صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۳۵۵,۱۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۶۴۴,۸۶۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۵۱۱,۷۴۷,۷۴۷,۵۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۵۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۱۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۵۴۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱,۰۰۶,۵۹۴ ۱,۰۰۵,۱۵۹ ۱,۶۱۱- ۰ ۱۲۶,۴۲۸,۹۲۷ ۰ ۹۵,۴۶۱,۶۴۲ ۳۰,۳۵۵,۱۳۸ ۳۰,۵۱۱,۷۴۷,۷۴۷,۵۴۸
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱,۰۰۵,۱۵۴ ۱,۰۰۳,۷۳۹ ۲,۱۶۳- ۰ ۱۲۶,۴۲۸,۹۲۷ ۰ ۹۵,۴۶۱,۶۴۲ ۳۰,۳۵۵,۱۳۸ ۳۰,۴۶۸,۶۲۱,۷۳۸,۵۲۱
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۱,۰۰۴,۷۷۷ ۱,۰۰۳,۳۶۲ ۲,۱۴۷- ۲۶۲,۲۸۱ ۱۲۶,۴۲۸,۹۲۷ ۸۴,۰۳۵ ۹۵,۴۶۱,۶۴۲ ۳۰,۳۵۵,۱۳۸ ۳۰,۴۵۷,۱۸۴,۱۹۰,۵۴۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱,۰۰۴,۳۹۴ ۱,۰۰۲,۹۷۰ ۲,۱۴۳- ۰ ۱۲۶,۱۶۶,۶۴۶ ۰ ۹۵,۳۷۷,۶۰۷ ۳۰,۱۷۶,۸۹۲ ۳۰,۲۶۶,۵۲۳,۳۱۶,۰۸۲
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۱,۰۰۳,۶۶۰ ۱,۰۰۲,۲۱۸ ۲,۶۲۹- ۰ ۱۲۶,۱۶۶,۶۴۶ ۰ ۹۵,۳۷۷,۶۰۷ ۳۰,۱۷۶,۸۹۲ ۳۰,۲۴۳,۸۱۳,۸۵۷,۷۵۳
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۱,۰۰۳,۲۷۷ ۱,۰۰۱,۸۳۵ ۲,۶۱۳- ۴۷۱,۷۹۸ ۱۲۶,۱۶۶,۶۴۶ ۸۸,۲۰۱ ۹۵,۳۷۷,۶۰۷ ۳۰,۱۷۶,۸۹۲ ۳۰,۲۳۲,۲۵۱,۶۰۴,۲۵۵
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۲,۸۷۹ ۱,۰۰۱,۴۱۸ ۲,۶۳۰- ۰ ۱۲۵,۶۹۴,۸۴۸ ۰ ۹۵,۲۸۹,۴۰۶ ۲۹,۷۹۳,۲۹۵ ۲۹,۸۳۵,۵۳۴,۸۱۶,۵۲۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۲,۲۱۵ ۱,۰۰۰,۷۵۷ ۸۰۳- ۰ ۱۲۵,۶۹۴,۸۴۸ ۰ ۹۵,۲۸۹,۴۰۶ ۲۹,۷۹۳,۲۹۵ ۲۹,۸۱۵,۸۴۴,۸۲۲,۱۹۶
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۲۰,۶۸۵ ۱,۰۱۹,۲۴۵ ۱,۱۰۲- ۰ ۱۲۵,۶۹۴,۸۴۸ ۰ ۹۵,۲۸۹,۴۰۶ ۲۹,۷۹۳,۲۹۵ ۳۰,۳۶۶,۶۶۹,۴۴۳,۱۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۱,۴۴۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲- ۰ ۱۲۵,۶۹۴,۸۴۸ ۰ ۹۵,۲۸۹,۴۰۶ ۲۹,۷۹۳,۲۹۵ ۲۹,۷۹۳,۲۹۷,۴۸۰,۸۹۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۱,۰۲۰,۳۰۲ ۱,۰۱۸,۸۶۱ ۱,۰۸۶- ۳۹۲ ۱۲۵,۶۹۴,۸۴۸ ۴۶,۸۲۴ ۹۵,۲۸۹,۴۰۶ ۲۹,۷۹۳,۲۹۵ ۳۰,۳۵۵,۲۳۷,۱۰۵,۷۳۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱,۰۱۹,۹۱۶ ۱,۰۱۸,۴۷۸ ۱,۰۶۸- ۴۷,۵۷۴ ۱۲۵,۶۹۴,۴۵۶ ۱۰۲,۷۸۴ ۹۵,۲۴۲,۵۸۲ ۲۹,۸۳۹,۷۲۷ ۳۰,۳۹۱,۱۰۱,۳۲۴,۱۶۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱,۰۱۹,۸۷۶ ۱,۰۱۸,۴۴۷ ۱,۰۵۰- ۳۶,۹۵۵ ۱۲۵,۶۴۶,۸۸۲ ۵۵,۰۸۸ ۹۵,۱۳۹,۷۹۸ ۲۹,۸۹۴,۹۳۷ ۳۰,۴۴۶,۳۹۴,۲۳۳,۸۱۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱,۰۱۹,۱۸۸ ۱,۰۱۷,۷۵۸ ۱,۰۳۳- ۷۵,۴۱۸ ۱۲۵,۶۰۹,۹۲۷ ۱۲۹,۳۸۶ ۹۵,۰۸۴,۷۱۰ ۲۹,۹۱۳,۰۷۰ ۳۰,۴۴۴,۲۷۷,۲۹۰,۱۷۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱,۰۱۹,۴۵۵ ۱,۰۱۸,۰۱۹ ۱,۰۱۶- ۴۸,۹۹۱ ۱۲۵,۵۳۴,۵۰۹ ۵۶,۹۲۶ ۹۴,۹۵۵,۳۲۴ ۲۹,۹۶۷,۰۳۸ ۳۰,۵۰۷,۰۰۳,۴۹۹,۲۹۱
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱,۰۱۸,۶۰۸ ۱,۰۱۷,۱۶۶ ۲,۱۰۱- ۰ ۱۲۵,۴۸۵,۵۱۸ ۰ ۹۴,۸۹۸,۳۹۸ ۲۹,۹۷۴,۹۷۳ ۳۰,۴۸۹,۵۲۸,۳۶۳,۳۱۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱,۰۱۶,۸۰۳ ۱,۰۱۵,۳۷۶ ۲,۳۰۸- ۰ ۱۲۵,۴۸۵,۵۱۸ ۰ ۹۴,۸۹۸,۳۹۸ ۲۹,۹۷۴,۹۷۳ ۳۰,۴۳۵,۸۵۷,۱۹۵,۳۶۶
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱,۰۱۶,۴۶۱ ۱,۰۱۵,۰۳۳ ۲,۲۹۱- ۶۴,۳۳۵ ۱۲۵,۴۸۵,۵۱۸ ۵۹,۲۲۱ ۹۴,۸۹۸,۳۹۸ ۲۹,۹۷۴,۹۷۳ ۳۰,۴۲۵,۵۹۸,۰۴۳,۷۰۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱,۰۱۶,۱۱۴ ۱,۰۱۴,۶۸۶ ۲,۲۷۴- ۹۹,۸۶۲ ۱۲۵,۴۲۱,۱۸۳ ۵۸,۸۳۸ ۹۴,۸۳۹,۱۷۷ ۲۹,۹۶۹,۸۵۹ ۳۰,۴۰۹,۹۹۱,۰۸۷,۴۱۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱,۰۱۵,۷۶۱ ۱,۰۱۴,۳۲۹ ۲,۳۹۹- ۷۳,۸۶۲ ۱۲۵,۳۲۱,۳۲۱ ۱۰۸,۷۵۱ ۹۴,۷۸۰,۳۳۹ ۲۹,۹۲۸,۸۳۵ ۳۰,۳۵۷,۶۸۴,۳۶۷,۹۹۷