صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۹,۲۰۹,۸۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۴۰,۷۹۰,۱۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲,۲۸۴,۸۶۰,۴۰۲,۷۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۱,۴۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۱,۳۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۹,۱۴۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ ۱۱۱,۴۹۲ ۱۱۱,۳۸۰ ۱۰۹,۱۴۱ -۲,۲۳۹ ۱,۳۹۲,۲۳۶ ۳,۵۷۶,۳۲۴,۵۲۷ ۲,۱۵۵,۹۵۲ ۳,۰۱۷,۱۱۴,۶۶۸ ۵۵۹,۲۰۹,۸۵۹ ۶۲,۲۸۴,۸۶۰,۴۰۲,۷۶۴
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ۱۱۱,۴۱۸ ۱۱۱,۳۰۹ ۱۰۹,۳۰۵ -۲,۰۰۴ ۰ ۳,۵۷۴,۹۳۲,۲۹۱ ۰ ۳,۰۱۴,۹۵۸,۷۱۶ ۵۵۹,۹۷۳,۵۷۵ ۶۲,۳۲۹,۹۴۴,۷۰۴,۱۶۰
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ ۱۱۱,۳۴۶ ۱۱۱,۲۳۷ ۱۰۹,۱۷۹ -۲,۰۵۸ ۰ ۳,۵۷۴,۹۳۲,۲۹۱ ۰ ۳,۰۱۴,۹۵۸,۷۱۶ ۵۵۹,۹۷۳,۵۷۵ ۶۲,۲۹۰,۰۰۹,۴۲۸,۳۹۵
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ ۱۱۱,۲۷۵ ۱۱۱,۱۶۶ ۱۰۹,۱۲۰ -۲,۰۴۶ ۱,۱۵۷,۴۰۸ ۳,۵۷۴,۹۳۲,۲۹۱ ۱,۱۷۱,۶۲۹ ۳,۰۱۴,۹۵۸,۷۱۶ ۵۵۹,۹۷۳,۵۷۵ ۶۲,۲۵۰,۲۶۷,۵۳۵,۵۰۰
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ۱۱۱,۲۰۴ ۱۱۱,۰۹۵ ۱۰۹,۰۶۱ -۲,۰۳۴ ۱,۲۰۴,۵۱۹ ۳,۵۷۳,۷۷۴,۸۸۳ ۲,۰۹۱,۹۲۵ ۳,۰۱۳,۷۸۷,۰۸۷ ۵۵۹,۹۸۷,۷۹۶ ۶۲,۲۱۱,۹۰۰,۱۳۱,۹۸۱
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۱۱,۱۳۲ ۱۱۱,۰۲۴ ۱۰۸,۷۹۸ -۲,۲۲۶ ۲,۸۰۶,۰۸۶ ۳,۵۷۲,۵۷۰,۳۶۴ ۳,۲۲۷,۶۸۳ ۳,۰۱۱,۶۹۵,۱۶۲ ۵۶۰,۸۷۵,۲۰۲ ۶۲,۲۷۰,۷۷۰,۰۰۲,۵۷۹
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۱۱,۰۶۲ ۱۱۰,۹۵۳ ۱۰۸,۷۴۴ -۲,۲۰۹ ۰ ۳,۵۶۹,۷۶۴,۲۷۸ ۰ ۳,۰۰۸,۴۶۷,۴۷۹ ۵۶۱,۲۹۶,۷۹۹ ۶۲,۲۷۷,۷۴۲,۶۶۸,۰۶۳
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۱۰,۹۹۱ ۱۱۰,۸۸۲ ۱۰۸,۷۷۸ -۲,۱۰۴ ۶,۵۹۳,۲۹۸ ۳,۵۶۹,۷۶۴,۲۷۸ ۳,۳۵۳,۶۹۲ ۳,۰۰۸,۴۶۷,۴۷۹ ۵۶۱,۲۹۶,۷۹۹ ۶۲,۲۳۷,۵۷۸,۷۳۶,۹۶۴
  ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۱۰,۹۲۱ ۱۱۰,۸۱۱ ۱۰۸,۷۰۶ -۲,۱۰۵ ۰ ۳,۵۶۳,۱۷۰,۹۸۰ ۰ ۳,۰۰۵,۱۱۳,۷۸۷ ۵۵۸,۰۵۷,۱۹۳ ۶۱,۸۳۸,۹۸۹,۴۳۶,۲۷۲
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۱۰,۸۴۹ ۱۱۰,۷۳۹ ۱۰۸,۵۵۶ -۲,۱۸۳ ۰ ۳,۵۶۳,۱۷۰,۹۸۰ ۰ ۳,۰۰۵,۱۱۳,۷۸۷ ۵۵۸,۰۵۷,۱۹۳ ۶۱,۷۹۸,۸۴۱,۳۳۳,۵۶۶
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۱۰,۷۷۸ ۱۱۰,۶۶۸ ۱۰۸,۴۹۷ -۲,۱۷۱ ۵,۴۳۳,۳۲۶ ۳,۵۶۳,۱۷۰,۹۸۰ ۲,۳۲۹,۵۸۲ ۳,۰۰۵,۱۱۳,۷۸۷ ۵۵۸,۰۵۷,۱۹۳ ۶۱,۷۵۹,۱۳۳,۵۷۹,۶۱۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۱۰,۷۰۸ ۱۱۰,۵۹۷ ۱۰۸,۴۲۵ -۲,۱۷۲ ۵,۹۷۲,۸۱۲ ۳,۵۵۷,۷۳۷,۶۵۴ ۵,۶۱۲,۱۰۲ ۳,۰۰۲,۷۸۴,۲۰۵ ۵۵۴,۹۵۳,۴۴۹ ۶۱,۳۷۶,۲۳۸,۴۶۰,۶۶۲
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۱۰,۶۳۷ ۱۱۰,۵۲۶ ۱۰۸,۴۵۶ -۲,۰۷۰ ۸۳۷,۵۰۰ ۳,۵۵۱,۷۶۴,۸۴۲ ۱,۴۷۲,۱۴۲ ۲,۹۹۷,۱۷۲,۱۰۳ ۵۵۴,۵۹۲,۷۳۹ ۶۱,۲۹۷,۱۴۷,۷۶۹,۱۱۸
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۱۰,۵۷۰ ۱۱۰,۴۵۵ ۱۰۸,۳۱۸ -۲,۱۳۷ ۱,۰۶۳,۴۷۲ ۳,۵۵۰,۹۲۷,۳۴۲ ۳,۶۱۷,۲۶۶ ۲,۹۹۵,۶۹۹,۹۶۱ ۵۵۵,۲۲۷,۳۸۱ ۶۱,۳۲۷,۸۳۹,۷۸۰,۰۵۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۱۰,۴۹۸ ۱۱۰,۳۸۴ ۱۰۸,۲۶۶ -۲,۱۱۸ ۹,۷۸۹,۳۵۸ ۳,۵۴۹,۸۶۳,۸۷۰ ۴,۰۵۵,۸۳۰ ۲,۹۹۲,۰۸۲,۶۹۵ ۵۵۷,۷۸۱,۱۷۵ ۶۱,۵۷۰,۲۱۱,۲۱۱,۴۲۵
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۱۰,۴۲۸ ۱۱۰,۳۱۳ ۱۰۸,۱۲۹ -۲,۱۸۴ ۰ ۳,۵۴۰,۰۷۴,۵۱۲ ۰ ۲,۹۸۸,۰۲۶,۸۶۵ ۵۵۲,۰۴۷,۶۴۷ ۶۰,۸۹۸,۰۸۹,۵۸۹,۶۱۷
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۱۰,۳۵۸ ۱۱۰,۲۴۲ ۱۰۸,۰۶۸ -۲,۱۷۴ ۰ ۳,۵۴۰,۰۷۴,۵۱۲ ۰ ۲,۹۸۸,۰۲۶,۸۶۵ ۵۵۲,۰۴۷,۶۴۷ ۶۰,۸۵۸,۸۵۴,۷۶۴,۸۴۶
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۱۰,۲۸۸ ۱۱۰,۱۷۱ ۱۰۸,۰۰۹ -۲,۱۶۲ ۱,۲۳۵,۹۱۸ ۳,۵۴۰,۰۷۴,۵۱۲ ۹,۷۹۷,۳۶۱ ۲,۹۸۸,۰۲۶,۸۶۵ ۵۵۲,۰۴۷,۶۴۷ ۶۰,۸۱۹,۹۱۳,۲۰۸,۵۰۰
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۱۰,۲۱۴ ۱۱۰,۰۹۹ ۱۰۷,۹۸۲ -۲,۱۱۷ ۱,۳۹۵,۴۷۸ ۳,۵۳۸,۸۳۸,۵۹۴ ۳,۱۱۸,۲۵۱ ۲,۹۷۸,۲۲۹,۵۰۴ ۵۶۰,۶۰۹,۰۹۰ ۶۱,۷۲۲,۶۰۷,۵۵۶,۲۴۷
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۱۰,۱۴۴ ۱۱۰,۰۲۸ ۱۰۷,۹۳۴ -۲,۰۹۴ ۱,۳۸۶,۰۸۷ ۳,۵۳۷,۴۴۳,۱۱۶ ۵,۸۵۰,۳۱۰ ۲,۹۷۵,۱۱۱,۲۵۳ ۵۶۲,۳۳۱,۸۶۳ ۶۱,۸۷۲,۲۱۴,۸۴۷,۱۳۹
  مشاهده همه