صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۷۶۲,۳۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۲۳۷,۶۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۹۶۶,۶۶۷,۵۶۶,۶۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۲۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۸۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۰۹۰
تاریخ انتشار
1398/04/30
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱,۰۰۸,۲۴۹ ۱,۰۰۶,۸۶۷ ۵,۷۷۷- ۹۰,۱۷۱ ۱۲۲,۸۸۸,۲۶۶ ۵۹,۰۴۶ ۹۲,۵۱۳,۸۱۵ ۲۹,۷۶۲,۳۰۴ ۲۹,۹۶۶,۶۶۷,۵۶۶,۶۹۶
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱,۰۰۷,۴۷۲ ۱,۰۰۶,۰۸۴ ۷,۷۷۱- ۰ ۱۲۲,۷۹۸,۰۹۵ ۰ ۹۲,۴۵۴,۷۶۹ ۲۹,۷۳۱,۱۷۹ ۲۹,۹۱۲,۰۷۱,۰۲۱,۲۷۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۱,۰۰۷,۳۰۵ ۱,۰۰۵,۹۱۳ ۸,۵۶۱- ۰ ۱۲۲,۷۹۸,۰۹۵ ۰ ۹۲,۴۵۴,۷۶۹ ۲۹,۷۳۱,۱۷۹ ۲۹,۹۰۶,۹۷۶,۹۹۲,۲۵۷
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۱,۰۰۶,۹۶۵ ۱,۰۰۵,۵۷۴ ۸,۵۴۰- ۹۶,۱۲۰ ۱۲۲,۷۹۸,۰۹۵ ۵۳,۲۴۵ ۹۲,۴۵۴,۷۶۹ ۲۹,۷۳۱,۱۷۹ ۲۹,۸۹۶,۸۹۱,۶۷۳,۸۴۱
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱,۰۰۶,۶۲۲ ۱,۰۰۵,۲۲۹ ۸,۵۳۱- ۱۳۱,۹۷۳ ۱۲۲,۷۰۱,۹۷۵ ۷۹,۴۴۰ ۹۲,۴۰۱,۵۲۴ ۲۹,۶۸۸,۳۰۴ ۲۹,۸۴۳,۵۳۰,۹۵۶,۴۹۷
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱,۰۰۶,۱۰۱ ۱,۰۰۴,۶۹۹ ۸,۵۱۷- ۱۱۷,۲۰۰ ۱۲۲,۵۷۰,۰۰۲ ۶۰,۱۴۸ ۹۲,۳۲۲,۰۸۴ ۲۹,۶۳۵,۷۷۱ ۲۹,۷۷۵,۰۱۷,۳۴۰,۵۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱,۰۰۶,۹۲۷ ۱,۰۰۵,۵۱۱ ۸,۰۹۶- ۲۷۳,۱۴۵ ۱۲۲,۴۵۲,۸۰۲ ۱۲۳,۴۸۶ ۹۲,۲۶۱,۹۳۶ ۲۹,۵۷۸,۷۱۹ ۲۹,۷۴۱,۷۲۷,۲۸۰,۲۰۸
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱,۰۰۶,۴۱۰ ۱,۰۰۴,۹۸۷ ۷,۹۲۱- ۲۰۲,۰۸۲ ۱۲۲,۱۷۹,۶۵۷ ۴۳,۲۲۳ ۹۲,۱۳۸,۴۵۰ ۲۹,۴۲۹,۰۶۰ ۲۹,۵۷۵,۸۰۹,۹۰۲,۰۰۲
