ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/28 1,365,438 4.48 % 10,777,676 35.36 % 0 0 % 18,111,343 59.43 % 222,985 0.9 % 0 0 %
2 1397/07/27 1,348,509 4.43 % 10,771,811 35.43 % 0 0 % 18,020,713 59.26 % 266,271 1.05 % 0 0 %
3 1397/07/26 1,348,509 4.44 % 10,765,952 35.42 % 0 0 % 18,020,713 59.29 % 257,954 1.02 % 0 0 %
4 1397/07/25 1,348,385 4.44 % 10,760,098 35.42 % 0 0 % 18,018,796 59.32 % 249,646 0.99 % 0 0 %
5 1397/07/24 1,353,705 4.45 % 10,777,322 35.39 % 0 0 % 18,081,841 59.37 % 241,352 0.96 % 0 0 %
6 1397/07/23 1,274,786 4.19 % 10,771,458 35.37 % 0 0 % 18,172,774 59.67 % 236,395 0.96 % 0 0 %
7 1397/07/22 1,218,193 3.97 % 10,765,599 35.12 % 0 0 % 18,440,911 60.16 % 228,192 0.93 % 0 0 %
8 1397/07/21 1,210,512 3.95 % 10,761,606 35.16 % 0 0 % 18,417,223 60.17 % 219,858 0.9 % 0 0 %
9 1397/07/20 1,257,059 4.09 % 10,755,759 34.99 % 0 0 % 18,506,062 60.2 % 220,616 0.9 % 0 0 %
10 1397/07/19 1,256,876 4.09 % 10,763,331 35.02 % 0 0 % 18,506,062 60.2 % 212,281 0.87 % 0 0 %