اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,513,776
تعداد واحدهای باقی مانده: 17,486,224
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 32,725,220,777,029
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,155
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,503
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,017,166
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : بانک سپه
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست. ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 1,007,155 1,006,503 10,663 0 82,137,372 0 48,276,912 32,513,776 32,725,220,777,029
  2 1396/08/27 1,006,649 1,005,998 10,677 0 82,137,372 75,598 48,276,912 32,513,776 32,708,797,167,278
  3 1396/08/26 1,006,142 1,005,492 10,844 0 82,137,372 0 48,201,314 32,589,374 32,768,360,264,639
  4 1396/08/25 1,005,630 1,004,980 10,863 0 82,137,372 0 48,201,314 32,589,374 32,751,676,316,625
  5 1396/08/24 1,005,119 1,004,470 10,881 0 82,137,372 35,424 48,201,314 32,589,374 32,735,037,331,608
  6 1396/08/23 1,004,612 1,003,963 8,325 0 82,137,372 41,149 48,165,890 32,624,798 32,754,094,395,648
  7 1396/08/22 1,004,100 1,003,452 7,853 0 82,137,372 55,422 48,124,741 32,665,947 32,778,712,366,971
  8 1396/08/21 1,003,609 1,002,962 10,116 0 82,137,372 61,249 48,069,319 32,721,369 32,818,301,793,910
  9 1396/08/20 1,003,128 1,002,482 9,234 0 82,137,372 152,727 48,008,070 32,782,618 32,863,987,979,067
  10 1396/08/19 1,002,595 1,002,015 9,448 0 82,137,372 0 47,855,343 32,935,345 33,001,702,286,480
  11 1396/08/18 1,002,090 1,001,510 9,467 0 82,137,372 0 47,855,343 32,935,345 32,985,087,691,835
  12 1396/08/17 1,001,586 1,001,006 9,486 0 82,137,372 120,638 47,855,343 32,935,345 32,968,488,003,128
  13 1396/08/16 1,001,078 1,000,501 9,763 0 82,137,372 63,618 47,734,705 33,055,983 33,072,540,569,232
  14 1396/08/15 1,000,577 1,000,000 9,774 0 82,137,372 0 47,671,087 33,119,601 33,119,617,126,818
  15 1396/08/15 1,015,548 1,014,971 9,774 0 82,137,372 0 47,671,087 33,119,601 33,615,450,673,389
  16 1396/08/14 1,015,035 1,014,458 10,300 0 82,137,372 34,929 47,671,087 33,119,601 33,598,449,833,610
  17 1396/08/13 1,014,539 1,013,963 10,587 0 82,137,372 69,129 47,636,158 33,154,530 33,617,483,015,961
  18 1396/08/12 1,014,668 1,014,093 10,312 0 82,137,372 0 47,567,029 33,223,659 33,691,875,147,799
  19 1396/08/11 1,014,164 1,013,589 10,330 0 82,137,372 0 47,567,029 33,223,659 33,675,125,294,340
  20 1396/08/10 1,013,660 1,013,085 10,349 0 82,137,372 25,423 47,567,029 33,223,659 33,658,392,064,408
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق