صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۰۱) (۱) (۳.۱۲) (۹۷.۴۶)
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۰۴ ۰.۱۷ ۱۶.۵۹ ۸۷.۳۶
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۴ ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۳ ۰
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷ ۰
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۱۱۴.۴۱ ۱۱۹.۴۴
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۰.۰۳ (۱.۳۹) ۱۰.۱۹ (۹۹.۳۹)
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۰.۰۴ ۰.۰۷ ۱۷.۸۱ ۳۱.۳۳
۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۰.۰۲ (۰.۳) ۶.۷۲ (۶۶.۶۹)
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۶ ۰
۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۵ ۰
۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۰۷ ۱.۲۱ ۳۰.۷۷ ۷,۸۶۱.۷۱
۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۵ ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۸۳ ۳۲.۷۷ ۱,۹۴۶.۷
۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۷ ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۰.۰۱ (۰.۷۷) ۳.۲ (۹۴.۰۷)
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۳ ۰
۹۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۹ ۰
۹۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۰.۲ (۰.۸۱) ۱۱۰.۶۷ (۹۴.۹۲)