ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 185,728 0.82 1,318,043 5.37 1,405,444 5.6 1,398,519 5.28
اوراق 9,357,742 41.62 10,887,457 44.42 11,119,351 44.32 11,452,882 43.31
وجه نقد 12,635,267 56.19 12,119,639 49.44 12,374,676 49.32 13,348,324 50.47
سایر دارایی ها 131,209 0.58 194,971 0.79 221,725 0.88 310,438 1.17
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 99,766 0.44 637,132 2.59 385,625 1.53 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد