اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,326,739
تعداد واحدهای باقی مانده: 17,673,261
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,421,668,052,497
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,003,583
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,002,937
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,013,989
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : بانک سپه
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست. ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,003,583 1,002,937 11,052 0 82,827,088 35,710 49,153,665 32,326,739 32,421,668,052,497
  2 1396/09/20 1,003,094 1,002,448 11,293 0 82,827,088 60,156 49,117,955 32,362,449 32,441,659,959,633
  3 1396/09/19 1,002,594 1,001,949 11,655 0 82,827,088 75,834 49,057,799 32,422,605 32,485,786,750,110
  4 1396/09/18 1,002,149 1,001,505 9,076 0 82,827,088 115,163 48,981,965 32,498,439 32,547,353,905,435
  5 1396/09/17 1,001,644 1,001,003 9,795 0 82,827,088 0 48,866,802 32,613,602 32,646,298,392,270
  6 1396/09/16 1,001,142 1,000,501 9,809 0 82,827,088 0 48,866,802 32,613,602 32,629,937,715,617
  7 1396/09/15 1,000,641 1,000,000 9,822 0 82,827,088 0 48,866,802 32,613,602 32,613,595,403,999
  8 1396/09/15 1,015,918 1,015,277 9,822 0 82,827,088 0 48,866,802 32,613,602 33,111,833,401,753
  9 1396/09/14 1,015,413 1,014,772 9,835 689,716 82,827,088 14,203 48,866,802 32,613,602 33,095,373,459,561
  10 1396/09/13 1,014,910 1,014,255 12,020 0 82,137,372 36,299 48,852,599 31,938,089 32,393,365,413,307
  11 1396/09/12 1,014,305 1,013,651 9,826 0 82,137,372 28,926 48,816,300 31,974,388 32,410,857,276,890
  12 1396/09/11 1,013,801 1,013,147 10,081 0 82,137,372 54,901 48,787,374 32,003,314 32,424,063,014,430
  13 1396/09/10 1,013,269 1,012,608 9,746 0 82,137,372 0 48,732,473 32,058,215 32,462,408,836,078
  14 1396/09/09 1,012,761 1,012,101 9,760 0 82,137,372 0 48,732,473 32,058,215 32,446,138,761,824
  15 1396/09/08 1,012,254 1,011,594 9,774 0 82,137,372 39,715 48,732,473 32,058,215 32,429,882,261,100
  16 1396/09/07 1,011,748 1,011,088 9,435 0 82,137,372 53,828 48,692,758 32,097,930 32,453,836,835,886
  17 1396/09/06 1,011,253 1,010,594 9,254 0 82,137,372 0 48,638,930 32,151,758 32,492,387,913,992
  18 1396/09/05 1,010,748 1,010,090 9,267 0 82,137,372 39,211 48,638,930 32,151,758 32,476,155,677,401
  19 1396/09/04 1,010,344 1,009,686 8,475 0 82,137,372 134,427 48,599,719 32,190,969 32,502,776,356,814
  20 1396/09/03 1,009,853 1,009,198 7,623 0 82,137,372 0 48,465,292 32,325,396 32,622,712,100,127
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق