صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۱۱۳,۶۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱,۸۸۶,۳۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸,۶۸۰,۲۵۲,۵۳۴,۴۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۱,۹۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۰,۱۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۱۸۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۱,۰۲۱,۹۹۴ ۱,۰۲۰,۱۵۴ ۱,۹۷۳- ۰ ۱۳۳,۶۷۳,۴۲۵ ۰ ۱۰۵,۱۱۵,۲۲۰ ۲۸,۱۱۳,۶۴۳ ۲۸,۶۸۰,۲۵۲,۵۳۴,۴۳۸
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۱,۰۲۱,۵۴۹ ۱,۰۱۹,۷۰۹ ۱,۹۵۰- ۵۶,۲۹۵ ۱۳۳,۶۷۳,۴۲۵ ۴۶,۰۵۳ ۱۰۵,۱۱۵,۲۲۰ ۲۸,۱۱۳,۶۴۳ ۲۸,۶۶۷,۷۳۹,۳۴۹,۴۶۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱,۰۲۱,۱۰۱ ۱,۰۱۹,۲۶۱ ۱,۹۲۷- ۱۱,۵۸۰ ۱۳۳,۶۱۷,۱۳۰ ۵۰,۶۹۶ ۱۰۵,۰۶۹,۱۶۷ ۲۸,۱۰۳,۴۰۱ ۲۸,۶۴۴,۶۹۷,۳۰۷,۷۲۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱,۰۱۹,۵۸۳ ۱,۰۱۷,۷۵۱ ۱,۵۳۶- ۲۶,۹۲۲ ۱۳۳,۶۰۵,۵۵۰ ۹۴,۸۲۲ ۱۰۵,۰۱۸,۴۷۱ ۲۸,۱۴۲,۵۱۷ ۲۸,۶۴۲,۰۷۳,۳۴۹,۰۶۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱,۰۱۹,۶۶۱ ۱,۰۱۷,۸۰۹ ۱,۴۶۷- ۳۴,۶۶۷ ۱۳۳,۵۷۸,۶۲۸ ۳۹۸,۹۳۲ ۱۰۴,۹۲۳,۶۴۹ ۲۸,۲۱۰,۴۱۷ ۲۸,۷۱۲,۸۲۶,۶۵۷,۷۴۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱,۰۱۹,۹۴۳ ۱,۰۱۸,۱۰۲ ۲,۳۱۰- ۱۹,۱۹۹ ۱۳۳,۵۴۳,۹۶۱ ۲۶,۹۷۹ ۱۰۴,۵۲۴,۷۱۷ ۲۸,۵۷۴,۶۸۲ ۲۹,۰۹۱,۹۵۲,۹۴۴,۱۱۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱,۰۱۹,۸۷۰ ۱,۰۱۷,۹۷۶ ۲,۲۸۵- ۰ ۱۳۳,۵۲۴,۷۶۲ ۰ ۱۰۴,۴۹۷,۷۳۸ ۲۸,۵۸۲,۴۶۲ ۲۹,۰۹۶,۲۵۴,۴۷۴,۹۴۶
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۱,۰۱۷,۳۶۹ ۱,۰۱۵,۵۰۹ ۲,۲۶۷- ۰ ۱۳۳,۵۲۴,۷۶۲ ۰ ۱۰۴,۴۹۷,۷۳۸ ۲۸,۵۸۲,۴۶۲ ۲۹,۰۲۵,۷۳۹,۱۶۲,۷۹۹
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۱,۰۱۶,۹۲۱ ۱,۰۱۵,۰۶۲ ۲,۲۴۴- ۳۸,۳۴۳ ۱۳۳,۵۲۴,۷۶۲ ۵۹,۲۲۰ ۱۰۴,۴۹۷,۷۳۸ ۲۸,۵۸۲,۴۶۲ ۲۹,۰۱۲,۹۵۷,۱۱۱,۹۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱,۰۱۶,۴۷۱ ۱,۰۱۴,۶۱۲ ۲,۲۱۸- ۳۸,۰۷۳ ۱۳۳,۴۸۶,۴۱۹ ۵۷,۳۸۵ ۱۰۴,۴۳۸,۵۱۸ ۲۸,۶۰۳,۳۳۹ ۲۹,۰۲۱,۲۹۷,۷۵۵,۴۲۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱,۰۱۵,۱۸۳ ۱,۰۱۳,۳۴۰ ۲۹۷- ۷۱,۵۱۷ ۱۳۳,۴۴۸,۳۴۶ ۴۷,۴۰۱ ۱۰۴,۳۸۱,۱۳۳ ۲۸,۶۲۲,۶۵۱ ۲۹,۰۰۴,۴۶۴,۵۸۲,۳۵۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۱,۰۱۳,۷۵۸ ۱,۰۱۱,۹۲۱ ۲۷۴- ۱۱۰,۵۰۲ ۱۳۳,۳۷۶,۸۲۹ ۱۵۴,۴۰۰ ۱۰۴,۳۳۳,۷۳۲ ۲۸,۵۹۸,۵۳۵ ۲۸,۹۳۹,۴۵۲,۰۰۹,۲۵۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۱,۰۰۹,۷۰۴ ۱,۰۰۷,۹۲۱ ۲۵۰- ۲۴۳,۱۵۲ ۱۳۳,۲۶۶,۳۲۷ ۱۷۴,۷۱۴ ۱۰۴,۱۷۹,۳۳۲ ۲۸,۶۴۲,۴۳۳ ۲۸,۸۶۹,۲۹۶,۷۹۷,۸۱۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱,۰۰۵,۸۷۰ ۱,۰۰۴,۱۳۱ ۴۶۳- ۰ ۱۳۳,۰۲۳,۱۷۵ ۰ ۱۰۴,۰۰۴,۶۱۸ ۲۸,۵۷۳,۹۹۵ ۲۸,۶۹۲,۰۳۳,۴۳۵,۱۰۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۱,۰۰۴,۲۳۱ ۱,۰۰۲,۵۰۹ ۱,۱۵۳- ۰ ۱۳۳,۰۲۳,۱۷۵ ۰ ۱۰۴,۰۰۴,۶۱۸ ۲۸,۵۷۳,۹۹۵ ۲۸,۶۴۵,۶۹۳,۱۹۴,۲۶۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۱,۰۰۳,۷۸۶ ۱,۰۰۲,۰۶۴ ۱,۱۳۰- ۱۲۹,۰۱۵ ۱۳۳,۰۲۳,۱۷۵ ۲۸۶,۴۴۸ ۱۰۴,۰۰۴,۶۱۸ ۲۸,۵۷۳,۹۹۵ ۲۸,۶۳۲,۹۷۹,۶۸۴,۱۶۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۱,۰۰۳,۳۲۲ ۱,۰۰۱,۶۱۰ ۱,۱۰۲- ۰ ۱۳۲,۸۹۴,۱۶۰ ۰ ۱۰۳,۷۱۸,۱۷۰ ۲۸,۷۳۱,۴۲۸ ۲۸,۷۷۷,۶۷۴,۲۸۹,۳۳۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۱,۰۰۳,۹۷۵ ۱,۰۰۲,۲۴۷ ۱,۰۷۹- ۰ ۱۳۲,۸۹۴,۱۶۰ ۰ ۱۰۳,۷۱۸,۱۷۰ ۲۸,۷۳۱,۴۲۸ ۲۸,۷۹۵,۹۷۷,۹۲۹,۶۷۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۱,۰۰۴,۵۴۹ ۱,۰۰۲,۸۲۴ ۱,۰۵۶- ۰ ۱۳۲,۸۹۴,۱۶۰ ۰ ۱۰۳,۷۱۸,۱۷۰ ۲۸,۷۳۱,۴۲۸ ۲۸,۸۱۲,۵۵۷,۷۰۱,۲۷۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۱,۰۲۳,۰۱۰ ۱,۰۲۱,۲۸۵ ۱,۰۳۳- ۵۶۹ ۱۳۲,۸۹۴,۱۶۰ ۴۹,۲۱۷ ۱۰۳,۷۱۸,۱۷۰ ۲۸,۷۳۱,۴۲۸ ۲۹,۳۴۲,۹۶۳,۵۹۷,۴۴۴