ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 1,398,519 5.29 % 11,452,882 43.31 % 13,348,324 50.48 % 310,438 1.17 % 0 0 %
2 1397/05/22 1,406,516 5.34 % 11,455,258 43.52 % 13,249,829 50.33 % 279,076 1.06 % 0 0 %
3 1397/05/21 1,417,990 5.46 % 11,252,058 43.3 % 13,088,890 50.37 % 292,303 1.12 % 0 0 %
4 1397/05/20 1,421,019 5.54 % 11,246,147 43.87 % 12,748,465 49.73 % 285,645 1.11 % 0 0 %
5 1397/05/19 1,440,553 5.67 % 11,240,242 44.26 % 12,462,267 49.07 % 322,393 1.27 % 0 0 %
6 1397/05/18 1,440,554 5.67 % 11,234,342 44.25 % 12,462,267 49.09 % 316,351 1.25 % 0 0 %
7 1397/05/17 1,440,769 5.68 % 11,371,932 44.82 % 12,314,383 48.54 % 310,356 1.22 % 0 0 %
8 1397/05/16 1,455,525 5.79 % 11,365,886 45.18 % 12,126,822 48.21 % 274,425 1.09 % 0 0 %
9 1397/05/15 1,500,701 5.96 % 11,359,845 45.15 % 12,068,059 47.96 % 299,122 1.19 % 0 0 %
10 1397/05/15 1,500,701 5.96 % 11,359,845 45.15 % 12,068,059 47.96 % 299,122 1.19 % 0 0 %