صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶,۵۹۱,۵۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳,۴۰۸,۴۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۰۹۹,۹۶۴,۲۱۵,۸۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۰۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۹,۱۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۰۹۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱,۰۲۱,۰۳۱ ۱,۰۱۹,۱۲۰ ۱,۹۷۷ ۲۵,۲۴۹ ۱۳۶,۲۶۸,۰۹۷ ۳۷,۳۷۹ ۱۰۹,۶۷۶,۵۵۳ ۲۶,۵۹۱,۵۴۴ ۲۷,۰۹۹,۹۶۴,۲۱۵,۸۷۰
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۱,۰۲۰,۸۲۴ ۱,۰۱۸,۹۱۳ ۱,۹۸۰ ۰ ۱۳۶,۲۴۲,۸۴۸ ۰ ۱۰۹,۶۳۹,۱۷۴ ۲۶,۶۰۳,۶۷۴ ۲۷,۱۰۶,۸۱۸,۵۴۲,۸۳۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱,۰۱۸,۷۴۵ ۱,۰۱۶,۸۴۵ ۱۱۹- ۰ ۱۳۶,۲۴۲,۸۴۸ ۰ ۱۰۹,۶۳۹,۱۷۴ ۲۶,۶۰۳,۶۷۴ ۲۷,۰۵۱,۸۱۷,۶۶۶,۷۴۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۰۳۴,۶۵۲ ۱,۰۳۲,۷۷۱ ۴۰- ۰ ۱۳۶,۲۴۲,۸۴۸ ۰ ۱۰۹,۶۳۹,۱۷۴ ۲۶,۶۰۳,۶۷۴ ۲۷,۴۷۵,۵۱۱,۴۸۷,۳۱۸
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۱,۰۱۶,۴۲۸ ۱,۰۱۴,۵۴۷ ۴۰- ۰ ۱۳۶,۲۴۲,۸۴۸ ۰ ۱۰۹,۶۳۹,۱۷۴ ۲۶,۶۰۳,۶۷۴ ۲۶,۹۹۰,۶۸۶,۱۳۲,۳۴۲
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۱,۰۳۴,۲۱۹ ۱,۰۳۲,۳۳۸ ۳۶- ۰ ۱۳۶,۲۴۲,۸۴۸ ۰ ۱۰۹,۶۳۹,۱۷۴ ۲۶,۶۰۳,۶۷۴ ۲۷,۴۶۳,۹۹۲,۸۷۷,۲۱۴
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۱,۰۳۳,۷۸۶ ۱,۰۳۱,۹۰۶ ۳۲- ۰ ۱۳۶,۲۴۲,۸۴۸ ۰ ۱۰۹,۶۳۹,۱۷۴ ۲۶,۶۰۳,۶۷۴ ۲۷,۴۵۲,۴۸۵,۸۸۹,۷۶۶
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۱,۰۳۳,۳۵۴ ۱,۰۳۱,۴۷۴ ۲۸- ۲,۰۵۹ ۱۳۶,۲۴۲,۸۴۸ ۴,۶۴۷ ۱۰۹,۶۳۹,۱۷۴ ۲۶,۶۰۳,۶۷۴ ۲۷,۴۴۰,۹۹۰,۰۱۴,۴۳۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۱,۰۳۲,۹۲۲ ۱,۰۳۱,۰۴۲ ۲۴- ۳۸۵,۵۷۹ ۱۳۶,۲۴۰,۷۸۹ ۱۱,۶۹۱ ۱۰۹,۶۳۴,۵۲۷ ۲۶,۶۰۶,۲۶۲ ۲۷,۴۳۲,۱۷۰,۲۰۷,۰۹۷
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۲۹,۶۱۹ ۱,۰۲۷,۷۴۱ ۲۰- ۱۲۸,۱۹۷ ۱۳۵,۸۵۵,۲۱۰ ۱۱,۹۶۱ ۱۰۹,۶۲۲,۸۳۶ ۲۶,۲۳۲,۳۷۴ ۲۶,۹۶۰,۰۷۳,۸۶۵,۷۰۳
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۲۶,۷۸۱ ۱,۰۲۴,۹۰۰ ۱۵- ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۶۱۰,۸۷۵ ۲۶,۱۱۶,۱۳۸ ۲۶,۷۶۶,۴۳۰,۱۷۴,۶۱۶
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۲۴,۴۳۳ ۱,۰۲۲,۵۴۷ ۷- ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۶۱۰,۸۷۵ ۲۶,۱۱۶,۱۳۸ ۲۶,۷۰۴,۹۷۰,۲۰۰,۸۳۸
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۲۴,۰۳۰ ۱,۰۲۲,۱۴۳ ۷- ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۳۳,۲۹۳ ۱۰۹,۶۱۰,۸۷۵ ۲۶,۱۱۶,۱۳۸ ۲۶,۶۹۴,۴۳۴,۱۵۶,۵۶۹
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۲۳,۵۸۷ ۱,۰۲۱,۷۰۳ ۳- ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۵۷۷,۵۸۲ ۲۶,۱۴۹,۴۳۱ ۲۶,۷۱۶,۹۴۳,۱۳۸,۰۴۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۲۰,۸۸۱ ۱,۰۱۹,۰۳۱ ۱ ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۵۷۷,۵۸۲ ۲۶,۱۴۹,۴۳۱ ۲۶,۶۴۷,۰۶۹,۸۶۹,۷۱۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۲۱,۰۹۸ ۱,۰۱۹,۲۲۱ ۶۴ ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۵۷۷,۵۸۲ ۲۶,۱۴۹,۴۳۱ ۲۶,۶۵۲,۰۴۶,۸۸۴,۸۹۱
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۲۰,۶۵۷ ۱,۰۱۸,۷۸۰ ۶۸ ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۵۷۷,۵۸۲ ۲۶,۱۴۹,۴۳۱ ۲۶,۶۴۰,۵۱۵,۶۲۱,۷۳۴
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۲۰,۲۱۷ ۱,۰۱۸,۳۳۹ ۷۳ ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۵۷۷,۵۸۲ ۲۶,۱۴۹,۴۳۱ ۲۶,۶۲۸,۹۹۵,۵۰۶,۰۸۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۱۹,۷۸۰ ۱,۰۱۷,۹۰۳ ۷۷ ۰ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۵۷۷,۵۸۲ ۲۶,۱۴۹,۴۳۱ ۲۶,۶۱۷,۵۷۵,۰۷۷,۶۸۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۱۸,۷۳۵ ۱,۰۱۶,۸۵۷ ۸۱ ۷,۶۵۶ ۱۳۵,۷۲۷,۰۱۳ ۰ ۱۰۹,۵۷۷,۵۸۲ ۲۶,۱۴۹,۴۳۱ ۲۶,۵۹۰,۲۴۰,۳۰۰,۲۸۱