵۳۹ ۳۵,۴۶۷,۱۴۴,۸۷۱,۱۰۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۱۳۲,۴۱۵ ۱,۱۳۱,۶۸۷ ۱,۳۰۲ ۱۱۰,۵۲۸ ۱۵۸,۱۵۳,۰۳۲ ۴۴,۸۸۷ ۱۲۶,۸۲۶,۴۹۳ ۳۱,۳۲۶,۵۳۹ ۳۵,۴۵۱,۸۲۸,۴۷۷,۸۹۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۱۳۲,۱۱۷ ۱,۱۳۱,۳۸۷ ۱,۳۰۹ ۹۵,۲۵۸ ۱۵۸,۰۴۲,۵۰۴ ۴۸,۷۸۶ ۱۲۶,۷۸۱,۶۰۶ ۳۱,۲۶۰,۸۹۸ ۳۵,۳۶۸,۱۷۸,۸۰۸,۲۵۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۱۳۳,۵۳۹ ۱,۱۳۲,۷۹۳ ۱,۳۱۱ ۱۶۰,۹۹۳ ۱۵۷,۹۴۷,۲۴۶ ۷۶,۵۷۱ ۱۲۶,۷۳۲,۸۲۰ ۳۱,۲۱۴,۴۲۶ ۳۵,۳۵۹,۴۸۷,۵۱۰,۵۷۷
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۱۳۴,۵۳۰ ۱,۱۳۳,۷۷۴ ۴۵۹- ۲۰۷,۶۷۸ ۱۵۷,۷۸۶,۲۵۳ ۳۱۳,۹۲۹ ۱۲۶,۶۵۶,۲۴۹ ۳۱,۱۳۰,۰۰۴ ۳۵,۲۹۴,۳۸۹,۳۳۷,۱۴۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۱۳۵,۱۳۷ ۱,۱۳۴,۳۷۸ ۷۲۳- ۲۲۹,۲۰۶ ۱۵۷,۵۷۸,۵۷۵ ۵۳,۴۳۰ ۱۲۶,۳۴۲,۳۲۰ ۳۱,۲۳۶,۲۵۵ ۳۵,۴۳۳,۷۳۳,۷۵۸,۴۷۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۱۳۱,۴۷۲ ۱,۱۳۰,۷۲۲ ۷۲۳- ۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۰ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۵,۱۲۰,۷۸۲,۲۶۶,۸۲۴
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۱۳۰,۶۵۱ ۱,۱۲۹,۹۰۴ ۷۲۰- ۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۰ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۵,۰۹۵,۳۵۴,۲۳۴,۶۴۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱,۱۳۰,۱۶۳ ۱,۱۲۹,۴۱۵ ۷۱۶- ۰ ۱۵۷,۳۴۹,۳۶۹ ۰ ۱۲۶,۲۸۸,۸۹۰ ۳۱,۰۶۰,۴۷۹ ۳۵,۰۸۰,۱۸۰,۰۸۵,۶۱۳