**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 

****** به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تغییرات حاصل شده جهت پرداخت  مبالغ ابطالی واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ 1397/06/01 پس از دو روز کاری ، خواهشمند است نسبت به لحاظ نمودن این موضوع در زمان ایجاد درخواست ابطال دقت لازم را معطوف فرمایید.

لینک خبر: https://ganjinehomidfund.ir/fa/News/Index/167

 


 

 

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 29,876,700
تعداد واحدهای باقی مانده: 20,123,300
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,124,560,140,140
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,009,271
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,008,296
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,215
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/28 1,009,271 1,008,296 6,081- 0 101,191,586 0 70,208,823 29,876,700 30,124,560,140,140
  2 1397/07/27 1,007,351 1,006,382 7,032- 0 101,191,586 0 70,208,823 29,876,700 30,067,373,826,518
  3 1397/07/26 1,006,890 1,005,922 7,024- 78,418 101,191,586 84,198 70,208,823 29,876,700 30,053,616,485,603
  4 1397/07/25 1,006,423 1,005,455 7,013- 89,113 101,113,168 140,355 70,124,625 29,882,480 30,045,485,027,286
  5 1397/07/24 1,006,173 1,005,204 7,531- 173,649 101,024,055 173,650 69,984,270 29,933,722 30,089,491,723,851
  6 1397/07/23 1,004,544 1,003,602 8,563- 178,892 100,850,406 344,823 69,810,620 29,933,723 30,041,543,224,882
  7 1397/07/22 1,002,433 1,001,516 9,371- 202,587 100,671,514 121,742 69,465,797 30,099,654 30,145,295,129,566
  8 1397/07/21 1,002,206 1,001,286 10,051- 0 100,468,927 0 69,344,055 30,018,809 30,057,406,891,174
  9 1397/07/20 1,003,320 1,002,384 9,427- 0 100,468,927 0 69,344,055 30,018,809 30,090,365,876,228
  10 1397/07/19 1,002,856 1,001,919 9,418- 372,002 100,468,927 288,761 69,344,055 30,018,809 30,076,424,652,203
  11 1397/07/18 1,002,402 1,001,369 9,430- 547,605 100,096,925 304,568 69,055,294 29,935,568 29,976,543,635,978
  12 1397/07/17 1,002,236 1,001,200 9,842- 0 99,549,320 0 68,750,726 29,692,531 29,728,162,033,623
  13 1397/07/16 1,000,755 999,721 13,618- 0 99,549,320 0 68,750,726 29,692,531 29,684,239,189,272
  14 1397/07/15 1,016,409 1,015,366 21,570- 3,151 99,549,320 61,771 68,750,726 29,692,531 30,148,798,493,416
  15 1397/07/15 1,001,043 1,000,000 21,570- 3,151 99,549,320 61,771 68,750,726 29,692,531 29,692,543,062,070
  16 1397/07/14 1,019,485 1,018,372 20,489- 0 99,543,018 0 68,627,184 29,751,151 30,297,732,504,139
  17 1397/07/13 1,020,677 1,019,542 16,356- 0 99,543,018 0 68,627,184 29,751,151 30,332,535,238,794
  18 1397/07/12 1,020,204 1,019,069 16,347- 200,098 99,543,018 75,613 68,627,184 29,751,151 30,318,481,540,450
  19 1397/07/11 1,019,731 1,018,591 16,407- 226,046 99,342,920 82,319 68,551,571 29,626,666 30,177,463,151,901
  20 1397/07/10 1,021,048 1,019,883 17,952- 213,330 99,116,874 397,757 68,469,252 29,482,939 30,069,143,409,044