صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۸۳۹,۹۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۱۶۰,۰۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸,۴۰۸,۷۴۶,۶۹۲,۳۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۰,۵۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۹,۵۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۶۹,۴۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۱۷۰,۵۱۵ ۱,۱۶۹,۵۷۵ ۱۲۹- ۳۷,۸۰۵ ۱۵۰,۱۶۶,۱۲۴ ۱۲۱,۴۶۳ ۱۱۷,۳۲۶,۲۱۹ ۳۲,۸۳۹,۹۰۵ ۳۸,۴۰۸,۷۴۶,۶۹۲,۳۴۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۱۷۰,۸۵۰ ۱,۱۶۹,۸۴۸ ۱,۲۲۶- ۱۱۳,۱۴۳ ۱۵۰,۱۲۸,۳۱۹ ۲۷,۰۰۶ ۱۱۷,۲۰۴,۷۵۶ ۳۲,۹۲۳,۵۶۳ ۳۸,۵۱۵,۵۵۶,۱۲۷,۴۹۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۱۶۶,۰۰۵ ۱,۱۶۵,۰۲۹ ۱,۰۷۰- ۰ ۱۵۰,۰۱۵,۱۷۶ ۰ ۱۱۷,۱۷۷,۷۵۰ ۳۲,۸۳۷,۴۲۶ ۳۸,۲۵۶,۵۶۰,۸۶۹,۳۳۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۱۶۲,۰۳۹ ۱,۱۶۱,۰۷۱ ۴۵۰ ۰ ۱۵۰,۰۱۵,۱۷۶ ۰ ۱۱۷,۱۷۷,۷۵۰ ۳۲,۸۳۷,۴۲۶ ۳۸,۱۲۶,۵۸۳,۴۷۴,۹۷۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۱۶۱,۷۷۸ ۱,۱۶۰,۸۰۹ ۴۵۳ ۴۳,۰۷۲ ۱۵۰,۰۱۵,۱۷۶ ۷۶,۴۳۴ ۱۱۷,۱۷۷,۷۵۰ ۳۲,۸۳۷,۴۲۶ ۳۸,۱۱۷,۹۶۷,۷۹۸,۵۲۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۱۶۱,۳۱۷ ۱,۱۶۰,۳۴۹ ۴۵۶ ۸۷,۷۱۱ ۱۴۹,۹۷۲,۱۰۴ ۲۲۶,۶۱۸ ۱۱۷,۱۰۱,۳۱۶ ۳۲,۸۷۰,۷۸۸ ۳۸,۱۴۱,۵۷۶,۵۳۳,۳۷۳
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۱۶۲,۲۵۶ ۱,۱۶۱,۲۷۸ ۴,۱۳۰ ۵۱,۴۵۳ ۱۴۹,۸۸۴,۳۹۳ ۸۱,۰۲۴ ۱۱۶,۸۷۴,۶۹۸ ۳۳,۰۰۹,۶۹۵ ۳۸,۳۳۳,۴۳۴,۱۵۵,۲۷۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۱۶۳,۲۸۲ ۱,۱۶۲,۳۲۶ ۴,۱۷۲ ۹۷,۷۸۰ ۱۴۹,۸۳۲,۹۴۰ ۱۰۳,۵۷۹ ۱۱۶,۷۹۳,۶۷۴ ۳۳,۰۳۹,۲۶۶ ۳۸,۴۰۲,۳۹۳,۴۸۲,۶۲۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۱۶۴,۶۰۱ ۱,۱۶۳,۶۳۲ ۴,۴۶۷ ۲,۸۶۶,۰۳۱ ۱۴۹,۷۳۵,۱۶۰ ۶۶,۰۵۵ ۱۱۶,۶۹۰,۰۹۵ ۳۳,۰۴۵,۰۶۵ ۳۸,۴۵۲,۳۰۶,۴۱۸,۴۶۶
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۱۶۲,۹۳۶ ۱,۱۶۱,۸۸۷ ۴,۷۲۰ ۰ ۱۴۶,۸۶۹,۱۲۹ ۰ ۱۱۶,۶۲۴,۰۴۰ ۳۰,۲۴۵,۰۸۹ ۳۵,۱۴۱,۳۶۲,۵۸۶,۹۶۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۱۵۶,۳۹۰ ۱,۱۵۵,۳۵۱ ۴,۶۷۳ ۰ ۱۴۶,۸۶۹,۱۲۹ ۰ ۱۱۶,۶۲۴,۰۴۰ ۳۰,۲۴۵,۰۸۹ ۳۴,۹۴۳,۶۷۹,۶۱۸,۳۵۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۱۵۵,۹۱۲ ۱,۱۵۴,۸۷۲ ۴,۶۷۷ ۳۳,۰۲۳ ۱۴۶,۸۶۹,۱۲۹ ۵۴,۵۷۹ ۱۱۶,۶۲۴,۰۴۰ ۳۰,۲۴۵,۰۸۹ ۳۴,۹۲۹,۲۰۴,۳۳۹,۴۴۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۱۵۵,۶۲۸ ۱,۱۵۴,۵۸۹ ۴,۶۷۷ ۱۲۲,۷۱۲ ۱۴۶,۸۳۶,۱۰۶ ۶۴,۴۲۰ ۱۱۶,۵۶۹,۴۶۱ ۳۰,۲۶۶,۶۴۵ ۳۴,۹۴۵,۵۳۶,۶۹۷,۸۲۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۱۵۵,۵۵۷ ۱,۱۵۴,۴۴۴ ۴,۶۴۰ ۴۳,۰۰۰ ۱۴۶,۷۱۳,۳۹۴ ۱۵۵,۵۸۷ ۱۱۶,۵۰۵,۰۴۱ ۳۰,۲۰۸,۳۵۳ ۳۴,۸۷۳,۸۴۶,۵۹۳,۵۷۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۱,۱۵۸,۱۳۵ ۱,۱۵۷,۰۱۸ ۵,۴۹۱ ۳۷,۶۲۰ ۱۴۶,۶۷۰,۳۹۴ ۱۶۷,۳۶۲ ۱۱۶,۳۴۹,۴۵۴ ۳۰,۳۲۰,۹۴۰ ۳۵,۰۸۱,۸۸۵,۸۹۵,۱۴۴
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱,۱۵۳,۰۹۰ ۱,۱۵۲,۰۰۴ ۵,۱۳۷ ۱۰,۶۶۲ ۱۴۶,۶۳۲,۷۷۴ ۴۹,۳۲۴ ۱۱۶,۱۸۲,۰۹۲ ۳۰,۴۵۰,۶۸۲ ۳۵,۰۷۹,۳۰۹,۲۳۶,۰۸۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱,۱۴۸,۶۰۳ ۱,۱۴۷,۵۴۶ ۵,۱۳۲ ۰ ۱۴۶,۶۲۲,۱۱۲ ۰ ۱۱۶,۱۳۲,۷۶۸ ۳۰,۴۸۹,۳۴۴ ۳۴,۹۸۷,۹۲۵,۲۳۸,۹۷۶
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۱,۱۴۹,۷۸۹ ۱,۱۴۸,۷۱۱ ۱,۱۱۴ ۰ ۱۴۶,۶۲۲,۱۱۲ ۰ ۱۱۶,۱۳۲,۷۶۸ ۳۰,۴۸۹,۳۴۴ ۳۵,۰۲۳,۴۳۲,۴۹۴,۶۴۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۱,۱۴۹,۳۵۸ ۱,۱۴۸,۲۸۰ ۱,۱۱۸ ۷,۷۵۰ ۱۴۶,۶۲۲,۱۱۲ ۵۲,۵۱۰ ۱۱۶,۱۳۲,۷۶۸ ۳۰,۴۸۹,۳۴۴ ۳۵,۰۱۰,۲۹۷,۱۲۵,۸۲۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱,۱۴۸,۹۲۶ ۱,۱۴۷,۸۴۹ ۱,۱۲۰ ۱۷,۰۴۱ ۱۴۶,۶۱۴,۳۶۲ ۴۴,۹۱۴ ۱۱۶,۰۸۰,۲۵۸ ۳۰,۵۳۴,۱۰۴ ۳۵,۰۴۸,۵۴۲,۹۱۰,۰۵۷