ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 397,897 1.7 1,411,496 5.76 1,411,492 5.72 1,555,834 6.2
اوراق 9,697,907 41.58 10,147,240 41.41 8,895,608 36.06 9,103,983 36.28
وجه نقد 12,934,404 55.46 12,742,689 52.01 14,186,156 57.51 14,197,536 56.57
سایر دارایی ها 152,455 0.65 230,988 0.94 214,438 0.86 276,054 1.1
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 206,511 0.88 564,243 2.3 560,652 2.27 597,164 2.37
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد