صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۳۶,۷۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۹۶۳,۲۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰,۲۰۲,۶۵۱,۲۸۱,۵۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۹۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۹,۱۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱,۰۰۶,۹۴۶ ۱,۰۰۵,۵۲۲ ۶,۳۹۶- ۰ ۱۲۴,۷۶۳,۰۷۸ ۰ ۹۴,۱۱۴,۱۴۱ ۳۰,۰۳۶,۷۹۰ ۳۰,۲۰۲,۶۵۱,۲۸۱,۵۱۶
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱,۰۰۶,۴۹۱ ۱,۰۰۵,۰۶۸ ۶,۳۷۵- ۰ ۱۲۴,۷۶۳,۰۷۸ ۰ ۹۴,۱۱۴,۱۴۱ ۳۰,۰۳۶,۷۹۰ ۳۰,۱۸۹,۰۲۷,۱۴۴,۶۸۸
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱,۰۰۶,۱۴۱ ۱,۰۰۴,۷۱۸ ۶,۳۵۵- ۵۳,۶۵۸ ۱۲۴,۷۶۳,۰۷۸ ۱۱۹,۴۷۹ ۹۴,۱۱۴,۱۴۱ ۳۰,۰۳۶,۷۹۰ ۳۰,۱۷۸,۵۱۷,۸۶۱,۴۱۹
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱,۰۰۵,۷۸۶ ۱,۰۰۴,۳۶۶ ۶,۳۲۱- ۱۳۸,۶۹۲ ۱۲۴,۷۰۹,۴۲۰ ۱۱۷,۸۳۷ ۹۳,۹۹۴,۶۶۲ ۳۰,۱۰۲,۶۱۱ ۳۰,۲۳۴,۰۵۲,۰۹۸,۴۱۱
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱,۰۰۴,۸۱۶ ۱,۰۰۳,۴۰۵ ۶,۳۰۵- ۰ ۱۲۴,۵۷۰,۷۲۸ ۰ ۹۳,۸۷۶,۸۲۵ ۳۰,۰۸۱,۷۵۶ ۳۰,۱۸۴,۱۹۴,۹۴۵,۷۶۹
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱,۰۰۴,۰۱۶ ۱,۰۰۲,۶۱۲ ۶,۲۸۵- ۳۶۲,۵۶۵ ۱۲۴,۵۷۰,۷۲۸ ۴۱۰,۴۰۳ ۹۳,۸۷۶,۸۲۵ ۳۰,۰۸۱,۷۵۶ ۳۰,۱۶۰,۳۲۱,۸۷۱,۳۶۷
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱,۰۰۳,۶۵۲ ۱,۰۰۲,۲۵۰ ۶,۲۵۵- ۲۵۳,۲۰۷ ۱۲۴,۲۰۸,۱۶۳ ۱۵۹,۲۷۳ ۹۳,۴۶۶,۴۲۲ ۳۰,۱۲۹,۵۹۴ ۳۰,۱۹۷,۳۷۷,۷۴۲,۹۵۳
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱,۰۰۲,۶۰۵ ۱,۰۰۱,۱۹۹ ۶,۲۵۳- ۰ ۱۲۳,۹۵۴,۹۵۶ ۰ ۹۳,۳۰۷,۱۴۹ ۳۰,۰۳۵,۶۶۰ ۳۰,۰۷۱,۶۸۳,۰۸۳,۰۳۴
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۱,۰۰۲,۳۵۷ ۱,۰۰۰,۹۴۷ ۶,۲۳۳- ۰ ۱۲۳,۹۵۴,۹۵۶ ۰ ۹۳,۳۰۷,۱۴۹ ۳۰,۰۳۵,۶۶۰ ۳۰,۰۶۴,۰۹۸,۲۳۶,۹۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱,۰۰۲,۰۰۷ ۱,۰۰۰,۵۹۷ ۶,۲۱۳- ۰ ۱۲۳,۹۵۴,۹۵۶ ۰ ۹۳,۳۰۷,۱۴۹ ۳۰,۰۳۵,۶۶۰ ۳۰,۰۵۳,۵۸۰,۸۵۲,۹۶۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱,۰۰۱,۶۵۷ ۱,۰۰۰,۲۴۷ ۶,۱۹۲- ۰ ۱۲۳,۹۵۴,۹۵۶ ۰ ۹۳,۳۰۷,۱۴۹ ۳۰,۰۳۵,۶۶۰ ۳۰,۰۴۳,۰۶۷,۷۶۹,۲۰۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۰۱۶,۵۳۵ ۱,۰۱۵,۱۲۴ ۶,۱۷۲- ۰ ۱۲۳,۹۵۴,۹۵۶ ۰ ۹۳,۳۰۷,۱۴۹ ۳۰,۰۳۵,۶۶۰ ۳۰,۴۸۹,۹۰۶,۳۶۴,۷۲۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱,۰۰۱,۴۱۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۷۲- ۰ ۱۲۳,۹۵۴,۹۵۶ ۰ ۹۳,۳۰۷,۱۴۹ ۳۰,۰۳۵,۶۶۰ ۳۰,۰۳۵,۶۴۷,۰۴۲,۸۸۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱,۰۱۶,۴۹۵ ۱,۰۱۵,۰۷۳ ۶,۱۲۴- ۱,۰۳۵ ۱۲۳,۹۵۴,۹۵۶ ۹۵,۶۸۰ ۹۳,۳۰۷,۱۴۹ ۳۰,۰۳۵,۶۶۰ ۳۰,۴۸۸,۳۸۰,۴۲۴,۸۳۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۱,۰۱۶,۰۲۰ ۱,۰۱۴,۶۰۵ ۶,۰۸۵- ۵۰,۰۰۵ ۱۲۳,۹۵۳,۹۲۱ ۲۶,۸۴۷ ۹۳,۲۱۱,۴۶۹ ۳۰,۱۳۰,۳۰۵ ۳۰,۵۷۰,۳۶۶,۸۱۶,۱۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱,۰۱۵,۵۴۰ ۱,۰۱۴,۱۲۸ ۵,۷۰۶- ۰ ۱۲۳,۹۰۳,۹۱۶ ۰ ۹۳,۱۸۴,۶۲۲ ۳۰,۱۰۷,۱۴۷ ۳۰,۵۳۲,۵۱۱,۸۲۸,۴۱۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۱,۰۱۵,۲۰۳ ۱,۰۱۳,۷۸۶ ۵,۹۹۶- ۰ ۱۲۳,۹۰۳,۹۱۶ ۰ ۹۳,۱۸۴,۶۲۲ ۳۰,۱۰۷,۱۴۷ ۳۰,۵۲۲,۲۰۰,۰۳۹,۱۱۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۱,۰۱۵,۲۰۴ ۱,۰۱۳,۷۸۶ ۶,۳۲۷- ۵۳,۱۶۹ ۱۲۳,۹۰۳,۹۱۶ ۳۱,۴۹۸ ۹۳,۱۸۴,۶۲۲ ۳۰,۱۰۷,۱۴۷ ۳۰,۵۲۲,۲۱۷,۵۰۴,۲۳۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱,۰۱۴,۸۵۲ ۱,۰۱۳,۴۳۳ ۶,۳۱۳- ۴۷,۱۵۷ ۱۲۳,۸۵۰,۷۴۷ ۵۳,۹۰۹ ۹۳,۱۵۳,۱۲۴ ۳۰,۰۸۵,۴۷۶ ۳۰,۴۸۹,۶۲۱,۸۷۱,۹۲۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱,۰۱۴,۳۷۸ ۱,۰۱۲,۹۶۱ ۷,۹۴۱- ۱۱۷,۳۲۹ ۱۲۳,۸۰۳,۵۹۰ ۵۴,۷۵۲ ۹۳,۰۹۹,۲۱۵ ۳۰,۰۹۲,۲۲۸ ۳۰,۴۸۲,۲۵۵,۹۴۴,۲۴۱