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱,۰۰۵,۱۹۷ ۱,۰۰۳,۷۷۰ ۷,۹۴۱- ۰ ۱۲۱,۹۷۷,۵۷۵ ۰ ۹۲,۰۹۵,۲۲۷ ۲۹,۲۷۰,۲۰۱ ۲۹,۳۸۰,۵۵۶,۸۷۵,۰۲۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۱,۰۰۴,۴۶۴ ۱,۰۰۳,۰۳۹ ۷,۹۳۵- ۰ ۱۲۱,۹۷۷,۵۷۵ ۰ ۹۲,۰۹۵,۲۲۷ ۲۹,۲۷۰,۲۰۱ ۲۹,۳۵۹,۱۶۳,۴۴۸,۴۴۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱,۰۰۴,۱۱۶ ۱,۰۰۲,۶۹۲ ۷,۹۱۳- ۲۶۱,۲۴۱ ۱۲۱,۹۷۷,۵۷۵ ۹۵,۰۱۵ ۹۲,۰۹۵,۲۲۷ ۲۹,۲۷۰,۲۰۱ ۲۹,۳۴۸,۹۹۹,۶۱۹,۶۲۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱,۰۰۳,۷۶۵ ۱,۰۰۲,۳۳۲ ۷,۹۳۴- ۵۳۶,۲۲۶ ۱۲۱,۷۱۶,۳۳۴ ۳۵۹,۵۱۳ ۹۲,۰۰۰,۲۱۲ ۲۹,۱۰۳,۹۷۵ ۲۹,۱۷۱,۸۵۴,۹۹۴,۵۴۴
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۰۰۳,۳۶۰ ۱,۰۰۱,۹۲۲ ۷,۴۰۳- ۲۱۱,۶۴۴ ۱۲۱,۱۸۰,۱۰۸ ۴۲۴,۵۳۹ ۹۱,۶۴۰,۶۹۹ ۲۸,۹۲۷,۲۶۲ ۲۸,۹۸۲,۸۵۶,۱۲۱,۱۲۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۰۰۳,۰۴۰ ۱,۰۰۱,۶۱۲ ۷,۹۸۵- ۰ ۱۲۰,۹۶۸,۴۶۴ ۰ ۹۱,۲۱۶,۱۶۰ ۲۹,۱۴۰,۱۵۷ ۲۹,۱۸۷,۱۲۹,۲۱۰,۶۹۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۰۰۱,۷۳۶ ۱,۰۰۰,۳۲۰ ۴,۷۹۳- ۰ ۱۲۰,۹۶۸,۴۶۴ ۰ ۹۱,۲۱۶,۱۶۰ ۲۹,۱۴۰,۱۵۷ ۲۹,۱۴۹,۴۸۵,۷۰۲,۰۴۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۱۸,۸۷۰ ۱,۰۱۷,۴۵۴ ۵,۳۵۲- ۰ ۱۲۰,۹۶۸,۴۶۴ ۰ ۹۱,۲۱۶,۱۶۰ ۲۹,۱۴۰,۱۵۷ ۲۹,۶۴۸,۷۵۹,۶۵۵,۸۶۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۰۰۱,۴۱۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۳۵۲- ۰ ۱۲۰,۹۶۸,۴۶۴ ۰ ۹۱,۲۱۶,۱۶۰ ۲۹,۱۴۰,۱۵۷ ۲۹,۱۴۰,۱۴۷,۳۵۵,۵۸۷
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۰۱۹,۲۷۸ ۱,۰۱۷,۸۵۲ ۶,۶۹۴- ۰ ۱۲۰,۹۶۸,۴۶۴ ۰ ۹۱,۲۱۶,۱۶۰ ۲۹,۱۴۰,۱۵۷ ۲۹,۶۶۰,۳۷۷,۰۸۳,۲۱۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۰۱۸,۹۲۹ ۱,۰۱۷,۵۰۳ ۶,۶۶۹- ۲,۵۴۶ ۱۲۰,۹۶۸,۴۶۴ ۳۳,۲۸۰ ۹۱,۲۱۶,۱۶۰ ۲۹,۱۴۰,۱۵۷ ۲۹,۶۵۰,۲۰۲,۷۲۲,۹۴۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۰۱۸,۵۷۷ ۱,۰۱۷,۱۵۲ ۶,۶۳۶- ۱۳۴,۷۷۱ ۱۲۰,۹۶۵,۹۱۸ ۳۴,۸۳۸ ۹۱,۱۸۲,۸۸۰ ۲۹,۱۷۰,۸۹۱ ۲۹,۶۷۱,۲۳۰,۵۳۴,۸۹۰