صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۲۳ ۰
۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۷۵ ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۰.۶ ۴.۲۷ ۸۰۳.۴۶ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۰.۴۷ ۴.۳۸ ۴۵۴.۹۳ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ (۰.۱۲) (۰.۶۷) (۳۴.۸۲) (۹۱.۴۷)
۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۳۱ ۱.۷۵ ۲۱۴.۲۳ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۰.۳۵ ۳.۳ ۲۵۴.۸۷ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۹ ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۰۳ ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰.۱۹ ۲.۰۴ ۹۶.۸۷ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۰.۳۷ ۳.۶۹ ۲۸۰.۰۸ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۰.۳۷ ۳.۱۳ ۲۸۷.۲۱ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۰.۳۲ ۲.۳۸ ۲۱۹.۵۵ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۹۴ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۰.۳۹ ۳.۳۳ ۳۰۶.۶۸ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۹۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸ ۰
۹۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۷۷ ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۵ ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۰.۳۱ ۲.۴۶ ۲۱۳.۶۸ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۹۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۰۷ ۱.۲۴ ۳۰.۳۳ ۹,۰۱۰.۳۲
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ (۰.۰۶) (۰.۳۸) (۱۹.۲۵) (۷۴.۷۷)