ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 0 0 0 0 0 0 0 0
اوراق 8,184,656 39.64 14,499,832 43.7 14,707,092 42.1 14,644,685 43.06
وجه نقد 12,106,082 58.64 18,496,657 55.75 20,028,197 57.34 19,061,789 56.05
سایر دارایی ها 116,615 0.56 177,198 0.53 191,843 0.54 299,104 0.87
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق