صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت نامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق گنجینه امید ایرانیان مورخ 1398/05/13
منبع -
مقدمه دعوت نامه برگزاری مجمع سالیانه صندوق گنجینه امید ایرانیان مورخ 1398/05/13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست