صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان دانلود
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ رویه پذیره نویسی و صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری دانلود