ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 444,807 1.89 1,495,497 5.74 1,525,141 5.42 1,563,799 5.35
اوراق 9,697,479 41.33 9,417,923 36.15 10,195,883 36.25 12,202,645 41.79
وجه نقد 13,033,130 55.55 14,944,347 57.37 16,195,776 57.58 15,155,660 51.9
سایر دارایی ها 156,925 0.66 245,277 0.94 288,072 1.02 366,079 1.25
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 224,507 0.95 615,777 2.36 651,807 2.31 661,633 2.26
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد