ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 99,946 0.44 890,275 3.58 1,174,932 4.81 1,253,942 5.1
اوراق 9,242,600 41.38 11,551,968 46.47 11,002,331 45.06 10,893,092 44.34
وجه نقد 12,675,331 56.76 12,275,242 49.38 12,099,546 49.55 12,352,241 50.28
سایر دارایی ها 125,738 0.56 139,801 0.56 147,816 0.6 64,157 0.26
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 60,128 0.26 513,751 2.06 682,237 2.79 706,830 2.87
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق