صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۶۱۲,۷۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴,۳۸۷,۲۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶,۲۹۱,۹۳۸,۰۱۴,۳۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۸,۴۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۶,۵۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۷,۲۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱,۰۲۸,۴۷۷ ۱,۰۲۶,۵۱۹ ۷۷۳ ۴۸,۹۵۲ ۱۳۳,۸۹۷,۰۵۵ ۸۴,۳۹۴ ۱۰۸,۲۸۴,۳۳۶ ۲۵,۶۱۲,۷۱۹ ۲۶,۲۹۱,۹۳۸,۰۱۴,۳۸۶
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱,۰۲۷,۰۳۸ ۱,۰۲۵,۱۱۳ ۲,۰۸۸- ۱۱۲,۶۶۴ ۱۳۳,۸۴۸,۱۰۳ ۲۰۶,۷۱۷ ۱۰۸,۱۹۹,۹۴۲ ۲۵,۶۴۸,۱۶۱ ۲۶,۲۹۲,۲۷۱,۰۲۵,۴۲۸
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱,۰۲۶,۴۵۱ ۱,۰۲۴,۵۳۹ ۲,۲۰۴- ۵۹,۶۱۳ ۱۳۳,۷۳۵,۴۳۹ ۷۶۷,۵۵۳ ۱۰۷,۹۹۳,۲۲۵ ۲۵,۷۴۲,۲۱۴ ۲۶,۳۷۳,۸۹۱,۹۳۸,۷۰۶
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱,۰۲۲,۶۱۴ ۱,۰۲۰,۷۹۸ ۲,۱۳۵- ۰ ۱۳۳,۶۷۵,۸۲۶ ۰ ۱۰۷,۲۲۵,۶۷۲ ۲۶,۴۵۰,۱۵۴ ۲۷,۰۰۰,۲۷۶,۳۹۴,۰۴۴
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۱,۰۲۲,۳۱۵ ۱,۰۲۰,۵۴۱ ۲,۰۹۹- ۰ ۱۳۳,۶۷۵,۸۲۶ ۰ ۱۰۷,۲۲۵,۶۷۲ ۲۶,۴۵۰,۱۵۴ ۲۶,۹۹۳,۴۶۵,۵۹۰,۱۰۱
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۱,۰۲۱,۸۸۱ ۱,۰۲۰,۱۰۷ ۲,۰۸۵- ۶۹,۴۴۴ ۱۳۳,۶۷۵,۸۲۶ ۵۸,۷۲۱ ۱۰۷,۲۲۵,۶۷۲ ۲۶,۴۵۰,۱۵۴ ۲۶,۹۸۱,۹۹۵,۴۴۹,۹۰۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱,۰۲۰,۱۹۰ ۱,۰۱۸,۴۱۷ ۱,۲۷۶- ۴۷,۰۶۲ ۱۳۳,۶۰۶,۳۸۲ ۲۷۹,۲۰۵ ۱۰۷,۱۶۶,۹۵۱ ۲۶,۴۳۹,۴۳۱ ۲۶,۹۲۶,۳۶۰,۲۷۳,۱۲۲
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۱,۰۲۰,۵۹۵ ۱,۰۱۸,۷۸۳ ۲,۰۱۸- ۳۴,۲۳۴ ۱۳۳,۵۵۹,۳۲۰ ۵۱۷,۱۳۵ ۱۰۶,۸۸۷,۷۴۶ ۲۶,۶۷۱,۵۷۴ ۲۷,۱۷۲,۵۵۸,۵۸۸,۱۷۲
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱,۰۲۱,۰۴۳ ۱,۰۱۹,۲۴۹ ۱,۹۵۹- ۶۶,۱۲۷ ۱۳۳,۵۲۵,۰۸۶ ۱۱۵,۱۴۲ ۱۰۶,۳۷۰,۶۱۱ ۲۷,۱۵۴,۴۷۵ ۲۷,۶۷۷,۱۶۲,۴۲۹,۳۸۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱,۰۱۹,۸۱۹ ۱,۰۱۸,۰۰۱ ۲,۶۱۱- ۴۰,۵۸۴ ۱۳۳,۴۵۸,۹۵۹ ۲۶۹,۹۰۷ ۱۰۶,۲۵۵,۴۶۹ ۲۷,۲۰۳,۴۹۰ ۲۷,۶۹۳,۱۸۹,۶۳۶,۱۷۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۱,۰۱۷,۴۴۲ ۱,۰۱۵,۶۵۰ ۲,۵۶۵- ۰ ۱۳۳,۴۱۸,۳۷۵ ۰ ۱۰۵,۹۸۵,۵۶۲ ۲۷,۴۳۲,۸۱۳ ۲۷,۸۶۲,۱۴۴,۸۳۱,۳۳۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۱,۰۱۶,۵۵۱ ۱,۰۱۴,۷۳۹ ۲,۵۴۶- ۰ ۱۳۳,۴۱۸,۳۷۵ ۰ ۱۰۵,۹۸۵,۵۶۲ ۲۷,۴۳۲,۸۱۳ ۲۷,۸۳۷,۱۴۳,۳۴۴,۰۹۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۱,۰۱۶,۱۱۳ ۱,۰۱۴,۳۰۲ ۲,۵۲۲- ۶۴,۷۳۴ ۱۳۳,۴۱۸,۳۷۵ ۵۹,۲۵۹ ۱۰۵,۹۸۵,۵۶۲ ۲۷,۴۳۲,۸۱۳ ۲۷,۸۲۵,۱۴۶,۶۹۶,۱۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۱,۰۱۵,۶۷۳ ۱,۰۱۳,۸۶۰ ۲,۴۹۸- ۰ ۱۳۳,۳۵۳,۶۴۱ ۰ ۱۰۵,۹۲۶,۳۰۳ ۲۷,۴۲۷,۳۳۸ ۲۷,۸۰۷,۴۹۲,۳۵۰,۰۴۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱,۰۱۲,۸۶۴ ۱,۰۱۱,۰۲۶ ۲,۴۷۴- ۱۶۴,۹۳۷ ۱۳۳,۳۵۳,۶۴۱ ۷۳۷,۷۱۹ ۱۰۵,۹۲۶,۳۰۳ ۲۷,۴۲۷,۳۳۸ ۲۷,۷۲۹,۷۴۸,۱۶۴,۷۴۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱,۰۱۲,۳۸۰ ۱,۰۱۰,۵۷۹ ۲,۴۰۰- ۲۳۱,۵۲۱ ۱۳۳,۱۸۸,۷۰۴ ۴۴۷,۵۲۰ ۱۰۵,۱۸۸,۵۸۴ ۲۸,۰۰۰,۱۲۰ ۲۸,۲۹۶,۳۳۲,۱۳۵,۲۰۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۱,۰۱۰,۷۰۱ ۱,۰۰۸,۸۶۶ ۲,۳۵۸- ۱۰۳,۶۱۸ ۱۳۲,۹۵۷,۱۸۳ ۱۱۸,۴۹۳ ۱۰۴,۷۴۱,۰۶۴ ۲۸,۲۱۶,۱۱۹ ۲۸,۴۶۶,۲۸۴,۸۸۸,۴۳۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱,۰۱۰,۲۹۵ ۱,۰۰۸,۴۵۰ ۲,۳۰۷- ۰ ۱۳۲,۸۵۳,۵۶۵ ۰ ۱۰۴,۶۲۲,۵۷۱ ۲۸,۲۳۰,۹۹۴ ۲۸,۴۶۹,۵۴۱,۶۱۹,۸۰۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱,۰۰۸,۵۸۱ ۱,۰۰۶,۷۵۵ ۲,۳۱۰- ۰ ۱۳۲,۸۵۳,۵۶۵ ۰ ۱۰۴,۶۲۲,۵۷۱ ۲۸,۲۳۰,۹۹۴ ۲۸,۴۲۱,۷۰۴,۳۹۲,۱۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۱,۰۰۸,۱۳۱ ۱,۰۰۶,۳۰۶ ۲,۲۷۸- ۰ ۱۳۲,۸۵۳,۵۶۵ ۰ ۱۰۴,۶۲۲,۵۷۱ ۲۸,۲۳۰,۹۹۴ ۲۸,۴۰۹,۰۰۷,۳۸۰,۸۰۰