صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱.۴۹ (۰.۴۶) ۲۲,۴۰۳.۱۸ (۸۱.۵۶)
۱۸۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۴۶ ۱۸.۳۳ ۴۲۸.۲۸
۱۸۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۰.۰۵ ۰.۴۲ ۱۸.۷۲ ۳۶۶.۸۵
۱۸۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۱ ۱.۱۸
۱۸۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۵ ۰
۱۸۷ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۶۱ ۱۸.۵۳ ۸۲۷
۱۸۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ (۰.۰۱) ۰.۱۶ (۴.۲۳) ۸۰.۷۶
۱۸۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۰.۰۱ ۰.۰۶ ۱.۹۶ ۲۶.۷
۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۰۵ ۷.۳۷
۱۹۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۰.۰۳ (۰.۲۳) ۱۲.۷۲ (۵۷.۳۲)
۱۹۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۲.۹۷ ۰
۱۹۳ ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۸ ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۰.۰۶ ۰.۶۳ ۲۳.۰۲ ۸۹۴.۴
۱۹۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۰.۳۳ (۰.۷) ۲۲۹.۰۴ (۹۲.۳۸)
۱۹۶ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۰.۰۷ ۱.۳۶ ۲۷.۸۱ ۱۳,۷۴۵.۰۹
۱۹۷ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۰.۰۸ ۱.۳۱ ۳۲.۸۴ ۱۱,۳۹۵.۱۷
۱۹۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۶.۴ (۴۰.۷)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۰۹ ۰
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۴ ۰