صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۹۳۳,۳۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۰۶۶,۶۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۷,۶۶۶,۹۱۸,۸۹۰,۰۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۴,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۳,۷۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۷,۷۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱,۱۴۴,۴۷۳ ۱,۱۴۳,۷۳۰ ۴,۰۴۷ ۰ ۱۵۶,۶۸۵,۷۹۸ ۰ ۱۲۳,۷۵۲,۳۹۹ ۳۲,۹۳۳,۳۹۹ ۳۷,۶۶۶,۹۱۸,۸۹۰,۰۵۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱,۱۴۳,۹۹۰ ۱,۱۴۳,۲۴۷ ۴,۰۵۰ ۳۸,۰۶۹ ۱۵۶,۶۸۵,۷۹۸ ۵۰۱,۰۲۳ ۱۲۳,۷۵۲,۳۹۹ ۳۲,۹۳۳,۳۹۹ ۳۷,۶۵۱,۰۱۲,۵۳۷,۶۳۲
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱,۱۴۳,۲۰۶ ۱,۱۴۲,۴۷۳ ۳,۹۹۸ ۷۳,۲۶۰ ۱۵۶,۶۴۷,۷۲۹ ۸۴,۶۱۵ ۱۲۳,۲۵۱,۳۷۶ ۳۳,۳۹۶,۳۵۳ ۳۸,۱۵۴,۴۴۶,۸۰۸,۵۱۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۱۴۰,۶۹۱ ۱,۱۳۹,۹۷۴ ۳,۸۳۹ ۴۲,۰۳۵ ۱۵۶,۵۷۴,۴۶۹ ۱۹۴,۶۱۲ ۱۲۳,۱۶۶,۷۶۱ ۳۳,۴۰۷,۷۰۸ ۳۸,۰۸۳,۹۰۲,۲۸۱,۲۵۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۱۳۶,۵۴۱ ۱,۱۳۵,۸۴۹ ۳,۹۸۴ ۱۲۵,۶۱۰ ۱۵۶,۵۳۲,۴۳۴ ۱۱۰,۰۸۷ ۱۲۲,۹۷۲,۱۴۹ ۳۳,۵۶۰,۲۸۵ ۳۸,۱۱۹,۴۱۸,۶۷۲,۹۸۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۱۳۳,۸۴۸ ۱,۱۳۳,۱۶۹ ۳,۷۹۲ ۶۹,۲۷۶ ۱۵۶,۴۰۶,۸۲۴ ۲۲۷,۰۰۱ ۱۲۲,۸۶۲,۰۶۲ ۳۳,۵۴۴,۷۶۲ ۳۸,۰۱۱,۸۷۶,۶۸۳,۹۲۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۱۳۳,۴۴۶ ۱,۱۳۲,۷۷۰ ۳,۲۲۶ ۰ ۱۵۶,۳۳۷,۵۴۸ ۰ ۱۲۲,۶۳۵,۰۶۱ ۳۳,۷۰۲,۴۸۷ ۳۸,۱۷۷,۱۶۹,۰۵۴,۹۸۸
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۱۳۰,۹۷۲ ۱,۱۳۰,۳۰۷ ۱,۰۸۱- ۰ ۱۵۶,۳۳۷,۵۴۸ ۰ ۱۲۲,۶۳۵,۰۶۱ ۳۳,۷۰۲,۴۸۷ ۳۸,۰۹۴,۱۶۶,۲۸۸,۸۵۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۱۳۰,۵۶۴ ۱,۱۲۹,۸۹۹ ۱,۰۷۷- ۹۸,۶۶۷ ۱۵۶,۳۳۷,۵۴۸ ۶۲,۹۲۶ ۱۲۲,۶۳۵,۰۶۱ ۳۳,۷۰۲,۴۸۷ ۳۸,۰۸۰,۴۲۲,۸۰۰,۸۴۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۱۳۰,۰۷۴ ۱,۱۲۹,۴۰۸ ۱,۰۷۵- ۱۴۷,۳۱۸ ۱۵۶,۲۳۸,۸۸۱ ۱۶۰,۰۴۰ ۱۲۲,۵۷۲,۱۳۵ ۳۳,۶۶۶,۷۴۶ ۳۸,۰۲۳,۵۰۷,۵۳۲,۳۷۸
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۱۳۰,۰۸۹ ۱,۱۲۹,۴۲۳ ۱۲۶- ۱۲۷,۹۷۴ ۱۵۶,۰۹۱,۵۶۳ ۱۵۴,۵۸۶ ۱۲۲,۴۱۲,۰۹۵ ۳۳,۶۷۹,۴۶۸ ۳۸,۰۳۸,۳۶۰,۰۲۱,۹۴۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۱۳۳,۱۹۱ ۱,۱۳۲,۵۰۵ ۷۳۶ ۱۴۹,۶۲۰ ۱۵۵,۹۶۳,۵۸۹ ۰ ۱۲۲,۲۵۷,۵۰۹ ۳۳,۷۰۶,۰۸۰ ۳۸,۱۷۲,۳۰۲,۹۹۹,۰۱۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۱۳۶,۲۰۵ ۱,۱۳۵,۴۹۷ ۲,۳۳۱ ۱,۵۷۸,۲۳۹ ۱۵۵,۸۱۳,۹۶۹ ۰ ۱۲۲,۲۵۷,۵۰۹ ۳۳,۵۵۶,۴۶۰ ۳۸,۱۰۳,۲۶۲,۵۸۵,۲۷۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۱۵۳,۶۵۵ ۱,۱۵۲,۹۱۶ ۳۹۴- ۰ ۱۵۴,۲۳۵,۷۳۰ ۰ ۱۲۲,۲۵۷,۵۰۹ ۳۱,۹۷۸,۲۲۱ ۳۶,۸۶۸,۱۸۷,۷۵۴,۸۰۹
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۱۳۴,۱۷۵ ۱,۱۳۳,۴۳۶ ۳۹۴- ۰ ۱۵۴,۲۳۵,۷۳۰ ۰ ۱۲۲,۲۵۷,۵۰۹ ۳۱,۹۷۸,۲۲۱ ۳۶,۲۴۵,۲۵۲,۰۰۹,۷۲۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۱۵۲,۷۰۹ ۱,۱۵۱,۹۷۳ ۱,۴۹۰ ۰ ۱۵۴,۲۳۵,۷۳۰ ۰ ۱۲۲,۲۵۷,۵۰۹ ۳۱,۹۷۸,۲۲۱ ۳۶,۸۳۸,۰۳۹,۶۷۹,۰۰۱
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۱۵۲,۱۹۰ ۱,۱۵۱,۴۵۳ ۱,۴۹۴ ۱,۰۴۸,۷۴۸ ۱۵۴,۲۳۵,۷۳۰ ۵۲,۰۵۸ ۱۲۲,۲۵۷,۵۰۹ ۳۱,۹۷۸,۲۲۱ ۳۶,۸۲۱,۴۳۰,۱۸۶,۹۱۹
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱,۱۵۱,۶۶۹ ۱,۱۵۰,۹۱۰ ۱,۵۴۵ ۱۶۶,۸۱۷ ۱۵۳,۱۸۶,۹۸۲ ۹۰,۹۲۹ ۱۲۲,۲۰۵,۴۵۱ ۳۰,۹۸۱,۵۳۱ ۳۵,۶۵۶,۹۴۲,۵۷۷,۶۰۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱,۱۵۴,۴۹۸ ۱,۱۵۳,۷۱۸ ۴,۷۸۵ ۸۳,۹۵۶ ۱۵۳,۰۲۰,۱۶۵ ۴۰,۰۹۵ ۱۲۲,۱۱۴,۵۲۲ ۳۰,۹۰۵,۶۴۳ ۳۵,۶۵۶,۳۸۹,۱۵۸,۶۸۰
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱,۱۵۶,۹۴۸ ۱,۱۵۶,۱۴۹ ۴,۷۵۸ ۰ ۱۵۲,۹۳۶,۲۰۹ ۰ ۱۲۲,۰۷۴,۴۲۷ ۳۰,۸۶۱,۷۸۲ ۳۵,۶۸۰,۸۰۷,۹۹۹,۸۲۴