صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۷۸۴,۳۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۲۱۵,۶۳۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۹۳۶,۴۷۳,۴۲۲,۲۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۶,۵۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۵,۱۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۸۲۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۶,۵۹۵ ۱,۰۰۵,۱۰۷ ۲۸۶- ۳۱,۸۸۱ ۱۳۰,۵۳۴,۳۰۶ ۱۷۳,۷۳۹ ۱۰۰,۲۵۶,۷۲۸ ۲۹,۷۸۴,۳۶۸ ۲۹,۹۳۶,۴۷۳,۴۲۲,۲۳۴
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۵,۶۵۴ ۱,۰۰۴,۱۶۷ ۲۶۷- ۱۵۹,۶۹۲ ۱۳۰,۵۰۲,۴۲۵ ۲۹۴,۶۷۶ ۱۰۰,۰۸۲,۹۸۹ ۲۹,۹۲۶,۲۲۶ ۳۰,۰۵۰,۹۲۶,۷۹۹,۱۵۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۱,۰۰۵,۳۴۲ ۱,۰۰۳,۸۶۲ ۲۴۷- ۳۵,۲۷۲ ۱۳۰,۳۴۲,۷۳۳ ۷۸,۲۲۱ ۹۹,۷۸۸,۳۱۳ ۳۰,۰۶۱,۲۱۰ ۳۰,۱۷۷,۲۹۹,۹۲۴,۵۸۱
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱,۰۰۵,۲۲۲ ۱,۰۰۳,۷۵۸ ۲۲۸- ۰ ۱۳۰,۳۰۷,۴۶۱ ۰ ۹۹,۷۱۰,۰۹۲ ۳۰,۱۰۴,۱۵۹ ۳۰,۲۱۷,۳۰۴,۱۴۳,۸۰۰
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۱,۰۰۴,۹۴۴ ۱,۰۰۳,۴۷۵ ۲۱۰- ۰ ۱۳۰,۳۰۷,۴۶۱ ۰ ۹۹,۷۱۰,۰۹۲ ۳۰,۱۰۴,۱۵۹ ۳۰,۲۰۸,۷۶۲,۲۵۶,۸۳۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۱,۰۰۴,۵۵۶ ۱,۰۰۳,۰۸۶ ۱۹۱- ۳۷,۲۷۴ ۱۳۰,۳۰۷,۴۶۱ ۱۰۴,۴۶۶ ۹۹,۷۱۰,۰۹۲ ۳۰,۱۰۴,۱۵۹ ۳۰,۱۹۷,۰۷۳,۶۰۵,۸۱۸
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱,۰۰۴,۱۶۰ ۱,۰۰۲,۶۹۴ ۱۷۲- ۲۹,۳۵۹ ۱۳۰,۲۷۰,۱۸۷ ۱۲۴,۹۴۰ ۹۹,۶۰۵,۶۲۶ ۳۰,۱۷۱,۳۵۱ ۳۰,۲۵۲,۶۴۰,۴۳۱,۱۲۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۱,۰۰۳,۷۲۵ ۱,۰۰۲,۲۷۲ ۱۵۴- ۵۲,۸۰۱ ۱۳۰,۲۴۰,۸۲۸ ۲۸۷,۲۰۳ ۹۹,۴۸۰,۶۸۶ ۳۰,۲۶۶,۹۳۲ ۳۰,۳۳۵,۷۰۳,۷۵۴,۳۴۳
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱,۰۰۳,۰۵۳ ۱,۰۰۱,۵۹۸ ۱۳۷- ۲۸۷,۶۲۱ ۱۳۰,۱۸۸,۰۲۷ ۴۵۷,۹۶۴ ۹۹,۱۹۳,۴۸۳ ۳۰,۵۰۱,۳۳۴ ۳۰,۵۵۰,۰۸۸,۰۸۷,۷۱۱
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱,۰۰۲,۵۴۴ ۱,۰۰۱,۱۰۴ ۱۱۹- ۰ ۱۲۹,۹۰۰,۴۰۶ ۰ ۹۸,۷۳۵,۵۱۹ ۳۰,۶۷۱,۶۷۷ ۳۰,۷۰۵,۵۳۳,۲۶۹,۳۸۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۱,۰۰۲,۶۲۶ ۱,۰۰۱,۱۹۱ ۱۰۰- ۰ ۱۲۹,۹۰۰,۴۰۶ ۰ ۹۸,۷۳۵,۵۱۹ ۳۰,۶۷۱,۶۷۷ ۳۰,۷۰۸,۲۱۹,۲۹۰,۰۴۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱,۰۰۲,۲۰۵ ۱,۰۰۰,۷۷۰ ۷۸۹- ۰ ۱۲۹,۹۰۰,۴۰۶ ۰ ۹۸,۷۳۵,۵۱۹ ۳۰,۶۷۱,۶۷۷ ۳۰,۶۹۵,۲۹۲,۷۰۱,۷۲۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۱,۰۰۱,۸۲۱ ۱,۰۰۰,۳۸۶ ۷۷۱- ۰ ۱۲۹,۹۰۰,۴۰۶ ۰ ۹۸,۷۳۵,۵۱۹ ۳۰,۶۷۱,۶۷۷ ۳۰,۶۸۳,۵۰۴,۱۷۴,۴۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۱۵,۴۸۰ ۱,۰۱۴,۰۴۵ ۷۵۲- ۸۱۱ ۱۲۹,۹۰۰,۴۰۶ ۳۳,۵۴۷ ۹۸,۷۳۵,۵۱۹ ۳۰,۶۷۱,۶۷۷ ۳۱,۱۰۲,۴۶۸,۳۹۲,۷۴۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۱,۰۰۱,۴۳۵ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۲- ۸۱۱ ۱۲۹,۹۰۰,۴۰۶ ۳۳,۵۴۷ ۹۸,۷۳۵,۵۱۹ ۳۰,۶۷۱,۶۷۷ ۳۰,۶۷۱,۶۸۴,۶۸۹,۲۷۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۱,۰۱۵,۰۹۸ ۱,۰۱۳,۶۶۴ ۷۳۳- ۳۰,۰۳۷ ۱۲۹,۸۹۸,۷۸۴ ۳۲,۱۷۱ ۹۸,۶۶۸,۴۲۵ ۳۰,۷۰۴,۴۱۳ ۳۱,۱۲۳,۹۶۶,۴۶۷,۳۴۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱,۰۱۲,۹۷۸ ۱,۰۱۱,۵۴۸ ۱۳۸- ۷۱,۹۸۱ ۱۲۹,۸۶۸,۷۴۷ ۱۰۶,۷۰۷ ۹۸,۶۳۶,۲۵۴ ۳۰,۷۰۶,۵۴۷ ۳۱,۰۶۱,۱۳۵,۹۵۸,۴۰۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۱,۰۱۲,۷۱۸ ۱,۰۱۱,۲۷۹ ۵۱۸- ۶۱,۸۲۸ ۱۲۹,۷۹۶,۷۶۶ ۲۱,۲۲۲ ۹۸,۵۲۹,۵۴۷ ۳۰,۷۴۱,۲۷۳ ۳۱,۰۸۸,۰۰۶,۹۴۷,۷۶۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱,۰۱۲,۲۶۵ ۱,۰۱۰,۸۲۵ ۵۰۴- ۰ ۱۲۹,۷۳۴,۹۳۸ ۰ ۹۸,۵۰۸,۳۲۵ ۳۰,۷۰۰,۶۶۷ ۳۱,۰۳۲,۹۹۷,۹۹۱,۸۷۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۱,۰۱۲,۰۸۸ ۱,۰۱۰,۶۴۵ ۶۱۰- ۰ ۱۲۹,۷۳۴,۹۳۸ ۰ ۹۸,۵۰۸,۳۲۵ ۳۰,۷۰۰,۶۶۷ ۳۱,۰۲۷,۴۶۸,۲۸۵,۹۳۴