صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۹۶۹,۱۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۰۳۰,۸۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۱,۰۰۵,۵۲۷,۴۳۲,۴۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۶۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۱۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۰۰,۳۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱,۰۰۲,۶۳۸ ۱,۰۰۱,۱۷۳ ۸۳۹- ۹۲,۷۹۸ ۱۲۹,۲۹۲,۲۶۶ ۸۷,۷۵۵ ۹۷,۷۹۷,۱۲۴ ۳۰,۹۶۹,۱۹۶ ۳۱,۰۰۵,۵۲۷,۴۳۲,۴۷۲
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱,۰۰۴,۲۱۴ ۱,۰۰۲,۷۲۱ ۸۲۱- ۱۲۰,۹۹۰ ۱۲۹,۱۹۹,۴۶۸ ۳۱۴,۵۸۱ ۹۷,۷۰۹,۳۶۹ ۳۰,۹۶۴,۱۵۳ ۳۱,۰۴۸,۴۱۷,۸۵۹,۴۳۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱,۰۰۵,۰۴۱ ۱,۰۰۳,۵۵۲ ۷۹۹- ۳۱۳,۴۰۵ ۱۲۹,۰۷۸,۴۷۸ ۱۴۸,۵۶۴ ۹۷,۳۹۴,۷۸۸ ۳۱,۱۵۷,۷۴۴ ۳۱,۲۶۸,۴۱۵,۵۲۹,۱۴۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱,۰۰۳,۹۳۳ ۱,۰۰۲,۴۴۱ ۷۸۴- ۰ ۱۲۸,۷۶۵,۰۷۳ ۰ ۹۷,۲۴۶,۲۲۴ ۳۰,۹۹۲,۹۰۳ ۳۱,۰۶۸,۵۷۱,۳۵۰,۴۱۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۱,۰۰۱,۶۰۱ ۱,۰۰۰,۱۳۸ ۷۶۷- ۰ ۱۲۸,۷۶۵,۰۷۳ ۰ ۹۷,۲۴۶,۲۲۴ ۳۰,۹۹۲,۹۰۳ ۳۰,۹۹۷,۱۸۱,۷۰۵,۸۱۵
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱,۰۰۱,۲۲۲ ۹۹۹,۷۵۹ ۷۴۹- ۲۱۰,۰۲۵ ۱۲۸,۷۶۵,۰۷۳ ۱۱۳,۴۴۹ ۹۷,۲۴۶,۲۲۴ ۳۰,۹۹۲,۹۰۳ ۳۰,۹۸۵,۴۴۲,۵۹۵,۲۶۹
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱,۰۰۰,۸۳۸ ۹۹۹,۳۷۱ ۷۳۳- ۰ ۱۲۸,۵۵۵,۰۴۸ ۰ ۹۷,۱۳۲,۷۷۵ ۳۰,۸۹۶,۳۲۷ ۳۰,۸۷۶,۸۹۱,۶۹۷,۵۸۹
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۱,۰۰۰,۵۱۴ ۹۹۹,۰۴۶ ۷۱۵- ۰ ۱۲۸,۵۵۵,۰۴۸ ۳۳۰,۰۰۰ ۹۷,۱۳۲,۷۷۵ ۳۰,۸۹۶,۳۲۷ ۳۰,۸۶۶,۸۵۸,۳۲۲,۷۹۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۱۹,۰۸۵ ۱,۰۱۷,۶۱۴ ۸۰۵- ۱,۹۵۶ ۱۲۸,۵۵۵,۰۴۸ ۸۸,۱۵۷ ۹۶,۸۰۲,۷۷۵ ۳۱,۲۲۶,۳۲۷ ۳۱,۷۷۶,۳۴۷,۸۲۱,۶۸۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۱,۰۰۱,۴۷۱ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۵- ۱,۹۵۶ ۱۲۸,۵۵۵,۰۴۸ ۸۸,۱۵۷ ۹۶,۸۰۲,۷۷۵ ۳۱,۲۲۶,۳۲۷ ۳۱,۲۲۶,۳۲۷,۲۹۷,۹۰۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱,۰۱۸,۷۲۳ ۱,۰۱۷,۲۵۳ ۵۴۵- ۴۴,۸۷۱ ۱۲۸,۵۵۱,۱۳۶ ۳۸,۶۲۷ ۹۶,۶۲۶,۴۶۱ ۳۱,۳۱۲,۵۲۸ ۳۱,۸۵۲,۷۷۴,۹۱۶,۱۵۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱,۰۱۹,۸۴۰ ۱,۰۱۸,۳۴۳ ۵۲۷- ۰ ۱۲۸,۵۰۶,۲۶۵ ۰ ۹۶,۵۸۷,۸۳۴ ۳۱,۳۰۶,۲۸۴ ۳۱,۸۸۰,۵۴۸,۰۷۶,۶۳۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۱,۰۱۹,۴۱۸ ۱,۰۱۷,۹۰۷ ۵۵۷- ۰ ۱۲۸,۵۰۶,۲۶۵ ۰ ۹۶,۵۸۷,۸۳۴ ۳۱,۳۰۶,۲۸۴ ۳۱,۸۶۶,۸۸۷,۰۷۶,۷۲۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۱,۰۱۹,۰۴۹ ۱,۰۱۷,۵۳۷ ۵۳۹- ۲۳۱,۲۵۹ ۱۲۸,۵۰۶,۲۶۵ ۳۸,۱۰۶ ۹۶,۵۸۷,۸۳۴ ۳۱,۳۰۶,۲۸۴ ۳۱,۸۵۵,۳۱۵,۶۵۷,۷۰۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱,۰۱۸,۶۷۷ ۱,۰۱۷,۱۵۷ ۵۲۵- ۳۶,۵۶۱ ۱۲۸,۲۷۵,۰۰۶ ۱۳۴,۴۱۰ ۹۶,۵۴۹,۷۲۸ ۳۱,۱۱۳,۱۳۱ ۳۱,۶۴۶,۹۳۷,۷۶۷,۳۹۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱,۰۱۸,۷۴۰ ۱,۰۱۷,۲۲۰ ۲,۰۴۵- ۱۰۴,۶۸۱ ۱۲۸,۲۳۸,۴۴۵ ۹۴,۲۰۲ ۹۶,۴۱۵,۳۱۸ ۳۱,۲۱۰,۹۸۰ ۳۱,۷۴۸,۴۴۲,۱۱۱,۰۰۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱,۰۱۸,۲۶۰ ۱,۰۱۶,۷۴۱ ۲,۲۷۱- ۳۱۴,۷۰۲ ۱۲۸,۱۳۳,۷۶۴ ۱۰۷,۳۵۳ ۹۶,۳۲۱,۱۱۶ ۳۱,۲۰۰,۵۰۱ ۳۱,۷۲۲,۸۳۴,۷۲۲,۱۱۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱,۰۱۶,۶۶۵ ۱,۰۱۵,۱۶۶ ۲,۰۲۲- ۵۳,۵۲۰ ۱۲۷,۸۱۹,۰۶۲ ۲۷,۵۳۹ ۹۶,۲۱۳,۷۶۳ ۳۰,۹۹۳,۱۵۲ ۳۱,۴۶۳,۱۷۸,۶۷۶,۰۴۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۱,۰۱۶,۲۱۹ ۱,۰۱۴,۷۱۵ ۱,۶۵۷- ۰ ۱۲۷,۷۶۵,۵۴۲ ۰ ۹۶,۱۸۶,۲۲۴ ۳۰,۹۶۷,۱۷۱ ۳۱,۴۲۲,۸۵۵,۷۷۴,۶۵۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۱,۰۱۴,۶۷۶ ۱,۰۱۳,۱۹۴ ۱,۸۸۵- ۰ ۱۲۷,۷۶۵,۵۴۲ ۰ ۹۶,۱۸۶,۲۲۴ ۳۰,۹۶۷,۱۷۱ ۳۱,۳۷۵,۷۶۷,۳۲۲,۱۳۰