صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۵۵۸,۷۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۴۴۱,۲۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۱۱۸,۲۰۹,۴۰۶,۰۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۸۴,۸۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۸۳,۷۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۵,۸۶۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱,۰۸۴,۸۷۵ ۱,۰۸۳,۷۵۶ ۲,۱۰۷ ۱۰۶,۵۷۰ ۱۴۳,۶۶۰,۰۹۵ ۱۴۴,۲۸۲ ۱۱۳,۱۰۱,۳۶۵ ۳۰,۵۵۸,۷۳۰ ۳۳,۱۱۸,۲۰۹,۴۰۶,۰۴۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱,۰۸۳,۲۵۸ ۱,۰۸۲,۱۳۴ ۲,۴۳۱ ۰ ۱۴۳,۵۵۳,۵۲۵ ۰ ۱۱۲,۹۵۷,۰۸۳ ۳۰,۵۹۶,۴۴۲ ۳۳,۱۰۹,۴۳۸,۴۴۵,۲۹۷
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱,۰۸۸,۵۴۷ ۱,۰۸۷,۳۷۸ ۲,۴۴۰ ۰ ۱۴۳,۵۵۳,۵۲۵ ۰ ۱۱۲,۹۵۷,۰۸۳ ۳۰,۵۹۶,۴۴۲ ۳۳,۲۶۹,۹۰۹,۸۰۱,۳۴۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱,۰۸۸,۱۳۸ ۱,۰۸۶,۹۷۰ ۲,۴۴۳ ۹,۴۶۸ ۱۴۳,۵۵۳,۵۲۵ ۶۳,۹۰۹ ۱۱۲,۹۵۷,۰۸۳ ۳۰,۵۹۶,۴۴۲ ۳۳,۲۵۷,۴۰۳,۲۹۵,۰۷۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱,۰۸۷,۷۲۷ ۱,۰۸۶,۵۶۱ ۲,۴۴۳ ۰ ۱۴۳,۵۴۴,۰۵۷ ۰ ۱۱۲,۸۹۳,۱۷۴ ۳۰,۶۵۰,۸۸۳ ۳۳,۳۰۴,۰۵۱,۲۷۸,۴۷۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱,۰۹۲,۱۶۶ ۱,۰۹۰,۹۴۴ ۲,۸۵۶ ۰ ۱۴۳,۵۴۴,۰۵۷ ۰ ۱۱۲,۸۹۳,۱۷۴ ۳۰,۶۵۰,۸۸۳ ۳۳,۴۳۸,۴۱۰,۸۴۸,۵۸۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱,۰۹۱,۷۶۱ ۱,۰۹۰,۵۴۰ ۲,۸۵۸ ۹,۳۰۶ ۱۴۳,۵۴۴,۰۵۷ ۷۴,۹۸۳ ۱۱۲,۸۹۳,۱۷۴ ۳۰,۶۵۰,۸۸۳ ۳۳,۴۲۶,۰۰۱,۸۹۸,۳۰۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱,۰۹۰,۷۸۴ ۱,۰۸۹,۵۶۵ ۲,۸۵۶ ۳۲,۷۹۸ ۱۴۳,۵۳۴,۷۵۱ ۹۲,۱۷۴ ۱۱۲,۸۱۸,۱۹۱ ۳۰,۷۱۶,۵۶۰ ۳۳,۴۶۷,۶۸۰,۶۱۶,۸۱۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱,۰۹۲,۸۷۷ ۱,۰۹۱,۶۲۶ ۲,۸۵۴ ۴۷,۰۸۴ ۱۴۳,۵۰۱,۹۵۳ ۱۵۹,۸۹۸ ۱۱۲,۷۲۶,۰۱۷ ۳۰,۷۷۵,۹۳۶ ۳۳,۵۹۵,۸۰۷,۳۰۷,۵۱۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱,۰۹۱,۴۶۵ ۱,۰۹۰,۲۱۲ ۳,۹۹۰ ۳۲,۴۹۳ ۱۴۳,۴۵۴,۸۶۹ ۱۲۷,۴۱۹ ۱۱۲,۵۶۶,۱۱۹ ۳۰,۸۸۸,۷۵۰ ۳۳,۶۷۵,۲۷۵,۲۴۶,۲۸۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱,۰۸۹,۰۸۸ ۱,۰۸۷,۸۶۰ ۱,۶۷۹ ۲۷,۳۱۹ ۱۴۳,۴۲۲,۳۷۶ ۷۱,۱۷۴ ۱۱۲,۴۳۸,۷۰۰ ۳۰,۹۸۳,۶۷۶ ۳۳,۷۰۵,۸۹۸,۰۱۶,۷۴۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱,۰۹۲,۸۸۹ ۱,۰۹۱,۶۲۵ ۳,۹۹۵ ۰ ۱۴۳,۳۹۵,۰۵۷ ۰ ۱۱۲,۳۶۷,۵۲۶ ۳۱,۰۲۷,۵۳۱ ۳۳,۸۷۰,۴۲۶,۲۷۲,۴۷۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱,۰۹۹,۹۸۰ ۱,۰۹۸,۶۶۲ ۲,۷۳۴ ۰ ۱۴۳,۳۹۵,۰۵۷ ۰ ۱۱۲,۳۶۷,۵۲۶ ۳۱,۰۲۷,۵۳۱ ۳۴,۰۸۸,۷۷۴,۶۹۷,۲۱۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱,۰۹۹,۵۷۵ ۱,۰۹۸,۲۵۷ ۲,۷۳۸ ۳۱۶,۳۶۲ ۱۴۳,۳۹۵,۰۵۷ ۷۲,۳۴۱ ۱۱۲,۳۶۷,۵۲۶ ۳۱,۰۲۷,۵۳۱ ۳۴,۰۷۶,۲۱۵,۲۳۹,۷۱۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱,۰۹۹,۱۶۹ ۱,۰۹۷,۸۴۰ ۲,۷۶۳ ۸۳,۶۳۰ ۱۴۳,۰۷۸,۶۹۵ ۱۱۰,۳۷۱ ۱۱۲,۲۹۵,۱۸۵ ۳۰,۷۸۳,۵۱۰ ۳۳,۷۹۵,۳۷۳,۶۵۴,۰۴۵
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱,۰۹۸,۷۹۵ ۱,۰۹۷,۴۲۷ ۲,۷۶۱ ۱۲۸,۵۱۹ ۱۴۲,۹۹۵,۰۶۵ ۱۲۶,۶۰۰ ۱۱۲,۱۸۴,۸۱۴ ۳۰,۸۱۰,۲۵۱ ۳۳,۸۱۱,۹۸۷,۵۹۷,۰۰۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱,۱۰۱,۲۲۷ ۱,۰۹۹,۸۰۶ ۲,۲۲۸ ۱۱۵,۴۶۶ ۱۴۲,۸۶۶,۵۴۶ ۱۸۵,۵۶۶ ۱۱۲,۰۵۸,۲۱۴ ۳۰,۸۰۸,۳۳۲ ۳۳,۸۸۳,۱۸۲,۰۰۹,۹۲۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱,۰۹۷,۹۵۶ ۱,۰۹۶,۵۵۴ ۲,۲۳۳ ۱۱۶,۸۱۴ ۱۴۲,۷۵۱,۰۸۰ ۱۴۸,۱۱۵ ۱۱۱,۸۷۲,۶۴۸ ۳۰,۸۷۸,۴۳۲ ۳۳,۸۵۹,۸۸۱,۷۹۰,۴۸۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱,۰۹۱,۴۷۵ ۱,۰۹۰,۱۱۸ ۲,۵۵۸ ۰ ۱۴۲,۶۳۴,۲۶۶ ۰ ۱۱۱,۷۲۴,۵۳۳ ۳۰,۹۰۹,۷۳۳ ۳۳,۶۹۵,۲۶۱,۷۰۷,۹۸۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱,۰۸۴,۲۸۳ ۱,۰۸۲,۹۷۵ ۲,۵۴۸ ۰ ۱۴۲,۶۳۴,۲۶۶ ۰ ۱۱۱,۷۲۴,۵۳۳ ۳۰,۹۰۹,۷۳۳ ۳۳,۴۷۴,۴۷۲,۶۵۰,۶۵۳