ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 253,452 1.1 1,422,900 4.99 1,434,130 4.69 1,365,438 4.48
اوراق 9,524,122 41.63 12,084,404 42.4 12,363,234 40.45 10,777,676 35.36
وجه نقد 12,799,800 55.95 14,789,220 51.89 16,552,326 54.15 18,111,343 59.42
سایر دارایی ها 138,872 0.6 259,772 0.91 275,605 0.9 275,175 0.9
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 94,298 0.41 69,481 0.24 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد