ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 374,263 1.6 1,394,622 5.58 1,416,418 5.92 1,345,190 5.61
اوراق 9,716,717 41.72 11,057,292 44.3 10,577,447 44.24 8,788,561 36.69
وجه نقد 12,905,644 55.41 12,293,832 49.26 11,666,795 48.79 13,547,817 56.57
سایر دارایی ها 150,944 0.64 243,978 0.97 273,820 1.14 303,288 1.26
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 198,257 0.85 587,104 2.35 537,844 2.24 527,900 2.2
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد