ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/03/05 1,253,942 5.1 % 10,893,092 44.34 % 12,352,241 50.28 % 64,157 0.26 % 706,830 2.88 %
2 1397/03/04 1,233,002 5.04 % 10,852,097 44.35 % 12,308,715 50.3 % 74,265 0.3 % 687,490 2.81 %
3 1397/03/03 1,233,001 5.04 % 10,846,722 44.35 % 12,308,715 50.32 % 68,124 0.28 % 687,490 2.81 %
4 1397/03/02 1,232,886 5.02 % 10,841,253 44.17 % 12,404,888 50.54 % 61,992 0.25 % 687,490 2.8 %
5 1397/03/01 1,239,177 5.06 % 10,835,993 44.2 % 12,380,764 50.51 % 70,096 0.29 % 686,414 2.8 %
6 1397/02/31 1,247,023 5.1 % 10,830,634 44.28 % 12,230,414 50.01 % 163,387 0.67 % 682,371 2.79 %
7 1397/02/30 1,250,107 5.12 % 10,835,757 44.37 % 12,207,550 49.98 % 143,053 0.59 % 712,091 2.92 %
8 1397/02/29 1,242,733 5.09 % 10,840,626 44.37 % 12,226,062 50.04 % 136,870 0.56 % 722,293 2.96 %
9 1397/02/28 1,196,263 4.91 % 10,835,244 44.45 % 12,207,477 50.08 % 149,057 0.61 % 719,703 2.95 %
10 1397/02/27 1,196,260 4.91 % 10,829,867 44.45 % 12,122,545 49.76 % 227,742 0.93 % 719,703 2.95 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق