صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/20 1398/03/20 گزارش عملکرد 1 ساله منتهی به تاریخ 1398/02/31 صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان دانلود
1398/03/08 1398/03/08 صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 1398/02/31 دانلود
1398/02/10 1398/02/10 صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 1398/01/31 دانلود
1398/01/08 1398/01/08 صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 1397/12/29 دانلود
1397/12/21 1397/12/21 صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/12/21 1397/12/21 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به تاریخ 1397/11/30 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 1397/11/30 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 1397/10/30 دانلود
1397/11/10 1397/11/10 صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 1397/10/30 دانلود
1397/10/23 1397/10/23 صورت مالي شش ماهه صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان منتهي به 1397/08/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 صورت پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت گنجینه امید ایرانیان 1397/09/30 دانلود
1397/10/01 1397/10/01 صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1397(حسابرسی نشده) دانلود
1397/09/20 1397/09/20 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ 1397/08/30 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان 1397/08/30 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان 1397/07/30 دانلود
1397/07/10 1397/07/10 صورت پرتفوي ماهيانه صندوق سرمايه گذاري با در آمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان 1397/06/31 دانلود
1397/06/31 1397/06/31 صورت هاي مالي سه ماهه منتهي به 1397/05/31 صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان دانلود
1397/06/27 1397/06/27 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به تاریخ 1397/05/31 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 پرتفوي ماهانه منتهي به 1397/05/31صندوق سرمايه گذاري با درامد ثابت گنجینه امید ایرانیان دانلود
1397/05/21 1397/05/21 صورتهاي مالي دوازده ماهه منتهي به 1397/02/31 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان - اصلاحیه دانلود
1397/05/09 1397/05/09 صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به31 تیرماه 1397 دانلود
1397/04/27 1397/04/27 صورتهاي مالي دوازده ماهه منتهي به 1397/02/31 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت گنجينه اميد ايرانيان دانلود
1397/04/04 1397/04/04 صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به31خرداد ماه 1397 دانلود
1397/04/03 1397/04/03 صورت مالی یکساله منتهی به 1397/02/31 حسابرسی نشده دانلود
1397/03/10 1397/03/10 صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به31 اردیبهشت ماه 1397 دانلود
1397/03/07 1397/03/07 گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ 1397/02/31 دانلود
1397/02/09 1397/02/09 صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به31 فروردین ماه 1397 دانلود
1397/01/18 1397/01/18 صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به29 اسفندماه 1396 دانلود
1396/12/28 1396/12/28 صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 بهمن 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/12/12 1396/12/12 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به تاریخ 96/11/30 دانلود
1396/11/17 1396/11/17 صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۰ دیماه 1396 دانلود
1396/10/24 1396/10/24 صورت وضعیت پرتفوی صندوق گنجینه امید ایرانیان منتهی به۳۰ آذرماه 1396 دانلود
1396/10/20 1396/10/20 صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی شده) دانلود
1396/10/02 1396/10/02 صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1396(حسابرسی نشده) دانلود
1396/09/18 1396/09/18 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/08/30 دانلود
1396/06/29 1396/06/29 صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31/05/1396 دانلود
1396/06/11 1396/06/11 گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به تاریخ 96/05/31 دانلود
1396/05/18 1396/05/18 صورت مالی یکساله منتهی به 1396/02/31 حسابرسی شده دانلود
1396/04/26 1396/04/26 صورت مالی یکساله منتهی به 1396/02/31 حسابرسی شده دانلود
1396/03/08 1396/03/08 گزارش عملکرد یکساله منتهی به تاریخ 1396/02/31 دانلود
1395/12/23 1395/12/23 صورت های مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 بهمن 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/12/07 1395/12/07 گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30/11/95 دانلود
1395/11/03 1395/11/03 صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1395(حسابرسی شده) دانلود
1395/10/04 1395/10/04 صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1395(حسابرسی نشده) دانلود
1395/09/03 1395/09/03 گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به تاریخ30/08/95 دانلود
1395/06/27 1395/06/27 صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31/05/1395 دانلود
1395/06/09 1395/06/09 گزارش عملکرد 1 ساله منتهی به تاریخ 1395/02/31 دانلود
1395/06/09 1395/06/09 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به تاریخ 1395/05/31 دانلود
1395/05/12 1395/05/12 صورت مالی یکساله منتهی به 1395/02/31 حسابرسی شده دانلود
1395/04/21 1395/04/21 صورت مالی یکساله منتهی به 1395/02/31 حسابرسی نشده دانلود
1394/12/03 1394/12/03 صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به تاریخ 30/8/94 دانلود
1394/11/12 1394/11/12 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به تاریخ 30/08/1394 دانلود
1394/07/14 1394/07/14 صورت مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 31/05/1394 دانلود