صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۹۷۷,۰۳۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۰۲۲,۹۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹,۹۷۷,۰۴۲,۵۲۱,۹۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۵۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۸,۶۱۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۰۱۶,۷۶۹ ۱,۰۱۵,۲۰۰ ۱,۳۸۳- ۰ ۱۳۱,۸۴۲,۶۱۰ ۰ ۱۰۱,۳۷۲,۳۶۶ ۲۹,۹۷۷,۰۳۴ ۳۰,۴۳۲,۶۹۳,۴۳۸,۷۳۶
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱,۰۰۱,۵۶۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۳- ۰ ۱۳۱,۸۴۲,۶۱۰ ۰ ۱۰۱,۳۷۲,۳۶۶ ۲۹,۹۷۷,۰۳۴ ۲۹,۹۷۷,۰۴۲,۵۲۱,۹۳۶
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱,۰۱۶,۳۸۲ ۱,۰۱۴,۸۱۳ ۱,۳۶۵- ۱,۴۸۵ ۱۳۱,۸۴۲,۶۱۰ ۵۰,۶۱۱ ۱۰۱,۳۷۲,۳۶۶ ۲۹,۹۷۷,۰۳۴ ۳۰,۴۲۱,۰۶۹,۲۳۹,۹۹۹
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱,۰۱۵,۹۵۲ ۱,۰۱۴,۳۸۵ ۱,۳۴۴- ۲۰,۹۹۶ ۱۳۱,۸۴۱,۱۲۵ ۵۰,۹۱۹ ۱۰۱,۳۲۱,۷۵۵ ۳۰,۰۲۶,۱۶۰ ۳۰,۴۵۸,۰۸۷,۸۴۱,۴۹۶
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱,۰۱۷,۸۴۰ ۱,۰۱۶,۲۷۲ ۱,۳۲۴- ۲۳,۱۴۱ ۱۳۱,۸۲۰,۱۲۹ ۸۵,۷۱۴ ۱۰۱,۲۷۰,۸۳۶ ۳۰,۰۵۶,۰۸۳ ۳۰,۵۴۵,۱۶۲,۳۸۸,۰۱۶
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱,۰۱۷,۵۴۸ ۱,۰۱۵,۹۸۲ ۱,۳۰۴- ۲۵۷,۲۳۴ ۱۳۱,۷۹۶,۹۸۸ ۱۵۸,۷۱۴ ۱۰۱,۱۸۵,۱۲۲ ۳۰,۱۱۸,۶۵۶ ۳۰,۶۰۰,۰۰۸,۴۷۱,۷۶۷
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱,۰۱۶,۸۱۹ ۱,۰۱۵,۲۵۲ ۱,۲۸۹- ۵۰,۹۱۷ ۱۳۱,۵۳۹,۷۵۴ ۴۶,۶۹۳ ۱۰۱,۰۲۶,۴۰۸ ۳۰,۰۲۰,۱۳۶ ۳۰,۴۷۸,۰۰۳,۸۳۰,۶۹۵
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱,۰۱۶,۴۳۲ ۱,۰۱۴,۸۷۰ ۸۹۶- ۰ ۱۳۱,۴۸۸,۸۳۷ ۰ ۱۰۰,۹۷۹,۷۱۵ ۳۰,۰۱۵,۹۱۲ ۳۰,۴۶۲,۲۵۵,۴۴۴,۹۱۶
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱,۰۱۵,۳۲۶ ۱,۰۱۳,۷۷۳ ۴۱- ۰ ۱۳۱,۴۸۸,۸۳۷ ۰ ۱۰۰,۹۷۹,۷۱۵ ۳۰,۰۱۵,۹۱۲ ۳۰,۴۲۹,۳۳۰,۶۵۱,۶۵۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱,۰۱۴,۹۰۰ ۱,۰۱۳,۳۴۸ ۲۳- ۳۳۱,۴۶۶ ۱۳۱,۴۸۸,۸۳۷ ۱۰۰,۶۶۵ ۱۰۰,۹۷۹,۷۱۵ ۳۰,۰۱۵,۹۱۲ ۳۰,۴۱۶,۵۵۷,۳۴۶,۸۶۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱,۰۱۴,۴۷۰ ۱,۰۱۲,۹۰۵ ۴- ۱۰۰,۸۲۶ ۱۳۱,۱۵۷,۳۷۱ ۸۹,۶۸۳ ۱۰۰,۸۷۹,۰۵۰ ۲۹,۷۸۵,۱۱۱ ۳۰,۱۶۹,۴۹۸,۰۹۳,۷۴۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱,۰۱۳,۶۲۱ ۱,۰۱۲,۰۸۳ ۲۲۱ ۱۳۱,۶۰۶ ۱۳۱,۰۵۶,۵۴۵ ۱۰۶,۹۳۱ ۱۰۰,۷۸۹,۳۶۷ ۲۹,۷۷۳,۹۶۸ ۳۰,۱۳۳,۷۱۹,۲۹۰,۳۰۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱,۰۱۳,۰۶۴ ۱,۰۱۱,۵۲۷ ۳۸۵- ۳۳۷,۷۳۲ ۱۳۰,۹۲۴,۹۳۹ ۱۸۴,۹۷۲ ۱۰۰,۶۸۲,۴۳۶ ۲۹,۷۴۹,۲۹۳ ۳۰,۰۹۲,۲۰۴,۱۵۸,۶۲۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱,۰۱۱,۷۸۱ ۱,۰۱۰,۲۳۳ ۳۸۶- ۱۳,۸۵۱ ۱۳۰,۵۸۷,۲۰۷ ۶۴,۲۲۲ ۱۰۰,۴۹۷,۴۶۴ ۲۹,۵۹۶,۵۳۳ ۲۹,۸۹۹,۳۹۹,۶۳۲,۶۷۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱,۰۱۱,۳۸۴ ۱,۰۰۹,۸۵۲ ۳۶۷- ۰ ۱۳۰,۵۷۳,۳۵۶ ۰ ۱۰۰,۴۳۳,۲۴۲ ۲۹,۶۴۶,۹۰۴ ۲۹,۹۳۸,۹۷۵,۱۴۰,۹۷۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱,۰۱۰,۵۰۸ ۱,۰۰۹,۰۲۸ ۳۳۹- ۰ ۱۳۰,۵۷۳,۳۵۶ ۰ ۱۰۰,۴۳۳,۲۴۲ ۲۹,۶۴۶,۹۰۴ ۲۹,۹۱۴,۵۵۰,۵۱۲,۲۸۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱,۰۰۷,۹۶۳ ۱,۰۰۶,۴۸۲ ۳۲۰- ۱۲,۴۷۵ ۱۳۰,۵۷۳,۳۵۶ ۶۲,۹۶۷ ۱۰۰,۴۳۳,۲۴۲ ۲۹,۶۴۶,۹۰۴ ۲۹,۸۳۹,۰۸۹,۵۹۴,۶۲۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۱,۰۰۷,۵۷۵ ۱,۰۰۶,۰۹۷ ۳۰۲- ۲۶,۵۷۵ ۱۳۰,۵۶۰,۸۸۱ ۱۱۳,۵۴۷ ۱۰۰,۳۷۰,۲۷۵ ۲۹,۶۹۷,۳۹۶ ۲۹,۸۷۸,۴۵۴,۰۴۰,۲۰۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱,۰۰۶,۵۹۵ ۱,۰۰۵,۱۰۷ ۲۸۶- ۳۱,۸۸۱ ۱۳۰,۵۳۴,۳۰۶ ۱۷۳,۷۳۹ ۱۰۰,۲۵۶,۷۲۸ ۲۹,۷۸۴,۳۶۸ ۲۹,۹۳۶,۴۷۳,۴۲۲,۲۳۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱,۰۰۵,۶۵۴ ۱,۰۰۴,۱۶۷ ۲۶۷- ۱۵۹,۶۹۲ ۱۳۰,۵۰۲,۴۲۵ ۲۹۴,۶۷۶ ۱۰۰,۰۸۲,۹۸۹ ۲۹,۹۲۶,۲۲۶ ۳۰,۰۵۰,۹۲۶,۷۹۹,۱۵۵