صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گنجینه امید ایرانیان 1401/04/06 110,858 110,699 109,105 -1,594 6,049,442 1,781,300,386 2,896,649 909,403,731 871,896,655 96,518,305,820,954
2 گنجینه امید ایرانیان 1401/04/05 110,798 110,638 109,040 -1,598 14,968,331 1,775,250,944 5,768,253 906,507,082 868,743,862 96,116,454,608,165
3 گنجینه امید ایرانیان 1401/04/04 110,739 110,578 109,173 -1,405 0 1,760,282,613 0 900,738,829 859,543,784 95,046,424,088,047
4 گنجینه امید ایرانیان 1401/04/03 110,679 110,517 109,191 -1,326 0 1,760,282,613 0 900,738,829 859,543,784 94,994,495,300,673
5 گنجینه امید ایرانیان 1401/04/02 110,618 110,456 109,147 -1,309 12,112,185 1,760,282,613 3,892,627 900,738,829 859,543,784 94,942,122,766,596
6 گنجینه امید ایرانیان 1401/04/01 110,560 110,396 109,087 -1,309 2,952,162 1,748,170,428 3,358,306 896,846,202 851,324,226 93,982,916,288,838
7 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/31 110,485 110,335 109,124 -1,211 3,722,194 1,745,218,266 7,017,809 893,487,896 851,730,370 93,975,952,042,005
8 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/30 110,424 110,275 109,201 -1,074 3,432,276 1,741,496,072 4,281,827 886,470,087 855,025,985 94,288,314,402,968
9 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/29 110,364 110,215 109,099 -1,116 8,268,048 1,738,063,796 8,973,646 882,188,260 855,875,536 94,330,267,439,955
10 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/28 110,304 110,155 109,070 -1,085 0 1,729,795,748 0 873,214,614 856,581,134 94,356,311,286,242
11 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/27 110,245 110,094 109,073 -1,021 0 1,729,795,748 0 873,214,614 856,581,134 94,304,359,954,396
12 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/26 110,184 110,034 109,030 -1,004 10,131,283 1,729,795,748 3,354,668 873,214,614 856,581,134 94,252,815,138,130
13 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/25 110,125 109,974 108,977 -997 4,197,805 1,719,664,465 5,135,983 869,859,946 849,804,519 93,456,025,771,445
14 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/24 110,066 109,914 109,008 -906 3,947,239 1,715,466,660 10,243,348 864,723,963 850,742,697 93,508,260,405,389
15 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/23 110,004 109,853 108,940 -913 9,295,815 1,711,519,421 6,541,980 854,480,615 857,038,806 94,148,662,330,779
16 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/22 109,943 109,793 108,658 -1,135 8,473,889 1,702,223,606 8,385,108 847,938,635 854,284,971 93,794,913,537,892
17 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/21 109,882 109,733 108,573 -1,160 0 1,693,749,717 0 839,553,527 854,196,190 93,733,823,253,982
18 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/20 109,822 109,673 108,566 -1,107 0 1,693,749,717 0 839,553,527 854,196,190 93,682,071,640,032
19 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/19 109,761 109,612 108,523 -1,089 4,795,967 1,693,749,717 3,568,642 839,553,527 854,196,190 93,630,516,202,083
20 گنجینه امید ایرانیان 1401/03/18 109,702 109,553 108,478 -1,075 7,379,741 1,688,953,750 14,999,803 835,984,885 852,968,865 93,444,992,561,578