اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,638,893
تعداد واحدهای باقی مانده: 16,361,107
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,886,190,650,407
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,912
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,007,352
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,012,990
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه گذاری : عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی ,مازیار فرخی
مدیر ثبت : بانک سپه
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با امکان صدور به قیمت روز درخواست. ابطال به قیمت روز قبل
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/29 1,007,912 1,007,352 5,638 0 82,136,713 147,515 47,151,136 33,638,893 33,886,190,650,407
  2 1396/07/28 1,007,422 1,006,865 5,666 0 82,136,713 0 47,003,621 33,786,408 34,018,338,602,036
  3 1396/07/27 1,006,918 1,006,360 5,684 0 82,136,713 0 47,003,621 33,786,408 34,001,286,955,435
  4 1396/07/26 1,006,413 1,005,856 5,702 0 82,136,713 46,231 47,003,621 33,786,408 33,984,251,883,068
  5 1396/07/25 1,005,859 1,005,302 5,346 0 82,136,713 88,273 46,957,390 33,832,639 34,012,033,792,514
  6 1396/07/24 1,005,084 1,004,530 5,646 0 82,136,713 77,429 46,869,117 33,920,912 34,074,586,305,814
  7 1396/07/23 1,004,552 1,004,000 5,121 0 82,136,713 67,306 46,791,688 33,998,341 34,134,328,821,284
  8 1396/07/22 1,004,052 1,003,502 4,741 0 82,136,713 142,431 46,724,382 34,065,647 34,184,931,022,354
  9 1396/07/21 1,003,576 1,003,031 5,121 0 82,136,713 0 46,581,951 34,208,078 34,311,774,950,735
  10 1396/07/20 1,003,081 1,002,537 5,157 0 82,136,713 0 46,581,951 34,208,078 34,294,876,947,040
  11 1396/07/19 1,002,588 1,002,044 5,192 0 82,136,713 82,751 46,581,951 34,208,078 34,277,992,218,628
  12 1396/07/18 1,002,092 1,001,550 5,134 0 82,136,713 88,947 46,499,200 34,290,829 34,343,968,124,296
  13 1396/07/17 1,001,595 1,001,053 5,072 0 82,136,713 189,651 46,410,253 34,379,776 34,415,987,387,607
  14 1396/07/16 1,001,065 1,000,527 4,904 0 82,136,713 77,798 46,220,602 34,569,427 34,587,641,851,805
  15 1396/07/15 1,000,537 1,000,000 4,654 0 82,136,713 0 46,142,804 34,647,225 34,647,227,105,768
  16 1396/07/15 1,016,424 1,015,887 4,654 0 82,136,713 0 46,142,804 34,647,225 35,197,667,569,343
  17 1396/07/14 1,016,024 1,015,488 5,143 0 82,136,713 0 46,142,804 34,647,225 35,183,828,179,272
  18 1396/07/13 1,015,505 1,014,968 5,179 10,000 82,136,713 0 46,142,804 34,647,225 35,165,836,153,220
  19 1396/07/12 1,014,986 1,014,449 5,216 0 82,126,713 28,793 46,142,804 34,637,225 35,137,712,264,122
  20 1396/07/11 1,014,455 1,013,919 5,178 0 82,126,713 40,133 46,114,011 34,666,018 35,148,545,666,470
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق