رديف نام تعداد
1 شرکت تامین سرمایه امید 9990
2 حبیب رضا حدادی سیاهکلی 10