صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۸۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۷۷ ۰
۱۶۸۲ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۹۷ ۰
۱۶۸۳ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۱ ۰
۱۶۸۴ ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۴۶ ۰
۱۶۸۵ ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ ۰.۰۶ (۰.۱۱) ۲۳.۶۱ (۳۲.۲۷)
۱۶۸۶ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۰۴) ۲۵.۸۶ (۱۴.۰۶)
۱۶۸۷ ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۶۸) ۲۳.۸۲ (۹۱.۶۳)
۱۶۸۸ ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۷۹ ۰
۱۶۸۹ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۶۱ ۰
۱۶۹۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۱.۷۳ ۲.۹۵
۱۶۹۱ ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ ۰.۰۶ (۰.۲۷) ۲۲.۸ (۶۲.۹۵)
۱۶۹۲ ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۲۳.۴۷ ۶۹.۴۵
۱۶۹۳ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ ۰.۰۷ (۰.۴۵) ۲۸.۰۵ (۸۰.۵۶)
۱۶۹۴ ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۴ ۳۰.۷
۱۶۹۵ ۱۳۹۴/۰۵/۰۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۴ ۰
۱۶۹۶ ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱ ۰
۱۶۹۷ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۴۴ ۲۴.۴ ۳۹۲.۸۸
۱۶۹۸ ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۲۵.۲۷ ۳۰.۲۳
۱۶۹۹ ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۸) ۲۵.۵۶ (۹۴.۶۷)