ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/29 0 0 % 14,644,685 43.07 % 19,061,789 56.05 % 299,104 0.88 % 0 0 %
2 1396/07/28 0 0 % 14,637,611 42.89 % 19,204,572 56.27 % 289,266 0.85 % 0 0 %
3 1396/07/27 0 0 % 14,629,894 42.89 % 19,204,572 56.3 % 279,399 0.82 % 0 0 %
4 1396/07/26 0 0 % 14,622,183 42.88 % 19,204,572 56.32 % 269,543 0.79 % 0 0 %
5 1396/07/25 0 0 % 14,612,741 42.77 % 19,299,395 56.48 % 257,053 0.75 % 0 0 %
6 1396/07/24 0 0 % 14,584,233 42.61 % 19,395,473 56.67 % 247,192 0.72 % 0 0 %
7 1396/07/23 0 0 % 14,548,171 42.47 % 19,468,608 56.83 % 239,390 0.7 % 0 0 %
8 1396/07/22 0 0 % 14,540,591 42.26 % 19,641,269 57.08 % 227,418 0.66 % 0 0 %
9 1396/07/21 0 0 % 14,452,198 41.97 % 19,762,360 57.39 % 219,672 0.64 % 0 0 %
10 1396/07/20 0 0 % 14,444,722 41.97 % 19,762,360 57.42 % 209,720 0.61 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق