صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
News
دسته بندی گزارش عملکرد
عنوان خبر گزارش عملکردمدیر صندوق به دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به 1401/02/31
منبع -
مقدمه گزارش عملکردمدیر صندوق به دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان برای سال مالی منتهی به 1401/02/31
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست