صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۲۸۲,۹۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۷۱۷,۰۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۳۹۶,۷۸۸,۰۳۲,۰۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۸۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۶۰۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۱,۰۰۵,۵۸۹ ۱,۰۰۳,۸۸۶ ۲,۲۸۰- ۰ ۱۳۲,۱۲۸,۳۱۵ ۰ ۱۰۲,۳۵۲,۱۲۵ ۲۹,۲۸۲,۹۸۰ ۲۹,۳۹۶,۷۸۸,۰۳۲,۰۳۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۱,۰۰۵,۱۵۹ ۱,۰۰۳,۴۵۷ ۲,۲۶۷- ۳۱,۴۷۲ ۱۳۲,۱۲۸,۳۱۵ ۱۲۲,۱۶۸ ۱۰۲,۳۵۲,۱۲۵ ۲۹,۲۸۲,۹۸۰ ۲۹,۳۸۴,۲۰۴,۶۰۵,۱۵۶
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱,۰۰۴,۷۰۱ ۱,۰۰۳,۰۰۵ ۲,۲۲۶- ۶۵,۹۲۰ ۱۳۲,۰۹۶,۸۴۳ ۲۰۱,۹۶۴ ۱۰۲,۲۲۹,۹۵۷ ۲۹,۳۷۳,۶۷۶ ۲۹,۴۶۱,۹۳۲,۵۵۹,۶۰۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱,۰۰۴,۴۲۵ ۱,۰۰۲,۷۱۸ ۲,۶۵۱- ۱۲۸,۵۹۳ ۱۳۲,۰۳۰,۹۲۳ ۴۶۴,۸۵۴ ۱۰۲,۰۲۷,۹۹۳ ۲۹,۵۰۹,۷۲۰ ۲۹,۵۸۹,۹۳۵,۷۴۶,۳۴۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۱,۰۰۵,۵۵۲ ۱,۰۰۳,۸۸۰ ۲,۷۰۹- ۵۹,۷۲۰ ۱۳۱,۹۰۲,۳۳۰ ۱۹۰,۷۷۳ ۱۰۱,۵۶۳,۱۳۹ ۲۹,۸۴۵,۹۸۱ ۲۹,۹۶۱,۷۸۵,۵۸۱,۸۰۶
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱,۰۰۴,۷۷۰ ۱,۰۰۳,۱۳۲ ۱,۶۴۷- ۰ ۱۳۱,۸۴۲,۶۱۰ ۰ ۱۰۱,۳۷۲,۳۶۶ ۲۹,۹۷۷,۰۳۴ ۳۰,۰۷۰,۹۳۵,۶۶۷,۷۲۹
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱,۰۰۳,۱۸۲ ۱,۰۰۱,۵۹۲ ۹۵۷- ۰ ۱۳۱,۸۴۲,۶۱۰ ۰ ۱۰۱,۳۷۲,۳۶۶ ۲۹,۹۷۷,۰۳۴ ۳۰,۰۲۴,۷۵۰,۴۵۲,۸۵۰
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۰۱۶,۷۶۹ ۱,۰۱۵,۲۰۰ ۱,۳۸۳- ۰ ۱۳۱,۸۴۲,۶۱۰ ۰ ۱۰۱,۳۷۲,۳۶۶ ۲۹,۹۷۷,۰۳۴ ۳۰,۴۳۲,۶۹۳,۴۳۸,۷۳۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۰۰۱,۵۶۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۳- ۰ ۱۳۱,۸۴۲,۶۱۰ ۰ ۱۰۱,۳۷۲,۳۶۶ ۲۹,۹۷۷,۰۳۴ ۲۹,۹۷۷,۰۴۲,۵۲۱,۹۳۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۰۱۶,۳۸۲ ۱,۰۱۴,۸۱۳ ۱,۳۶۵- ۱,۴۸۵ ۱۳۱,۸۴۲,۶۱۰ ۵۰,۶۱۱ ۱۰۱,۳۷۲,۳۶۶ ۲۹,۹۷۷,۰۳۴ ۳۰,۴۲۱,۰۶۹,۲۳۹,۹۹۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۰۱۵,۹۵۲ ۱,۰۱۴,۳۸۵ ۱,۳۴۴- ۲۰,۹۹۶ ۱۳۱,۸۴۱,۱۲۵ ۵۰,۹۱۹ ۱۰۱,۳۲۱,۷۵۵ ۳۰,۰۲۶,۱۶۰ ۳۰,۴۵۸,۰۸۷,۸۴۱,۴۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۰۱۷,۸۴۰ ۱,۰۱۶,۲۷۲ ۱,۳۲۴- ۲۳,۱۴۱ ۱۳۱,۸۲۰,۱۲۹ ۸۵,۷۱۴ ۱۰۱,۲۷۰,۸۳۶ ۳۰,۰۵۶,۰۸۳ ۳۰,۵۴۵,۱۶۲,۳۸۸,۰۱۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۰۱۷,۵۴۸ ۱,۰۱۵,۹۸۲ ۱,۳۰۴- ۲۵۷,۲۳۴ ۱۳۱,۷۹۶,۹۸۸ ۱۵۸,۷۱۴ ۱۰۱,۱۸۵,۱۲۲ ۳۰,۱۱۸,۶۵۶ ۳۰,۶۰۰,۰۰۸,۴۷۱,۷۶۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۱۶,۸۱۹ ۱,۰۱۵,۲۵۲ ۱,۲۸۹- ۵۰,۹۱۷ ۱۳۱,۵۳۹,۷۵۴ ۴۶,۶۹۳ ۱۰۱,۰۲۶,۴۰۸ ۳۰,۰۲۰,۱۳۶ ۳۰,۴۷۸,۰۰۳,۸۳۰,۶۹۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۱۶,۴۳۲ ۱,۰۱۴,۸۷۰ ۸۹۶- ۰ ۱۳۱,۴۸۸,۸۳۷ ۰ ۱۰۰,۹۷۹,۷۱۵ ۳۰,۰۱۵,۹۱۲ ۳۰,۴۶۲,۲۵۵,۴۴۴,۹۱۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۱۵,۳۲۶ ۱,۰۱۳,۷۷۳ ۴۱- ۰ ۱۳۱,۴۸۸,۸۳۷ ۰ ۱۰۰,۹۷۹,۷۱۵ ۳۰,۰۱۵,۹۱۲ ۳۰,۴۲۹,۳۳۰,۶۵۱,۶۵۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۱۴,۹۰۰ ۱,۰۱۳,۳۴۸ ۲۳- ۳۳۱,۴۶۶ ۱۳۱,۴۸۸,۸۳۷ ۱۰۰,۶۶۵ ۱۰۰,۹۷۹,۷۱۵ ۳۰,۰۱۵,۹۱۲ ۳۰,۴۱۶,۵۵۷,۳۴۶,۸۶۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۱۴,۴۷۰ ۱,۰۱۲,۹۰۵ ۴- ۱۰۰,۸۲۶ ۱۳۱,۱۵۷,۳۷۱ ۸۹,۶۸۳ ۱۰۰,۸۷۹,۰۵۰ ۲۹,۷۸۵,۱۱۱ ۳۰,۱۶۹,۴۹۸,۰۹۳,۷۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۱۳,۶۲۱ ۱,۰۱۲,۰۸۳ ۲۲۱ ۱۳۱,۶۰۶ ۱۳۱,۰۵۶,۵۴۵ ۱۰۶,۹۳۱ ۱۰۰,۷۸۹,۳۶۷ ۲۹,۷۷۳,۹۶۸ ۳۰,۱۳۳,۷۱۹,۲۹۰,۳۰۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۱۳,۰۶۴ ۱,۰۱۱,۵۲۷ ۳۸۵- ۳۳۷,۷۳۲ ۱۳۰,۹۲۴,۹۳۹ ۱۸۴,۹۷۲ ۱۰۰,۶۸۲,۴۳۶ ۲۹,۷۴۹,۲۹۳ ۳۰,۰۹۲,۲۰۴,۱۵۸,۶۲۶